Pisko­rzo­wa­te

Views: 742

Wystę­po­wa­nie: Azja, Euro­pa, pół­noc­na Afry­ka. W Euro­pie wystę­pu­je 10 gatun­ków, a w Pol­sce wystę­pu­ją 4 gatun­ki. Zamiesz­ku­ją wyłącz­nie słod­ko­wod­ne zbior­ni­ki i cie­ki śródlądowe.

 Wiel­kość: Od 2 do 35 cm. Cia­ło o wydłu­żo­nym, cza­sem węgo­rzo­wa­tym kształ­cie. Wie­le gatun­ków posia­da kol­ce po bokach gło­wy pod ocza­mi, gatun­ki uzbro­jo­ne zazwy­czaj mają jaskra­we bar­wy. Reagu­ją na zmia­ny ciśnie­nia atmosferycznego.

Dymor­fizm płcio­wy: Róż­ni­ca mię­dzy sam­cem, a sami­cą jest zwy­kle nie­wi­docz­na. Pod­czas dokład­nej obser­wa­cji moż­na zauwa­żyć, że sami­ce zwy­kle są peł­niej­sze ale to kry­te­rium jest wyso­ce zawod­ne i niepewne.

Zacho­wo­nie: Zwy­kle są to spo­koj­ne ryb­ki stad­ne, żyją­ce na dnie zbior­ni­ka, ukry­wa­ją­ce się za dnia pod korze­nia­mi i wśród roślin. Przy niskim ciśnie­niu są aktyw­ne rów­nież za dnia. Nie­któ­re gatun­ki potra­fią oddy­chać powie­trzem atmosferycznym.

 Wychów mło­dych: Ikra den­na przy­kle­ja się do kamie­ni. Nie wiem nic o natu­ral­nym roz­ra­dza­niu ryb z tej rodzi­ny w akwa­rium, poza przy­pad­ka­mi uży­cia hor­mo­nów do sztucz­ne­go wywo­ła­nia tar­ła. Wyma­ga­ją wody mięk­kie i lek­ko kwaśnej.

Woda: Czy­sta, mięk­ka, pły­ną­ca dobrze natle­nio­na. Więk­szość gatun­ków lubi prąd wody.

Akwa­rium: Prze­stron­ne z miej­sca­mi gęsto poro­śnię­ty­mi roślin­no­ścią. Na dnie powin­ny być kry­jów­ki z korze­ni i wśród kamie­ni, gdzie ryby chęt­nie prze­by­wa­ją w cza­sie odpoczynku.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu, w natu­rze odży­wia­ją się drob­ną fau­ną den­ną, tyl­ko doro­słe nale­żą­ce do nie­któ­rych gatun­ków prze­cho­dzą na odży­wia­nie się rybami.

Przed­sta­wi­cie­le opi­sa­ni na stronie: