Cory­do­ras metae

Views: 255

cmetae
Cory­do­ras metae

Wystę­po­wa­nie: Kolumbia.

Wiel­kość: 5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ca grub­sza, sam­czy­ki są smu­klej­sze i nie­co mniejsze.

Zacho­wa­nie: Stad­na, towa­rzy­ska, żywa, den­na. Tole­ru­je inne gatun­ki i nie wyka­zu­je żad­nej agre­sji wewnątrzgatunkowej.

Wychów mło­dych: Tar­ło gru­po­we z prze­wa­gą sam­ców. Nie zaj­mu­je się ikrą, po tar­le nale­ży odło­wić osob­ni­ki rodzi­ciel­skie, gdyż chęt­nie zja­da­ją zło­żo­ną przed chwi­lą ikrę.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra 22–28oC, lek­ko kwa­śna z dodat­kiem garb­ni­ków. Lubią prąd wody.

Akwa­rium: Prze­stron­ne, z kry­jów­ka­mi wśród roślin i korzeni.

Pokarm: Wszel­kie­go rodza­ju dostęp­ny w han­dlu, żywy i pre­pa­ro­wa­ny, nie gar­dzi mrożonkami.