Kre­wet­ka szkli­sta (Macro­bra­chium lanchesteri)

Views: 2578

Wystę­po­wa­nie: Azja

Wiel­kość:  sami­ce 5–8 cm, sam­ce 10 cm

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce są więk­sze, mają więk­sze i sil­niej­sze szczyp­ce. Sam­ce mogą wal­czyć mię­dzy sobą, osob­ni­ki słab­sze, mogą przy tej oka­zji zostać pożarte.

Zacho­wa­nie: Każ­da kre­wet­ka sta­ra się zająć kry­jów­kę dla sie­bie, bro­ni jej i rewi­ru przed inny­mi zwie­rzę­ta­mi wyma­chu­jąc czuł­ka­mi, a gdy to nie poma­ga stra­sząc szczyp­ca­mi. Kry­jów­ki są dla kre­we­tek szcze­gól­nie waż­ne w okre­sie linie­nia, kie­dy ich pan­ce­rzyk jest mięk­ki i nie sta­no­wi ochro­ny. Cie­ka­we jest żero­wa­nie kre­we­tek. Moje 4 kre­wet­ki patro­lu­ją 100 litro­wy zbior­nik w któ­rym prze­by­wa­ją wraz ze spo­koj­ny­mi ryba­mi w poszu­ki­wa­niu pokar­mu. Pierw­sza, któ­ra znaj­dzie pokarm, sta­ra się wyrwać z nie­go jak naj­więk­szy kawał odga­nia­jąc przy oka­zji ryby i ucie­ka do swo­je­go koko­sa lub pod filtr. Zwy­kle pierw­szy poży­wia się naj­więk­szy i naj­sil­niej­szy osob­nik, odga­nia­jąc wszyst­kie pozo­sta­łe zwie­rzę­ta od pokarmu.

Wychów mło­dych: Sami­ca skła­da 50–200 jaj i nosi je przez 20–25 dni pod odwło­kiem, następ­nie uwal­nia pły­wa­ją­ce swo­bod­nie lar­wy, któ­re przyj­mu­ją naupliu­sy solow­ca. Lar­wy są podob­no wraż­li­we na świa­tło i akwa­rium z nimi nale­ży zaciemnić.

Woda: 20–26oC, o twar­do­ści od 4–30 DgH, pH 6 – 7,5 regu­lar­nie odświe­ża­na. W wodzie mięk­kiej wyma­ga­ją regu­lar­ne­go doda­wa­nia mikro­ele­men­tów do wody.

Akwa­rium: Duże, zaro­śnię­te rośli­na­mi z dużą ilo­ścią kry­jó­wek wśród roślin i korze­ni, gdzie mogą się skryć pod­czas wylinki.

Pokarm: Są wszyst­ko­żer­ne, ale nale­ży zadbać o sta­ły doda­tek pokar­mu zwie­rzę­ce­go w posta­ci kawał­ków mię­sa, mro­żo­nek, tubi­fek­su. Jeśli są głod­ne mogą polo­wać na inne kre­wet­ki i ryby w akwa­rium. Szcze­gól­nie nara­żo­ne na zje­dze­nie są w tej sytu­acji osob­ni­ki osła­bio­ne i świe­żo po wylin­ce. Moje kre­wet­ki prze­pa­da­ją za goto­wa­nym mię­sem kurczaka.