Wystę­po­wa­nie ryb

Views: 2161

Jako pod­sta­wo­we źró­dło wie­dzy przy jej two­rze­niu przy­ją­łem sys­te­ma­ty­kę i kolej­ność wymie­nie­nia gatun­ków zawar­tą w książ­ce Klau­sa Pay­sa­na “Ryby akwa­rio­we”. Oczy­wi­ście po wyczer­pa­niu listy gatun­ków z tej książ­ki zabio­rę się za inne źró­dła i będę uzu­peł­niał tabe­lę w już przy­ję­tej kolej­no­ści zaczerp­nię­tej z dzie­ła K. Paysana.
Zda­ję sobie spra­wę z tego, że wie­le z opi­sa­nych gatun­ków nie nada­je się do trzy­ma­nia w domu, ale na wszel­ki wypa­dek umiesz­czam cha­rak­te­ry­sty­ki wszyst­kich gatun­ków, któ­re wpa­dły mi w ręce. Ewen­tu­al­nym mal­kon­ten­tom przy­po­mi­nam, że w skle­pach zoo­lo­gicz­nych, przy­naj­mniej na pół­no­cy kra­ju poja­wia się nary­bek np. jesio­tra(?), któ­ry do akwa­rium raczej się nie nada­je (do sadzaw­ki zresz­tą też). No nie­daw­no napi­sa­łem o jesio­trze i już na gru­pie dys­ku­syj­nej padło pyta­nie co robić, żeby jesiotr dobrze się czuł? (Odpo­wie­dzie­li­śmy zgod­nie: WYPUŚCIĆ!, oka­zu­je się, że zgod­nie z pra­wem nie wol­no wypusz­czać takich zwie­rzą­tek do wód otwar­tych, oops, a wiec pozo­sta­je zna­leźć mu jakiś sta­wik w któ­rym doko­na za kil­ka lat żywo­ta albo szyb­ko zabić).
Świa­do­mie zre­zy­gno­wa­łem z okre­śle­nia stop­nia trud­no­ści roz­mna­ża­nia poszcze­gól­nych gatun­ków rybek, gdyż jeże­li mamy w “kra­nie” nie­ogra­ni­czo­ne zapa­sy mięk­kiej wody, a za oknem w sadzaw­ce żywy nie­za­ka­żo­ny żad­ny­mi paso­ży­ta­mi, to palet­ki i neo­ny przy odro­bi­nie szczę­ścia powin­ny być ryb­ka­mi łatwy­mi, ale moli­ne­zje i pysz­cza­ki mogą się oka­zać kło­po­tem nie do prze­sko­cze­nia bez odpo­wied­nie­go spre­pa­ro­wa­nia wody (w tym przy­pad­ku jej utwar­dze­nia i dodat­ku odpo­wied­nich soli).

Uży­te uprosz­cze­nia i skró­ty w tabeli:
pokarm żywy – żywe roz­wie­lit­ki, oczli­ki, tubi­fex, lar­wy koma­ra, szklar­ki, ochot­ki, etc.
owa­dy – owa­dy dopa­so­wa­ne wiel­ko­ścią do wiel­ko­ści pyska ryby, dla ryb małych dro­zo­fi­lie, dla dużych muchy, kara­cza­ny, świersz­cze z hodow­li, a nawet owa­dy wod­ne choć te z regu­ły są dra­pież­ne lub dobrze opan­ce­rzo­ne i nie nada­ją się na pokarm.
pokarm suchy – wszel­kie­go rodza­ju pokar­my suche i pre­pa­ro­wa­ne zarów­no fir­mo­we jak i przy­go­to­wa­ne przez akwarystę.
mię­so – jako pokarm dla ryb sto­su­je się głów­nie mię­so woło­we, koni­nę oraz drób. Poda­je się je mniej­szym rybom potar­te na tar­ce a więk­szym i agre­syw­nym (Pira­nie) w cało­ści. Nie­któ­rzy hodow­cy uży­wa­ją rów­nież mię­sa rybie­go, mię­cza­ków, dużych sko­ru­pia­ków, etc. Powin­no speł­niać pod­sta­wo­wy waru­nek, być chude.
rośli­ny- spa­rzo­na i suro­wa sała­ta, goto­wa­ny szpi­nak, goto­wa­na bruk­sel­ka, ryby z tą adno­ta­cją o tym rodza­ju pokar­mu mogą obgry­zać rośli­ny w akwa­rium, ale nie muszą :-)=.
moż­li­wy roz­ród – nale­ży rozu­mieć, że zna­ne są donie­sie­nia o uda­nym roz­ro­dzie w akwa­rium, w koń­cu gdy­by roz­ród nie był moż­li­wy to dany gatu­nek daw­no by wymarł ;-)=

Nazwa pol­skaNazwa łaciń­skaDłu­gośćTemp. w oCUspo­so­bie­nieWystę­po­wa­niePokarm
Rodzi­naPota­mo­try­go­ni­dae
Pota­mo­try­gon laticepsDuża23–25Osob­ne akwariumAme­ry­ka Płd.Żywy, mię­so ryb, pokarm suchy
Pota­mo­try­gon motoroDuża23–25Osob­ne akwariumAme­ry­ka Płd.Żywy, mię­so ryb, pokarm suchy
Rodzi­naPolyp­te­ri­dae
Polyp­te­rus palmas3023–28Dra­pież­na, agre­syw­na, rów­nież wobec ryb wła­sne­go gatunkuSier­ra Leone, Libe­ria, Kongożywy, żaby, ryby
Erpe­to­ich­tys calabaricus9023–28Ryba noc­na, poże­ra małe ryby.Del­ta Nigru, Kame­run, Wybrz. Kalabarskieżywy, mię­so, żaby, suchy
Rodzi­naLepi­so­ste­idae
Nisz­czukLepi­so­steus ossesus1504–20Dra­pież­naAme­ry­ka Płn.ryby
Rodzi­naOste­oglos­si­dae
Oste­oglos­sum bicirrhosum8024–30Dra­pież­na, żar­łocz­na, nakry­wać akwariumGuja­na, AmazoniaOwa­dy, ryby, pokarm suchy
Oste­oglos­sum ferreirai80 i więcej24–30Dra­pież­na, żar­łocz­na, nakry­wać akwariumRio Bran­coOwa­dy, ryby, pokarm suchy
Ara­pa­ima gigas45023–25dra­pież­nikdorze­cze Amazonkiżywe ryby, mię­so małży
Rodzi­naPon­to­don­ti­dae
moty­lo­wiecPan­to­don buchholtzi1523–30Powierzch­nio­wa, dra­pież­nik, rośli­ny pły­wa­ją­ce, “sła­by” tery­to­ria­li­sta, nakry­wać akwariumNiger, Kame­run, Kongoowa­dy, lar­wy koma­rów, ryby, pokarm suchy (?)
Rodzi­naNotop­te­ri­dae
Notop­te­rus chitala8024–28Noc­ny, lękli­wy drapieżnikSyjam, Bir­ma, Wiel­kie Wyspy Sundajskieżywy, ryby, mię­so, pokarm suchy
brzesz­czo­tek czarnyXeno­my­stus nigri3024–28Noc­ny, stad­ny, drapieżnikNil, Afry­ka wschodniażywy, owa­dy, mię­so, ślimaki
Rodzi­naMor­my­ri­dae
Gna­tho­ne­mus moori24–28Tery­to­ria­li­sta, dla innych gatun­ków spokojnaKame­run, Gabon, Kongożywy, suchy
mruk Peter­saGna­tho­ne­mus petersi22–28tery­to­ria­li­sta, nocnaod Nigru po Kongożywy, suchy
mruk nilo­wyGym­nar­chus niloticusduża23–25żar­łocz­ny dra­pież­nik, nocnaNilżywy, suchy
Mar­cu­se­nius longianalis1524–28noc­na, samotnikNigier, Kri­biżywy, suchy, roślinny
Mor­my­rops nigricans3524–28Lękli­wa, noc­na, drapieżnadol­ny bieg Kongożywy, ryby, ślimaki
Mor­my­rus kannume5024–28Noc­na, drapieżnaNilżywy, śli­ma­ki
Rodzi­naUmbri­dae
Umbra limi1517–22Spo­koj­na, stad­na, żyją­ca przy dnieGeo­r­gia, Nowa Angliażywy, suchy
Rodzi­naKne­ri­dae
Kne­rianie­po­zor­na23–25stad­naAfry­każywy, suchy
Rodzi­naCypri­ni­dae
karaś zło­ci­sty (zło­ta rybka)Car­ra­sius auratus304–25żywot­na, stad­na, dłu­go­wiecz­na, szyb­ko rośnie, kopie, towarzyskaChi­ny, zawle­czo­na do Europyżywy, suchy, rośli­ny, kijanki
kiełbGobio gobio154–20żywot­na, stad­na, długowiecznaEuro­pa, Azja, aż do Chinżywy, dżdżow­ni­ce, suchy
jaźLeu­ci­scus idus754–20żywot­na, zim­no­wod­na, żyje w dużych sta­dach, spokojnaEuro­pażywy, suchy, rośliny
strze­bla potokowaPho­xi­nus phoxinus144–20żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towarzyskaEuro­pażywy, suchy
różan­kaRho­deus sericeus94–22żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaEuro­pażywy, suchy
kar­dy­na­łek chińskiTanich­thys albonubes615–22żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaAzja wschod­nia (Chi­ny oko­li­ce Kan­to­nu, prze­pa­ście “Bia­łych gór ‑chmur)żywy, suchy
Inle­cy­pris auropurpureus623–26w dobrych warun­kach żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaBir­ma – Jez. Inleżywy, suchy
Sal­mo­sto­ma bacaila1222–26żywot­na, stadnaIndie rze­ka Hugliżywy, suchy
brzan­ka rekinaBalan­tio­che­ilus melanopterus3022–26żywot­na, stad­na, dra­pież­na (?) ska­cze, długowiecznaAzja płd.-wsch., Taj­lan­dia, Kam­bo­dża, Laos, Suma­tra, Borneożywy, suchy
Opsa­riich­tys platypus1520–25żywot­na, stad­na, wytrzymałaHong­kongżywy, suchy
Saw­bwa resplendens520–25żywot­na, stad­na, towarzyskaBir­ma Jez. Inleżywy, suchy
Che­la caeruleostigmata623–27stad­na, wraż­li­wa, towarzyskaSyjam, Taj­lan­diażywy, suchy, owady
Che­la laubuca624–27stad­na, wraż­li­wa, towarzyskaIndie, Assam, Bir­ma, Płw.Malajski, Cej­lon, Sumatrażywy, suchy, owady
Para­che­la oxygastroides1822–26stad­na, wraż­li­wa, towa­rzy­ska, ławicowaTaj­lan­dia, Bor­neo, Suma­tra, Jaważywy, suchy, owady
danio tęczo­wyBra­chy­da­nio albolineatus620–25stad­na, żywot­na, spo­koj­na, towarzyskaIndie, Bir­ma, Malak­ka, Syjam, Sumatrażywy, suchy
