Razbo­ra kli­no­wa (Tri­go­no­stig­ma hete­ro­mor­pha syn. Ras­bo­ra heteromorpha)

Views: 458

Wystę­po­wa­nie: Indo­chi­ny, Suma­tra, Mala­je, Syjam, Jawa, Bor­neo, Taj­lan­dia. Wody rzek, zako­la, bagna, a w okre­sach suszy nawet kałuże.

 Ryby wystę­pu­ją­ce w natu­rze razem z razbo­ra­mi, to mię­dzy inny­mi: szczu­pień­czy­ki Aplo­che­ilus pan­chax, pół­dzió­bek kar­ło­wa­ty Der­mo­ge­nys pusil­lus, Bet­ta pugnax, Spha­erich­thys osph­ro­me­no­ides, gura­mi dwu­pla­mi­sty Tri­cho­ga­ster tri­chop­te­rus, skrze­czyk prę­go­wa­ny Tri­chop­sis vit­ta­tus, brzan­ka pię­cio­prę­ga Bar­bus pen­ta­zo­na, Ras­bo­ra duso­nen­sis, R. ein­tho­ve­ni, R. ele­gans, R. mey­er­si, R. taenia­ta. Nie­ste­ty nie­któ­re z wymie­nio­nych rybek mogą pró­bo­wać polo­wać na nasze razbo­ry, gdy­by przy­szło nam do gło­wy wpu­ścić je do jed­ne­go akwarium.

Wiel­kość: 4,5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ca jest więk­sza i peł­niej­sza, a ciem­ny klin na jej cie­le ma ostre zakoń­cze­nie. Na zdję­ciu samiec po lewej stronie.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, stad­na, nie­co pło­chli­wa, towa­rzy­ska, wraż­li­wa na złą jakość wody. Lubi dobrze zaro­śnię­te akwa­ria z wol­ną prze­strze­nią do pływania.

Wychów mło­dych: Dobra­na para skła­da ikrę na spodniej stro­nie sze­ro­kie­go liścia kryp­to­ko­ry­ny, a potem nie inte­re­su­je się dalej ikrą i naryb­kiem, któ­ry wylę­ga się po oko­ło 24 godzi­nach, a po następ­nych 5 dniach swo­bod­nie pły­wa i zaczy­na żero­wać przyj­mu­jąc drob­ny żywy pokarm (np. solowiec).

Woda: Mięk­ka (do 6 DgH) kwa­śna fil­tro­wa­na przez torf o tem­pe­ra­tu­rze 22–25o C, a do roz­mna­ża­nia 25–28oC. Spa­dek jako­ści wody może skut­ko­wać nagłym i nie­spo­dzie­wa­nym pad­nię­ciem całe­go stad­ka razbor. (Tak się sta­ło kie­dyś w moim akwa­rium, kie­dy nie mając mięk­kiej wody na pod­mia­nę wstrzy­my­wa­łem się z nią kil­ka tygodni).

Akwa­rium: Pod­ło­że ciem­ne, akwa­rium dobrze zaro­śnię­te z dużą prze­strze­nią do pły­wa­nia, a w akwa­rium inne spo­koj­ne ryb­ki. Potrzeb­ne rośli­ny z rodza­ju Cryp­to­co­ry­ne, na któ­rych ryb­ki skła­da­ją ikrę.

Pokarm: Żywy, mro­żo­ny i dobrej jako­ści suchy.