Hypan­ci­strus sp. L 201

Visits: 1040

Wystę­po­wa­nie: Ori­no­ko i Rio Negro

Wiel­kość: do 10 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce oglą­da­ne z góry są krót­sze i bar­dziej pękate.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­ny, może prze­by­wać w zbior­ni­ku z inny­mi spo­koj­ny­mi zbrojnikami.

Wychów mło­dych: Samiec zaga­nia sami­cę do cia­snej kry­jów­ki, opie­ku­je się ikrą i mło­dy­mi, któ­re kar­mi­my pokar­ma­mi pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go z dodat­kiem spi­ru­li­ny. Malu­chy są wraż­li­we na jakość wody, wol­no rosną i czę­sto są obar­czo­ne wadą spłasz­czo­ne­go pyska podob­nie jak L046.

Woda: tem­pe­ra­tu­ra 25–28o C, twar­dość 4–14 DgH, pH 6.5−7.5

Akwa­rium: Ryba pocho­dzi z rwą­cych odcin­ków rzek w związ­ku z tym nale­ży zain­sta­lo­wać fil­try sil­niej­sze niż zazwy­czaj uży­wa się w akwa­rium danej pojem­no­ści. Dobrze natle­nio­na, pły­ną­ca czy­sta woda jest klu­czem do utrzy­ma­nia tych ryb w dobrej kon­dy­cji. Opty­mal­nie jest zro­bić akwa­rium symu­lu­ją­ce wart­ki potok z kry­jów­ka­mi pośród oto­cza­ków i kawał­ków drew­na i korze­ni. U mnie L 201 żyją sobie w zbior­ni­ku roślin­nym, w któ­rym dbam jed­nak o miej­sca z wart­kim prą­dem wody i dobre napowietrzenie.

Pokarm: wszyst­ko­żer­ny, ale pre­fe­ru­je die­tę mię­sną, żywe i mro­żo­ne lar­wy ochot­ki i czar­ne­go koma­ra (uwa­ga żywe lar­wy koma­ra nie­zje­dzo­ne wyla­tu­ją i gry­zą, a ochot­ki dener­wu­ją podo­bień­stwem do koma­rów), pokar­my pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Zja­da rów­nież gra­nul­ki i tablet­ki pokar­mo­we dla ryb dennych.

Uwa­gi: