Cari­di­na can­to­nen­sis Cry­stal red

Views: 285

Wystę­po­wa­nie:  For­my dzi­kie pocho­dzą z Chin, for­my hodow­la­ne z Japo­nii, poja­wi­ły się w 1997 roku.. 

Wiel­ko­ść: 2–3 cm, sami­ce mak­sy­mal­nie 3,5 cm.

Dymor­fi­zm płcio­wy: Sami­ce więk­sze od sam­ców, moc­niej wybar­wio­ne, mają siodełko.

Zacho­wa­nie: Pło­chli­we, spo­koj­ne, stadne.

Wychów mło­dy­ch: Sami­ca nosi jaja 3–4 tygo­dnie, wyklu­wa­ją się małe w peł­ni ubar­wio­ne kre­wet­ki, któ­re trze­ba zabez­pie­czyć przed fil­trem i ama­to­ra­mi żywe­go pokar­mu. Prze­obra­że­nie niezupełne.

Woda: Dla odmian hodow­la­nych zale­ca­na mięk­ka kwa­śna zawie­ra­ją­ca garb­ni­ki. Twar­dość do 8 DgH, pH niż­sze niż 7, tem­pe­ra­tu­ra 23–25o C, ale zno­szą twar­dość do 16 DgH. Przy dużych stę­że­niach związ­ków azo­tu w wodzie ginie. Wraż­li­wa na związ­ki miedzi.

Akwa­rium: Z kry­jów­ka­mi dla kre­we­tek prze­cho­dzą­cych wylin­kę, poro­śnię­te msza­ka­mi, pelią i wgłęb­ką. Wska­za­ne napo­wie­trza­nie, gdyż są wraż­li­we na brak tlenu.

Pokarm: Glo­ny, pokar­my pocho­dze­nia roślin­ne­go, reszt­ki pokar­mu dla ryb. Pole­ca­na jest szcze­gól­nie spirulina.