danio lam­par­ciBra­chy­da­nio “fran­kei”620–26żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaAzja połu­dnio­wo-wschod­nia (nie­któ­rzy bada­cze twier­dzą, że wyho­do­wa­na sztucznie)żywy, suchy
danio Ker­raBra­chy­da­nio “ker­ri””4,524–28stad­na, żywot­na, spo­koj­na, towarzyskapłd.-zach. Taj­lan­dia, płn.-zach. Malezja>żywy, suchy
danio krop­ko­wa­nyBra­chy­da­nio nigrofasciatus4,524–28stad­na, żywot­na, spo­koj­na, towarzyskaBir­ma>żywy, suchy
danio prę­go­wa­nyBra­chy­da­nio rerio618–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskawschod­nie wybrze­że Indiiżywy, suchy
danio mala­bar­skiDanio aequ­ipin­na­tus1520–24żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskazachod­nie wybrze­że Indii, Cejlonżywy, suchy, owady
Danio deva­rio1020–24żywot­na, stad­na, dłu­go­wiecz­na, spo­koj­na, towarzyskaIndie, Syjamżywy, suchy, owady
Danio regi­na1020–24żywot­na, stad­na, dłu­go­wiecz­na, spo­koj­na, towarzyskapołu­dnio­wo-wschod­nia Azjażywy, suchy owady
kosiar­kaCros­so­che­ilus siamensis1422–26wytrzy­ma­ła, stad­na, towarzyskaSyjam, Pół­wy­sep Malajskiżywy, suchy, glony
Gar­ra waterloti1223–25wytrzy­ma­ła, towarzyskaAfry­ka zach.żywy, suchy, glony
gru­bo­warg dwubarwnyEpal­ze­or­hyn­chus bicolor2022–26Wyjąt­ko­wo nie­to­wa­rzy­ska wobec współ­ple­mień­ców, tępi rów­nież ryby czar­ne i czerwone.
Trzy­mać pojedynczo!
Syjam, Pół­wy­sep Malajskiżywy, suchy, rośliny
gru­bo­warg zielonyLabeo ery­th­ru­rus823–27Tery­to­rial­na, nie­ustan­nie wal­czą­ca o domi­na­cję nad współplemieńcami.Tal­jan­diaglo­ny, roślin­ny, żywy, suchy
gru­bo­warg zielonyEpal­ze­or­hyn­chus frenatus824–29żywot­na, agre­syw­na, two­rzą­ca rewi­ry, któ­rych zacie­kle bronipłn. Syjamżywy, suchy, rośli­ny, glony
gru­bo­warg czarnozłotyLabeo chry­so­phe­ka­dion6022–27szyb­ko rosną­cy, agre­syw­ny wobec współplemieńcówpołu­dnio­wo-wschod­nia Azjażywy, suchy, rośli­ny, glony
Labeo for­ska­lii3617–25żyje w ukry­ciu, two­rzy rewiryAfry­ka (Nil)żywy, suchy, rośliny
Labeo varie­ga­tus2023–25agre­syw­ny wobec współ­ple­mień­ców, żyje w ukryciuAfry­każywy, suchy, rośliny
Oste­ochi­lus hasselti3222–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrwa­ła, towarzyskaSyjam, Wyspy Sundajskieżywy, suchy, rośliny
brzan­ka pióropuszowaBar­bus arulius1223–25żywot­na, stad­na, towa­rzy­ska, wytrzymałaIndieżywy, suchy, rośliny
Bar­bus asoka1723–26wyma­ga kry­jó­wek, kopie, stadnaCej­lonżywy, suchy, rośliny
brzan­ka angolańskaBar­bus barilioides23–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaAfry­każywy, suchy, rośliny
Bar­bus bimaculatus22–26żywot­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaAzja płd. – wsch., Cejlonżywy, suchy, rośliny
Bar­bus binotatus1820–25żywot­na, spo­koj­na, towarzyskaAzja połu­dnio­wo- wschod­nia, (Indie, Jawa, Bor­neo, Suma­tra, Nias, Ban­ka, Bili­to, Lom­bok, Bali, aż do Filipin)żywy, suchy, rośliny
Bar­bus callipterus919–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­ska, skaczeAfry­ka od Nigru do Kamerunużywy, suchy, rośliny
