Księ­ga gości

Views: 23185

Dzię­ku­ję, za słusz­ne, kul­tu­ral­ne uwa­gi i za nie­spa­mo­wa­nie w ramach tej księ­gi gości.

Podziel się swo­imi wrażeniami.

 
 
 
 
 
 
 
Fields mar­ked with * are required.
Your E‑mail address won’t be published.
For secu­ri­ty reasons we save the IP address 3.238.121.7.
It’s possi­ble that your entry will only be visi­ble in the guest­bo­ok after we revie­wed it.
We rese­rve the right to edit, dele­te, or not publish entries. 
9 wpi­sów.
Monika Moni­ka z Szczecin napisał/a 26 czerw­ca 2020 o 00:29
Dobry wie­czór:) Od jakie­goś tygo­dnia uczę się zażar­cie akwa­ry­sty­ki , a raczej przy­po­mi­nam sobie to i owo z mło­do­ści … też było te 40 L ;)…i wytrzesz­czam oczy ile się w tym tema­cie zmieniło(znowu te Japoń­ce naj­lep­sze). Może w week­end będzie już baniak – jak szaf­ka doj­dzie z alle­gro:) Dzię­ki ser­decz­ne że doło­żył Pan do tego wariac­twa cegieł­kę – świet­na strona !
Dobry wie­czór:) Od jakie­goś tygo­dnia uczę się zażar­cie akwa­ry­sty­ki , a raczej przy­po­mi­nam sobie to i owo z mło­do­ści … też było te 40 L ;)…i wytrzesz­czam oczy ile się w tym tema­cie zmieniło(znowu te Japoń­ce naj­lep­sze). Może w week­end będzie już baniak – jak szaf­ka doj­dzie z alle­gro:) Dzię­ki ser­decz­ne że doło­żył Pan do tego wariac­twa cegieł­kę – świet­na stro­na !… Col­lap­se
Adrian Adrian napisał/a 21 wrze­śnia 2018 o 22:35
Witam, bar­dzo dużo moż­na dowie­dzieć się na temat akwa­ry­sty­ki z Pana stro­ny. Jeśli zechciał­by Pan roz­wi­nąć wygląd stro­ny do pro­fe­sjo­nal­ne­go wyglą­du zapra­szam do kontaktu 🙂
Witam, bar­dzo dużo moż­na dowie­dzieć się na temat akwa­ry­sty­ki z Pana stro­ny. Jeśli zechciał­by Pan roz­wi­nąć wygląd stro­ny do pro­fe­sjo­nal­ne­go wyglą­du zapra­szam do kon­tak­tu :)… Col­lap­se
Odpo­wiedź admi­ni­stra­to­ra przez: zho
Pra­ce nad wyglą­dem są nie­koń­czą­cą się wal­ką z wia­tra­ka­mi jed­ne­mu podo­ba się blon­dyn­ka. dru­gie­mu bru­net­ka, a są i tacy co bio­rą wszyst­ko jak leci.
Pra­ce nad wyglą­dem są nie­koń­czą­cą się wal­ką z wia­tra­ka­mi jed­ne­mu podo­ba się blon­dyn­ka. dru­gie­mu bru­net­ka, a są i tacy co bio­rą wszyst­ko jak leci.… Col­lap­se
janek janek napisał/a 21 wrze­śnia 2018 o 11:35
swiet­ne forum!!!
swiet­ne forum!!!… Col­lap­se
Michał Michał z Osówek napisał/a 3 czerw­ca 2018 o 23:07
Witam, stro­na posia­da bar­dzo ogrom­ną wie­dzę prak­tycz­ną jak i teo­re­tycz­ną na temat pro­wa­dze­nia akwa­riów. P.S. czy moż­na nawią­zać z panem kon­takt z chę­cią przyj­mę trosz­kę wie­dzy. Jestem obec­nie w trak­cie zakła­da­nia pierw­szej solniczki.
Witam, stro­na posia­da bar­dzo ogrom­ną wie­dzę prak­tycz­ną jak i teo­re­tycz­ną na temat pro­wa­dze­nia akwa­riów. P.S. czy moż­na nawią­zać z panem kon­takt z chę­cią przyj­mę trosz­kę wie­dzy. Jestem obec­nie w trak­cie zakła­da­nia pierw­szej sol­nicz­ki.… Col­lap­se
Odpo­wiedź admi­ni­stra­to­ra przez: zho
Nie­ste­ty nie mam już solniczki 🙁
Nie­ste­ty nie mam już sol­nicz­ki 🙁… Col­lap­se
michal michal napisał/a 15 lip­ca 2016 o 11:09
piek­na stro­na. pozdra­wiam serdecznie
piek­na stro­na. pozdra­wiam ser­decz­nie… Col­lap­se
Łukasz Łukasz z Kraków/Portsmouth napisał/a 24 czerw­ca 2016 o 15:11
Witam. Dzię­ku­ję za podzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niem. Przy­mie­rzam się do uru­cho­mie­nia akwa­rium mor­skie­go. Czy jest moż­li­wość bez­po­śred­niej roz­mo­wy z Panem? Pozdra­wiam. Łukasz
Witam. Dzię­ku­ję za podzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niem. Przy­mie­rzam się do uru­cho­mie­nia akwa­rium mor­skie­go. Czy jest moż­li­wość bez­po­śred­niej roz­mo­wy z Panem? Pozdra­wiam. Łukasz… Col­lap­se
Wacek Wacek z Tester napisał/a 10 kwiet­nia 2016 o 14:34
To jest wpis testo­wy. Nikt się nie wpi­su­je trze­ba spraw­dzi ć czy się da?:)😕🏝
To jest wpis testo­wy. Nikt się nie wpi­su­je trze­ba spraw­dzi ć czy się da?:)😕🏝… Col­lap­se
zho zho z Wiocha napisał/a 31 mar­ca 2016 o 23:03
🎵Dzia­ła :)🍵
🎵Dzia­ła :)🍵… Col­lap­se
zho zho napisał/a 31 mar­ca 2016 o 22:50
Witam w księ­dze gości na stro­nie www.akwa.aip.pl. Zapra­szam do podzie­le­nia się swo­ją opi­nią na temat tej stro­ny i jej rozwoju.
Witam w księ­dze gości na stro­nie www.akwa.aip.pl. Zapra­szam do podzie­le­nia się swo­ją opi­nią na temat tej stro­ny i jej roz­wo­ju.… Col­lap­se