7. Nie kradnij

Views: 972

Tu znaj­dą się lin­ki do stron nie prze­strze­ga­ją­cych pra­wa autor­skie­go i krad­ną­cych tre­ści z niniej­szej strony.

http://skalary.blog.onet.pl/ Nie dość że ordy­nar­nie sko­pio­wał wszyst­ko z mojej i kil­ku innych stron, to jesz­cze robi błę­dy orto­gra­ficz­ne i gra­ma­tycz­ne pew­nie myśli, że jest faj­ny. Nie polecam.