Kiry­śnik czar­no­pla­my (Mega­le­chis tho­ra­ca­ta syn. Hoplo­ster­num thoracatum)

Views: 420

Wystę­po­wa­nie: Ame­ry­ka Połu­dnio­wa od Guja­ny po Paragwaj.

Wiel­kość: Duża, żywa, stad­na ryba 18 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają zgru­bia­łe i dłuż­sze pierw­sze pro­mie­nie płetw pier­sio­wych w kolo­rze poma­rań­czo­wym do czerwonego.

Zacho­wa­nie: Sil­na, stad­na, kopią­ca w pod­ło­żu ryba, któ­ra czę­sto gwał­tow­nie pod­pły­wa do powierzch­ni wody by zaczerp­nąć powie­trza atmos­fe­rycz­ne­go. W akwa­rium z gupi­ka­mi może dzia­łać jak swo­isty “śro­dek anty­kon­cep­cyj­ny” wyja­da­jąc wszyst­kie mło­de. wyja­da rów­nież wszel­ką ikrę innych ryb. Nie radzę zesta­wiać z deli­kat­ny­mi ryba­mi żyją­cy­mi przy powierzch­ni wody, gdyż ten sumik pły­wa napraw­dę szyb­ko i może je moc­no uszko­dzić, gdy pod­pły­wa by zaczerp­nąć powie­trze znad powierzch­ni wody.

Wychów mło­dych: Tar­ło odby­wa się pod dużym pły­wa­ją­cym liściem, w akwa­rium może to być rów­nież pły­wa­ją­cy kawa­łek sty­ro­pia­nu. Samiec budu­je duże pie­ni­ste gniaz­do pod któ­rym odby­wa się tar­ło. Dola­nie świe­żej wody sty­mu­lu­je tar­la­ki do odby­cia tar­ła. Samiec opie­ku­je się zło­żo­ną ikrą, z któ­rej po pię­ciu dniach wylę­ga­ją się mło­de. Są dość duże i ich wykar­mie­nie nie spra­wia kło­po­tu. Uwa­ga zanie­po­ko­jo­ny samiec może znisz­czyć gniazdo!

Woda: Do roz­mna­ża­nia mięk­ka, tem­pe­ra­tu­ra 18–26oC.

 Akwa­rium: Miej­sca­mi gęsto poro­śnię­te rośli­na­mi, ale z miej­scem do pły­wa­nia, lubi gdy na dnie są kry­jów­ki wśród korze­ni, gdzie czę­sto się ukrywa.

Pokarm: Dowol­ny pokarm żywy i pre­pa­ro­wa­ny, małe ryby, dżdżow­ni­ce, lar­wy owa­dów, tubi­fex za któ­rym wręcz przepada.