Kre­wet­ka Ama­no (Cari­di­na japonica)

Views: 549

Wystę­po­wa­nie: Japonia.

Wiel­kość: oko­ło 4 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce mają więk­szy odwłok i są nie­co więk­sze od samców.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, nie wadzi niko­mu, lubi prze­by­wać w gru­pie. Moje cho­dzą po dnie i rośli­nach w ich akwa­rium w towa­rzy­stwie piskor­ków i kre­we­tek fil­tru­ją­cych. Od cza­su do cza­su pły­wa­ją w toni wod­nej przy pomo­cy odnó­ży na odwło­ku. Nie ata­ku­ją się wza­jem­nie ani innych zwie­rząt w akwarium.

Wychów mło­dych: Sami­ca nosi pod odwło­kiem jaja z któ­rych wylę­ga­ją się pela­gicz­ne lar­wy. Podob­no trud­no je wycho­wać, ale o tym się nie­dłu­go mam nadzie­ję prze­ko­na­my. Według wie­lu źró­deł mło­de lar­wy wyklu­wa­ją się po 6 tygo­dniach i potrze­bu­ją do dal­sze­go roz­wo­ju wody sło­na­wej. Zda­je się, że będę zno­wu robił mały zbior­ni­czek z wodą sło­na­wą. Prze­obra­że­nie zupełne.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra od 23 do 27oC o twar­do­ści ogól­nej od 2 do 20 DgH, lubi lek­ki prąd wody.

Akwa­rium: Wystar­cza już nie­wiel­kie dobrze poro­śnię­te rośli­na­mi. Wg ser­wi­sów poświę­co­nych bez­krę­gow­com na każ­de 5 sztuk powin­no przy­pa­dać akwa­rium 20 l wody.

Pokarm: Wszel­kie glo­ny, oso­bi­ście swo­im poda­ję spi­ru­li­nę w tablet­kach, Sera Vifor­mo, a ponad­to pod­ja­da­ją pokar­my poda­wa­ne piskor­kom, któ­re prze­by­wa­ją z nimi w tym samym akwarium.