Kre­wet­ka red cher­ry (Neo­ca­ri­di­na davidi)

Views: 454

Wystę­po­wa­nie: wody Chin i pół­noc­ne­go Wietnamu.

Wiel­ko­ść: 2 cm, a sami­ce nawet 3 cm

Dymor­fi­zm płcio­wy:Sami­ce więk­sze z widocz­nym siodełkiem.

Zacho­wa­nie: w zależ­no­ści od towa­rzy­stwa, zazwy­czaj pro­wa­dzi skry­ty tryb życia, nie ata­ku­je innych współ­miesz­kań­ców akwarium.

Wychów mło­dy­ch:Sami­ca po 3 tygo­dniach nosze­nia jaj i larw wypusz­cza mło­de nie trosz­cząc się o nie wię­cej. Mło­de wyra­sta­ją znaj­du­jąc poży­wie­nie wśród roślin, zwłasz­cza wśród mchów.

Woda: tem­pe­ra­tu­ra ok. 25o C, twar­dość 12 DgH, twar­dość węgla­no­wa 5 DcH, pH 6,8 – 7,5. W tem­pe­ra­tu­rze poni­żej 20o C. może nie przy­stę­po­wać do rozrodu.

Akwa­rium: z dużą ilo­ścią kry­jó­wek, poro­śnię­te roślin­no­ścią, zwłasz­cza mszakami.

Pokarm: w natu­rze żywi się głów­nie glonami.

Uwa­gi: Wyho­do­wa­no wie­le odmian barw­nych tego gatun­ku, któ­rych nie nale­ży łączyć w jed­nym akwa­rium, gdyż mie­szań­ce są zazwy­czaj nie­cie­ka­wie ubarwione.