Pręt­nik war­gacz (Coli­sa labiosa)

Views: 450

Wystę­po­wa­nie: Indo­chi­ny, Birma.

Wiel­kość: sam­ce: 6–8 cm, sami­ce: 5–6 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: sam­ce mają inten­syw­niej­sze ubar­wie­nie a ich płe­twa grzbie­to­wa jest bar­dziej szpi­cza­sta, war­gi wydat­niej­sze niż u samic.

Zacho­wa­nie: spo­koj­na, powierzch­nio­wa, agre­syw­na pod­czas tar­ła, odpo­wied­nia do wie­lo­ga­tun­ko­we­go zespo­łu ryb.

Wychów mło­dych: akwa­rium tar­li­sko­we powin­no mieć odpo­wied­nią ilość kry­jó­wek wśród roślin i korze­ni. Nie może zabrak­nąć roślin pły­wa­ją­cych. Samiec budu­je pie­ni­ste gniaz­do, gdzie skła­da­na jest ikra w spo­sób typo­wy dla pręt­ni­ków. Do tar­ła pod­no­si się tem­pe­ra­tu­rę wody do 28–30oC. Sami­cę odła­wia się od razu po tar­le a sam­ca po 2–3 dniach gdy mło­de zaczy­na­ją się roz­pły­wać. Pierw­szym pokar­mem malut­kich pręt­ni­ków są pier­wot­nia­ki a po tygo­dniu, dwóch moż­na poda­wać nicie­nie micro i naupliu­sy oczlika.

Woda: raczej mięk­ka, lek­ko kwa­śna ale wytrzy­mu­ją twar­dą i obo­jęt­ną, o tem­pe­ra­tu­rze 24–28oC.

Akwa­rium: Akwa­rium obszer­ne, z dużą ilo­ścią roślin i kry­jó­wek wśród korze­ni, towa­rzy­skie z inny­mi spo­koj­ny­mi ryba­mi, ze wzglę­dów zdro­wot­nych musi być dobrze przykryte.

Pokarm: żywy, suchy, mro­żo­ny, wska­za­ny doda­tek roślin­ne­go, jeśli go brak, zja­da glo­ny i deli­kat­ne rośliny.