Zbroj­ni­ki

Views: 39

Posta­no­wi­łem dodać tę kate­go­rię ze wzglę­dów praktycznych.

Zbroj­ni­ki to gru­pa rybek nie­słusz­nie podej­rze­wa­na o to że zja­da­ją glo­ny w akwa­rium, stąd ich popu­lar­na nazwa glo­no­ja­dy. Są jed­nak wśród nich ryb­ki żywią­ce się wyłącz­nie pokar­mem roślin­nym, ryby wszyst­ko­żer­ne ale i typo­wi mięsożercy.