Botia nigro­li­ne­ata

Views: 355

botianigrolineata
Botia nigro­li­ne­ata

Wystę­po­wa­nie: Chi­ny

Wiel­kość: 5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: sami­ce praw­do­po­dob­nie pełniejsze.

Zacho­wa­nie: spo­koj­na, sta­do wpusz­czo­ne do akwa­rium roz­pro­szy się i ryb­ki co jakiś czas będą pro­wa­dzi­ły ze sobą nie­groź­ne utarcz­ki. Każ­da zaj­mu­je swo­ją kry­jów­kę, któ­rej bro­ni przed inny­mi ryba­mi swo­je­go gatunku.

Wychów mło­dych: nie­zna­ny.

Woda: 15–25oC, pH>7.

Akwa­rium: obszer­ne, z kry­jów­ka­mi i mięk­kim podłożem.

Pokarm: wszyst­ko­żer­na, ze wska­za­niem na mięsożerność.

Uwa­gi: bar­dzo podob­na do bocji kar­ło­wa­tej, ale róż­ni się obsza­rem wystę­po­wa­nia i wymaganiami.