Brzan­ka różo­wa (Pethia conchonius)

Views: 432

Wystę­po­wa­nie: Wody pły­ną­ce pół­noc­nych Indii.

Wiel­kość: W akwa­rium do 8 cm, ale w natu­rze osią­ga roz­miar 14 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec jest inten­syw­niej ubar­wio­ny, ma smu­klej­szą budo­wę cia­ła i czar­ny koniec płe­twy grzbie­to­wej. Otrzy­ma­no wie­le odmian barw­nych tego gatun­ku, któ­re moim zda­niem nie są tak pięk­ne jak for­ma dzi­ka brzan­ki różo­wej. Zna­na jest rów­nież for­ma welo­nia­sta, któ­ra na szczę­ście nie zatra­ci­ła kształ­tu cia­ła i ubar­wie­nia for­my wyjściowej.

Zacho­wa­nie: Ławi­co­wa, towa­rzy­ska, łagod­na ryb­ka pły­wa­ją­ca w całej toni wody, cza­sa­mi prze­ko­pu­je dno. Odpo­wied­nia do akwa­rium towarzyskiego.

Wychów mło­dych: W trak­cie burz­li­we­go tar­ła, w któ­rym powin­no przy­pa­dać po 2 sam­ce na każ­dą sami­cę (moż­li­we jest rów­nież tar­ło para­mi), ikra jest skła­da­na w gąszcz drob­no­list­nych roślin wod­nych a część opa­da na dno. Tar­ło powin­no odby­wać się na płyt­kiej wodzie. Po tar­le powin­no się natych­miast odło­wić tar­la­ki, gdyż przy­stę­pu­ją one do zja­da­nia zło­żo­nej ikry. Po kil­ku dniach (2−3) wylę­ga­ją się lar­wy, któ­re gdy zaczną pły­wać po wessa­niu pęche­rzy­ka żółt­ko­we­go nale­ży kar­mić naj­drob­niej­szym żywym pokar­mem. Odpo­wied­nie są pier­wot­nia­ki, wrot­ki i naupliu­sy oczli­ka lub solow­ca. Póź­niej prze­cho­dzi się na coraz grub­szy pokarm. Do tar­ła trze­ba przy­go­to­wać duży zbior­nik gdyż sami­ca skła­da dużo ikry, z któ­rej wylę­ga się póź­niej duża ilość narybku.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra wody od 17 do 25oC nie powin­na spa­dać poni­żej 12oC, twar­dość i pH nie odgry­wa więk­szej roli dla samo­po­czu­cia rybek, jeśli nie wykra­cza­ją poza 6−7,5 i nie zmie­nia­ją się gwał­tow­nie. Peł­nię kolo­rów poka­zu­je w tem­pe­ra­tu­rze powy­żej 20oC. Lubi czy­stą wodę dobrze natle­nio­ną wodę.

Akwa­rium: Obszer­ne, jasne z miej­scem do pły­wa­nia i kępa­mi roślin po brze­gach. W cie­płe lata nada­je się do wpusz­cza­nia do base­nów ogro­do­wych, gdzie cza­sa­mi docho­dzi do samo­rzut­ne­go rozrodu.

Pokarm: Każ­dy dostęp­ny w han­dlu żywy, mro­żo­ny i suchy. Dobrze jest poda­wać co jakiś czas doda­tek pokar­mu roślinnego.