Far­lo­vel­la vittata

Views: 390

Wystę­po­wa­nie: Poto­ki Wene­zu­eli i Kolumbii

Wiel­kość: do 25 cm

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają szcze­ci­nę na “nosie”, ponad­to róż­nią się budo­wą kloaki.

Zacho­wa­nie: Bar­dzo spo­koj­ne wręcz pasyw­ne, nale­ży uwa­żać, żeby aktyw­niej­sze ryby nie zabra­ły im poży­wie­nia. Z akwa­rium wycią­ga się palcami.

Wychów mło­dych: Tar­ło naj­ła­twiej wywo­łać dużą pod­mia­ną mięk­kiej wody, któ­ra symu­lu­je opa­dy desz­czu. Samiec przez oko­ło tydzień pil­nu­je ikry a potem roz­pły­wa­ją­ce­go się naryb­ku. Mło­de kar­mi­łem pokar­mem w tablet­kach, alga­mi nori, pokar­mem w płat­kach ogól­ne­go prze­zna­cze­nia róż­nych producentów.

Woda: Twar­dość 4–16 DgH, pH 6,5−7,5, tem­pe­ra­tu­ra 22–28o C.

Akwa­rium: Nie mniej­sze niż 200 l.

Pokarm: Rośli­no­żer­ny, algi nori, ogó­rek, bana­ny, warzy­wa, tablet­ki pokar­mo­we dla ryb dennych.

Uwa­gi: W han­dlu czę­sto są sprze­da­wa­ne pod nazwą F. acus.