Grubowarg dwubarwny (Epalzeorhynchus bicolor syn. Labeo bicolor)

labeobicTo pięk­na kon­tra­sto­wo ubar­wio­na, lecz agre­syw­na ryba, wobec inny­ch przed­sta­wi­cie­li swo­je­go i gatun­ków pokrew­ny­ch lub podob­nie ubar­wio­ny­ch.

Wystę­po­wa­nie: Taj­lan­dia

Wiel­ko­ść: max. 20 cm.

Dymor­fi­zm płcio­wy: Wyda­je mi się, że sam­ce są smu­klej­sze od samic. Obie płcie chy­ba są jed­na­ko­wo wojow­ni­cze, ja nie zauwa­ży­łem więk­szy­ch róż­nic.

Zacho­wa­nie: Agre­syw­na wobec przed­sta­wi­cie­li swe­go i gatun­ków pokrew­ny­ch ryba. Ata­ku­je rów­nież inne ryby, któ­re mają czer­wo­ny kolor płe­tw lub czar­ne cia­ło. Dla moich 4 gru­bo­war­gów, gdy pod­ro­sły do 10 cm dłu­go­ści, zaro­śnię­te akwa­rium 150l oka­za­ło się za małe i musia­łem pozbyć się ich do skle­pu, zanim się poza­bi­ja­ją. Jed­nak jeśli kie­dyś będzie mnie stać na kil­ku­set­li­tro­wy zbior­nik o odpo­wied­nio dużej powierzch­ni dna spró­bu­ję pew­nie przy­go­to­wać go pod stad­ko gru­bo­war­gów. War­to bo to pięk­ne ryby. Nie moż­na ich trzy­mać z kosiar­ka­mi gdyż cią­gle je prze­ga­nia­ją, a nawet mogą je poza­bi­jać.

Wychów mło­dy­ch: Nie­zna­ny, podob­no do tar­ła docho­dzi cza­sem w duży­ch zbior­ni­ka­ch. Nic pew­ne­go na ten temat nie wiem.

Woda: 22–30oC, raczej mięk­ka z dodat­kiem garb­ni­ków

Akwa­rium: Dobrze zaro­śnię­te z dużą ilo­ścią kry­jó­wek. Powierzch­nia dna dla kil­ku rybek jeśli chce się unik­nąć cią­gły­ch starć i walk powin­na mieć kil­ka m2 i spo­ro kry­jó­wek, ale w takim akwa­rium, nie będzie moż­na nie­ste­ty podzi­wiać pięk­na tych ryb, bo znik­ną wśród kry­jó­wek. Zresz­tą, kto ma takie duże miesz­ka­nie, by zafun­do­wać gru­bo­war­gom pra­wie natu­ral­ne warun­ki?

Pokarm: Żywy, suchy i glo­ny. Czy­ści rośli­ny z glo­nów i osa­du.

Comments are closed.