Bar­bus chola1521–24żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaAzja połu­dnio­wo-wschod­nia (wschod­nie Indie i Birma)żywy, suchy, rośliny
brzan­ka różowaBar­bus conchonius1417–25żywot­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, stad­na, towarzyskaAzja połu­dnio­wo-wschod­nia (Assam, dol­ny Ben­gal, Gan­ges, Oris­sa, Behar, płn.-zach. pro­win­cje, Pendżab)żywy, suchy, rośliny
brzan­ka cejlońskaBar­bus cumingii522–27żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaCej­lonżywy, suchy, rośliny
Bar­bus eugrammus1220–26żywot­na, stad­na, towarzyskaSuma­tra, Bor­neo, Male­zja, Bir­ma, Indieżywy, suchy, rośliny
brzan­ka klown (b. Evereta)Bar­bus everetti1324–28stad­na, towarzyskaSin­ga­pur, Sara­wak, Bor­neo, w. Bun­gu­ran, Malezjażywy, suchy, rośliny
Bar­bus fasciatus622–28stad­na, ławi­co­wa, towarzyskapłd. Indieżywy, suchy, rośliny
Bar­bus fasciolatus6,520–26stad­na, ławi­co­wa, towarzyskaśr. Afry­każywy, suchy, rośliny
brzan­ka czarnoplamaBar­bus filamentosus1517–25żywot­na, stad­na, towa­rzy­ska, wytrzy­ma­ła, spokojnaCej­lonżywy, suchy, rośliny
Bar­bus holotaenia1223–27żywot­na, spo­koj­na, towarzyskaAfry­ka od Kame­ru­nu do dorze­cza Kongażywy, suchy, rośliny
brzan­ka czarnopręgaBar­bus lateristriga2020–28żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaPłw. Malaj­ski, Sin­ga­pur, Wyspy Sundajskieżywy, suchy, rośliny
brzan­ka purpurowaBar­bus nigrofasciatus620–28żywot­na, stad­na, spokojnaCej­lonżywy, suchy, rośliny
Bar­bus nummifer23–25żywot­na, stad­na, spokojnaAfry­każywy, suchy, rośliny
brzan­ka wielkołuskaBar­bus oligolepsis520–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrzymałaSuma­trażywy, suchy, rośliny
brzan­ka pięciopręgaBar­bus par­ti­pen­ta­zo­na syn. Pun­tius pentazona620–28żywot­na, stad­na, obgry­za­ją­ca płe­twy, spo­koj­na w swo­im towarzystwieSyjam, Kam­bo­dżażywy, suchy, rośliny
Bar­bus phutunio520–26żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towarzyskaAzja płd. – wsch., od Paki­sta­nu po Birmężywy, suchy, rośliny
Bar­bus sara­na orphoides2522–25ruchli­wa, stadnaAzja płd. – wsch.: Indir, Bir­ma, Taj­lan­dia, Jawa, Borneożywy, suchy, rośliny
Bar­bus schwanefeldi3520–25żywot­na, stad­na, dra­pież­na, wytrzy­ma­ła, spokojnaAzja płd. – wsch.żywy, suchy, rośli­ny, małe rybki
brzan­ka zielonaBar­bus semifasciolatus1018–26żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaAzja płd. – wsch., Chinyżywy, suchy, rośliny
brzan­ka brokatowaBar­bus semi­fa­scio­la­tus “schu­ber­ti”720–25żywot­na, stad­na, towarzyskanie­zna­neżywy, suchy, rośliny
Bar­bus sophore618–28stad­na, spo­koj­na, towarzyskaBir­ma, Indieżywy, suchy, rośliny
brzan­ka sumatrzańskaBar­bus tetrazona720–25żywot­na, stad­na, obgry­za­ją­ca płe­twy, towarzyskaSuma­tra, Bor­neo, Syjamżywy, suchy, rośliny
brzan­ka StoliczkiBar­bus tic­to stoliczkanus620–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaAzja połu­dnio­wo – wschodniażywy, suchy, rośliny
brzan­ka wysmu­kła, b. Titteya)Bar­bus titteya822–28żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaCej­lonżywy, suchy, rośliny
