Bocja prę­go­wa­na (Botia striata)

Visits: 497

Bocja pręgowana (Botia striata)
Bocja prę­go­wa­na (Botia striata)

Wystę­po­wa­nie: połu­dnio­wo-wschod­nia Azja, wschod­nie i połu­dnio­wo wschod­nie Indie.

Wiel­kość: 10 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Doro­słe sami­ce mają zaokrą­glo­ną par­tię brzusz­ną, sam­ce są smuklejsze.

Zacho­wa­nie: Stad­ne, zadzior­ne wobec sie­bie, wiecz­nie w ruchu, cią­gle poszu­ku­ją pokar­mu, u mnie zacho­wu­ją się tro­chę jak “gro­mad­ka przed­szko­la­ków”. Koniecz­nie nale­ży trzy­mać stad­ko tych sym­pa­tycz­nych rybek, poje­dyn­cze egzem­pla­rze mar­nie­ją. Ja mam 6 i uwa­żam, że stad­ko 12 było­by dużo lep­szym roz­wią­za­niem. Zaj­mu­ją głów­nie dno zbior­ni­ka, cza­sa­mi jed­nak zda­rza im się pły­wać w toni wod­nej. W moim akwa­rium pły­wa­ją w towa­rzy­stwie sumi­ków szkli­stych, kre­we­tek fil­tru­ją­cych i przylg (Beau­for­tia sp.) oraz piskor­ków (Pan­gio sp.). Nie zauwa­ży­łem, żad­nej agre­sji skie­ro­wa­nej prze­ciw­ko współ­miesz­kań­com tego akwa­rium, za wyjąt­kiem zja­da­nia śli­ma­ków. Potra­fią zaata­ko­wać i zjeść nawet duży egzem­parz ampu­la­rii (Poma­cea sp.)

Wychów mło­dych: Roz­ród w akwa­rium jest nie­zna­ny, praw­do­po­dob­nie rodzi­ce nie zaj­mu­ją się ikrą, ani naryb­kiem a ikra jest skła­da­na wśród roślin lub kamieni.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra: 23–30oC, pH 6.0−7.2, twar­dość ogól­na 4–12 DgH, woda musi być regu­lar­nie odświeżana.

Akwa­rium: Obszer­ne z dużą ilo­ścią kry­jó­wek wśród roślin, korze­ni, pustych sko­rup po orze­chach koko­so­wych i rurek np. kawał­ków bambusa.

Pokarm: Każ­dy pokarm żywy, mro­żo­ny i suchy, uwiel­bia żywe śli­ma­ki, któ­re wysy­sa z muszli.

Uwa­gi: Ryby te podob­nie jak inne bocje mają ostre, otwie­ra­ne kol­ce przy pysku, któ­rych uży­wa­ją, gdy pró­bu­je się je zła­pać w siat­kę. Na szczę­ście kol­ce nie zawie­ra­ją żad­ne­go jadu. 🙂 Mimo takie­go uzbro­je­nia nie zauwa­ży­łem, żeby ryb­ki się poka­le­czy­ły np. pod­czas wza­jem­nych przepychanek.