Palet­ka (Sym­phy­so­don aequifasciata)

Visits: 700

Ryby te są sze­ro­ko roz­prze­strze­nio­ne w wodach Ama­zon­ki. Nie­któ­rzy bada­cze uwa­ża­ją, że wszyst­kie ryby nale­żą do jed­ne­go bar­dzo zmien­ne­go gatun­ku, a inni wyróż­nia­ją kil­ka gatun­ków i pod­ga­tun­ków. Ze śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go wyło­wio­no sze­reg pięk­nych odmian (nie­któ­rzy uwa­ża­ją je nawet za osob­ne gatun­ki), a w akwa­rium wyho­do­wa­no sze­reg nowych cie­ka­wych odmian barw­nych. Cena każ­dej nowo­ści zazwy­czaj prze­kra­cza moż­li­wo­ści płat­ni­cze prze­cięt­ne­go zja­da­cza chleba.

Tej ryby nie­ste­ty nie mam w moim akwa­rium. Wyma­ga ona zbior­ni­ka więk­sze­go niż 100 litrów, zale­ca się zbior­ni­ki nie mniej­sze niż 250 litrów, dla stad­ka mini­mum 6–8 sztuk. Róż­ni­ca mię­dzy sam­cem, a sami­cą jest wyraź­nie widocz­na tyl­ko w okre­sie tar­ła, kie­dy samiec od sami­cy róż­ni się kształ­tem bro­daw­ki płcio­wej. Palet­ka jest ryb­ką stad­ną o skom­pli­ko­wa­nej struk­tu­rze społecznej.

Nie­ste­ty są wraż­li­we na che­mi­ka­lia (w tym leki) i cho­ro­by, któ­re nie wystę­pu­ją w takim natę­że­niu u innych gatun­ków ryb. Wg. moich zna­jo­mych hodow­ców, ze wzglę­du na wraż­li­wość na zaka­że­nia wiciow­ca­mi i nicie­nia­mi nie nale­ży trzy­mać pale­tek w jed­nym akwa­rium razem ze ska­la­ra­mi, któ­re czę­sto są bez­ob­ja­wo­wy­mi nosi­cie­la­mi mimo, że w natu­rze ryb­ki te wystę­pu­ją w podob­nych bio­to­pach. Z tego same­go powo­du nie wol­no poda­wać palet­kom rurecz­ni­ka, ośli­czek i kieł­ży zdro­jo­wych. Nie daje się rów­nież trzy­mać pale­tek z kiry­ska­mi i zbroj­ni­ka­mi ze wzglę­du na dużą wraż­li­wość wspo­mnia­nych ryb na leki prze­ciw roba­kom i wiciow­com, no i inny zakres opty­mal­nych temperatur.

Oprócz duże­go akwa­rium dys­kow­ce wyma­ga­ją mięk­kiej wody, o tem­pe­ra­tu­rze od 25 do 27oC, a do roz­mna­ża­nia nawet o tem­pe­ra­tu­rze 28–32oC. Ikra jest skła­da­na na sze­ro­kich liściach roślin wod­nych lub innych pła­skich powierzch­niach. Świe­żo wylę­głe lar­wy wiszą począt­ko­wo na liściach, a póź­niej pły­wa­ją razem z rodzi­ca­mi. Naj­częst­szą przy­czy­ną nie­po­wo­dze­nia w roz­ro­dzie jest kani­ba­lizm rodzi­ców wobec ikry lub mło­dych oraz nie­wy­pro­du­ko­wa­nie przez skó­rę rodzi­ców spe­cjal­nej odżyw­ki dla naryb­ku. Nie­ste­ty nie moż­na postą­pić, tak jak się to robi  w przy­pad­ku ska­la­rów i innych pie­lę­gnic gdy rodzi­ce nie opie­ku­ją się ikrą bądź naryb­kiem i ode­brać ikrę, gdyż pierw­szym pokar­mem mło­dych jest wydzie­li­na ze skó­ry rodzi­ców. Bez tego pokar­mu nie ma prak­tycz­nie szans na odchów mło­dych. Na mar­gi­ne­sie zauwa­ży­łem, że opie­ka rodzi­ców przy­spie­sza wzrost mło­dych, tak­że i u innych pie­lę­gnic. Pod­chów mło­dych dys­kow­ców jest trudny.

Ryba nie nada­je się dla początkujących.

Aktu­ali­za­cja 8 lip­ca 2020 r.

Nie­co ponad mie­siąc temu uda­ło mi się zak­tu­ali­zo­wać stan posia­da­nia i spra­wi­łem sobie akwa­rium o pojem­no­ści net­to 325 l.  W zbior­ni­ku miesz­ka­ły już 3 palet­ki, więc pomy­śla­łem sobie, że może to znak żeby sobie po ponad 40 latach bycia akwa­ry­stą spra­wić więk­sze stad­ko pale­tek. W skle­pie Gol­di w Sta­ro­gar­dzie wymie­ni­łem część moich zbroj­ni­ków na 4 paletki.

Na chwi­lę obec­ną “skle­po­we palet­ki” mają się dobrze, nie­ste­ty jed­na ze star­szych (tych któ­re przy­je­cha­ły z akwa­rium) pale­tek w nocy uszko­dzi­ła sobie spo­ry kawał cia­ła w oko­li­cy ogo­na i w krót­kim cza­sie zeszła zanim cokol­wiek zdą­ży­łem zaradzić. 🙁

Na chwi­lę obec­ną moje palet­ki współ­dzie­lą­ce akwa­rium z 6 ska­la­ra­mi (Rio Nanay) jedzą mro­żon­ki, dobrej jako­ści dedy­ko­wa­ne pokar­my Tetry i Tro­pi­ca­la oraz moją wła­sną kom­po­zy­cję skła­da­ją­cą się ze zblen­do­wa­nych kre­we­tek, liści pokrzy­wy, czosn­ku i vibo­wi­tu. Prze­cho­wu­ję ją w posta­ci mro­żon­ki i zeskro­bu­ję potrzeb­ną ilość.

Aktu­al­ne para­me­try wody:

Tem­pe­ra­tu­ra 29–30oC, TwO 8 DgH, TwW 10 DgH, pH 6,7, prze­wod­ność 320 ppm. Obni­żam stop­nio­wo twar­dość i pH, przy pomo­cy wody z RO i wycią­gów z szy­szek olchy i liści dębu. Wpływ na pH powi­nien mieć  rów­nież kwa­śny torf ukry­ty pod war­stwą pia­sku sta­no­wią­ce­go podłoże.