Tetra cesar­ska (Nema­to­bry­con palmeri)

Views: 394

Wystę­po­wa­nie: Kolum­bia, dorze­cze San Juan.

Wiel­kość: 5,5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają wydłu­żo­ne środ­ko­we pro­mie­nie płe­twy ogo­no­wej i są efek­tow­niej ubar­wio­ne, samicz­ki nato­miast mają peł­niej­sze brzuchy.

Zacho­wa­nie: Sam­ce są tery­to­ria­li­sta­mi, ale okre­so­wo pod wpły­wem zagro­że­nia łączą się w ławi­cę. Nie ata­ku­je innych rybek w akwa­rium. Zwy­kle pły­wa uko­śnie gło­wą lek­ko w dół.  Sam­ce zaj­mu­ją rewi­ry w pobli­żu upa­trzo­nych krzacz­ków gęstych roślin, patro­lu­ją teren wokół nich, prę­żą płe­twy i odga­nia­ją intruzów.

Wychów mło­dych: Tar­ło odby­wa się w parach, i nie jest zbyt pro­duk­tyw­ne. Moż­na do więk­sze­go zbior­ni­ka wpu­ścić kil­ka par, wte­dy oto­cze­nie innych ryb zmniej­sza nad­mier­ną agre­syw­ność sam­ców wobec samic. Lar­wy wylę­ga­ją się po oko­ło 24 godzi­nach, a pły­wać zaczy­na­ją po 5 dniach. Jako pierw­szy pokarm moż­na poda­wać naupliu­sy oczli­ka, lar­wy solow­ca albo nicie­nie micro.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra 24–26oC, pH 7−7,5. TwO=10DgH, TwW=2DgH, lubi doda­tek garb­ni­ków i zno­si kwa­śniej­szą niż poda­na wodę.

Akwa­rium: Obszer­ne z miej­sca­mi gęstym poro­stem roślin­nym i miej­scem do wypły­wa­nia się. Akwa­rium powin­no być dłu­gie by sam­ce mogły stwo­rzyć swo­je rewi­ry i w peł­ni pre­zen­to­wać swo­je ubar­wie­nie i efek­tow­ny wygląd.

Pokarm: Każ­dy rodzaj pokar­mu dostęp­ny w han­dlu, moje prze­pa­da­ją za mro­żo­nym plank­to­nem, lar­wa­mi koma­ra i przede wszyst­kim uwiel­bia­ją żywy plankton.