Pręt­nik kar­ło­wa­ty (Coli­sa lalia)

Visits: 517

Pręt­nik kar­ło­wa­ty wystę­pu­je w wodach Ben­ga­lu i Assa­mu. Osią­ga wiel­kość 6 cm i jest jed­ną z naj­mniej­szych, a jed­no­cze­śnie naj­pięk­niej­szych ryb labi­tyn­to­wych. Samiec jest jaskra­wo ubar­wio­ny w kar­mi­no­wo nie­bie­skie prę­gi, samicz­ka jest sza­rą nie­co mniej­szą kopią sam­ca. Wyse­lek­cjo­no­wa­no odmia­nę zwa­ną “zacho­dem słoń­ca”, któ­ra jest pozba­wio­na nie­bie­skich pręg oraz odmia­nę któ­rej sam­ce są pra­wie cał­ko­wi­cie nie­bie­skie. Na zdję­ciu samiec for­my dzi­kiej. Ryb­ki mają łagod­ne uspo­so­bie­nie, któ­re nie­co zmie­nia się w okre­sie godo­wym. Sam­ce robią się wte­dy agre­syw­ne. Gene­ral­nie jed­nak nada­ją się do akwa­riów towa­rzy­skich z ryba­mi podob­nej wiel­ko­ści i usposobieniu.

W akwa­rium wyma­ga wody o tem­pe­ra­tu­rze 24–30oC. Do tar­ła przy­go­to­wu­je­my płyt­kie, dobrze zaro­śnię­te z rośli­na­mi akwa­rium, w któ­rym muszą się zna­leźć koniecz­nie drob­ne rośli­ny pły­wa­ją­ce, z wodą o tem­pe­ra­tu­rze 28–30oC. Samiec uży­wa drob­nych roślin jako rusz­to­wa­nia pod­czas budo­wy pie­ni­ste­go gniaz­da. W cza­sie wido­wi­sko­we­go tar­ła jaja są skła­da­ne do gniaz­da, któ­rym póź­niej opie­ku­je się samiec. Sami­cę zazwy­czaj usu­wa się ze zbior­ni­ka tar­li­sko­we­go zaraz po tar­le, a sam­ca gdy mło­de zaczy­na­ją się rozpływać.
Nary­bek jest bar­dzo drob­ny i wyma­ga poda­nia jako pierw­szy pokarm pier­wot­nia­ków, eugle­ny, wrot­ków, naj­drob­niej­szych larw sko­ru­pia­ków. Ja poda­wa­łem swo­im mło­dym dodat­ko­wo pan­to­fel­ka i nicie­nie “micro”. Nary­bek rośnie nie­rów­no­mier­nie i wol­no. Lar­wy solow­ca moż­na poda­wać, w naj­lep­szym wypad­ku, dopie­ro po 10 dniach od wylę­gu. Akwa­rium z mło­dy­mi powin­no być deli­kat­nie napo­wie­trza­ne. Labi­rynt wykształ­ca się dopie­ro po osią­gnię­ciu przez malu­chy wiel­ko­ści 7 – 10 mm i w okre­sie jego wykształ­ca­nia nary­bek jest nie­zwy­kle wraż­li­wy na brak tle­nu w wodzie.

Doro­słe ryby jedzą każ­dy rodzaj pokar­mu, lubią doda­tek glo­nów w diecie.

Do pręt­ni­ka kar­ło­wa­te­go odno­szą się wszyst­kie uwa­gi, któ­re doty­czą gura­mi mozaikowego.