Jor­da­nel­ka (Jor­da­nel­la flo­ri­dae) Et Bean, 1879

Visits: 322

jordanela

Wystę­po­wa­nie: Floryda.

Wiel­kość: oko­ło 6 cm.

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Samiec inten­syw­niej ubar­wio­ny, z wyraź­ny­mi rzę­da­mi czer­wo­nych kro­pek na łuskach. Sami­ca bar­dziej matowa.

Zacho­wa­nie: Obgry­za płe­twy innym ryb­kom, obgry­za rośli­ny, zja­da glo­ny, rów­nież glo­ny nit­ko­wa­te. Samiec w okre­sie godo­wym zaj­mu­je tery­to­rium przy kępie roślin i bro­ni go przed inny­mi rybami.

Wychów mło­dych: Tar­ło sty­mu­lu­je nie­wiel­ki doda­tek soli do wody. Ikra jest skła­da­na w kępie roślin, któ­rej następ­nie pil­nu­je samiec. Samiec nie tyle opie­ku­je się ikrą co pil­nu­je swo­jej kępy roślin. Po tar­le trwa­ją­cym z regu­ły kil­ka dni nale­ży odło­wić sami­cę, a po wyklu­ciu mło­dych rów­nież i sam­ca. Malu­chy kar­mi się glo­na­mi, drob­nym plank­to­nem, lar­wa­mi solow­ca, nicie­nia­mi micro.

Woda: Woda lek­ko zasa­do­wa z nie­wiel­kim dodat­kiem soli o tem­pe­ra­tu­rze od 16–26oC,  regu­lar­nie odświeżana.

Akwa­rium: Dobrze zaro­śnię­te z kry­jów­ka­mi dla osob­ni­ków słab­szych i deko­ra­cja­mi z korze­ni. Dla sam­ca i kil­ku samic wystar­cza nie­wiel­ki zbior­nik jed­no­ga­tun­ko­wy o pojem­no­ści 40–50 litrów. Lubi słoń­ce. Moż­na je dać jako towa­rzy­stwo do obszer­nych zbior­ni­ków z pie­lę­gni­ca­mi pocho­dzą­cy­mi z Ame­ry­ki Środkowej.

Pokarm: Wszel­kie rodza­je pokar­mu, żywe­go i suche­go, lubi duży doda­tek pokar­mu roślin­ne­go, zwłasz­cza glony.