Moli­ne­zja żaglo­płe­twa (Poeci­lia veli­fe­ra syn. Mol­li­ne­sia velifera)

Views: 424

Wystę­po­wa­nie: Juka­tan. Wystę­pu­je rów­nież w wodach przy­brzeż­nych i w peł­nym zasoleniu.

Wiel­kość: Sam­ce: oko­ło 12 cm, sami­ce: 17 cm, a cza­sa­mi nawet więcej.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce są wyraź­nie więk­sze od sam­ców. Sam­ce mają organ płcio­wy, zwa­ny gono­po­dium i wiel­ką płe­twę grzbie­to­wą, któ­rą naprę­ża­ją gdy chcą zaim­po­no­wać sami­cy lub prze­pę­dzić rywala.

Zacho­wa­nie: Żywa, towa­rzy­ska, żwa­wa, wiecz­nie głodna.

Wychów mło­dych: Ryb­ka jajo­ży­wo­rod­na, po 4–8 tygo­dnio­wej cią­ży rodzi żywe mło­de, któ­re mając pra­wie 5 mm zja­da­ją wszyst­kie rodza­je odpo­wied­nio roz­drob­nio­ne­go pokar­mu. W hodow­li uzy­ska­no i utrwa­lo­no odmia­ny czar­ną, pstrą, zło­tą i srebr­ną, któ­re jed­nak nie są tak pięk­ne jak for­ma wyj­ścio­wa. Z powo­du bra­ku pokar­mu roślin­ne­go sam­com wyho­do­wa­nym w nie­wo­li czę­sto płe­twa grzbie­to­wa sam­ców nie roz­wi­ja się pra­wi­dło­wo i pozo­sta­je mała jak u samic. Nie wol­no jej trzy­mać z inny­mi gatun­ka­mi moli­ne­zji, gdyż łatwo się z nimi krzyżuje.

Woda: Twar­da z dodat­kiem soli (wystar­cza 1 łyż­ka sto­ło­wa na każ­de 10 litrów wody w akwa­rium), tem­pe­ra­tu­ra: 22–28oC, odmia­na czar­na lubi wyż­szą tem­pe­ra­tu­rę oko­ło 25–28oC. W wodzie mięk­kiej bez dodat­ku soli ryb­ki mar­nie­ją i giną.

Akwa­rium: Duże, gęsto zaro­śnię­te rośli­na­mi, lubi porost glo­nów, któ­re chęt­nie skubie.

Pokarm: Żywy, suchy lubi doda­tek roślin­ne­go bez któ­re­go może obgry­zać deli­kat­ne roślinki.