Kre­wet­ka szkar­łat­na (Lysma­ta debelius)

Visits: 712

Wystę­po­wa­nie: Oce­an Indyj­ski, Pacy­fik, Male­di­wy.

Wiel­kość: 5–6 cm

Dymor­fizm płciowy: 

Zacho­wa­nie: Pło­chli­wa, ukry­wa się w szcze­li­nach skal­nych, wycho­dzi do kar­mie­nia. W natu­rze podob­no nale­ży do tzw. kre­we­tek czysz­czą­cych i w akwa­rium cza­sa­mi też moż­na zaob­ser­wo­wać to zacho­wa­nie wobec dużych ryb.

Wychów mło­dych: Nie­zna­ny autorowi.

Woda: Czy­sta, mor­ska jak do akwa­rium rafo­we­go,  24–28oC.

Akwa­rium: Zwie­rzę­ta są bez­piecz­ne dla rafy, zatem może to być zwy­czaj­ne akwa­rium rafo­we z kry­jów­ka­mi, któ­re są potrzeb­ne zwie­rzę­tom na czas wylinki.

Pokarm: plank­ton, pokar­my pre­pa­ro­wa­ne, solo­wiec, oczysz­cza­ją ryby z paso­ży­tów zewnętrznych.