Bar­bus unilineatus818–25żywot­na, stad­na, towarzyskaAngo­la, Afry­ka płd.żywy, suchy, rośliny
Bar­bus vit­ta­tus syn. Pun­tius vittatus4,522–24żywot­na, stad­na, towa­rzy­ska, spokojnaIndie, płn. Bengalżywy, suchy, rośliny
Lep­to­bar­bus hoevenii>5522–28mło­da jest stad­na, a w star­szym wie­ku sta­je się samotnikiemMale­zja, Borneożywy, suchy, rośliny
Par­lu­cio­so­ma argyrotaenia1718–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaJapo­nia, Chi­ny, Syjam, Archi­pe­lag Malajskiżywy, suchy
razbo­ra czerwonopłetwaRas­bo­ra borapetensis522–26żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaSyjam, Taj­lan­dia, zach. Malezjażywy, suchy
Ras­bo­ra caudimaculata1022–26żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towarzyskaMale­zja, Suma­tra, Borneożywy, suchy, glony
razbo­ra smukłaRas­bo­ra dani­co­nius syn. Par­lu­cio­so­ma daniconium1024–25żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towarzyskaBir­ma, Syjamżywy, suchy
Ras­bo­ra dorsiocellata6,524–25żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towarzyskaPół­wy­sep Malaj­ski, Sumatrażywy, suchy
Ras­bo­ra dor­sio­cal­la­ta macrophthalma3,524–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaPół­wy­sep Malajskiżywy, suchy
Ras­bo­ra einthoveni922–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaMalak­ka, Sin­ga­pur, Syjam, Suma­tra, Ban­ka, Bili­ton, Borneożywy, suchy
Ras­bo­ra elegans1324–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaPół­wy­sep Malaj­ski, Wyspy Sun­daj­skie, Borneożywy, suchy
Tri­go­no­stig­ma espei syn. R. espei322–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaSuma­trażywy, suchy
razbo­ra HengelaRas­bo­ra hen­ge­li syn. R. hengeli322–25wraż­li­wa przy oswa­ja­niu, stad­na, towarzyskaSuma­tra, Borneożywy, suchy
razbo­ra kli­no­wa (zdję­cie)Tri­go­no­stig­ma hete­ro­mor­pha syn. Ras­bo­ra heteromorpha4,522–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towarzyskaPół­wy­sep Malaj­ski, pd. Syjam, Suma­tra, Jawa, Borneożywy, suchy
Ras­bo­ra kalochroma22–25wraż­li­wa przy oswa­ja­niu, stad­na, towarzyskaSuma­tra, Borneożywy, suchy
razbo­ra plamistaRas­bo­ra maculata2,523–25stad­na, towarzyskapłd. Płw. Malaj­skie­go, Sin­ga­pur, Sumatrażywy, suchy
Ras­bo­ra pauciperforata721–25stad­na, spo­koj­na, towarzyskaSuma­trażywy, suchy
Ras­bo­ra rasbora1324–28żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaIndie, Bir­ma, Tajlandiażywy, suchy
Ras­bo­ra reticulata622–26spo­koj­na, stad­na, ławi­co­wa, towarzyskaAzja, zach. Sumatrażywy, suchy
Ras­bo­ra taeniata822–25stad­na, spo­koj­na, two­rzą­ca rewi­ry, towarzyskaSuma­trażywy, suchy
razbo­ra szklistaRas­bo­ra trilineata1518–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaSuma­tra, Borneożywy, suchy
Ras­bo­ra urophthalma2,521–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaSuma­trażywy, suchy
Ras­bo­ra vaterifloris421–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaCej­lonżywy, suchy
razbo­ra borneańskaBora­ras brigittae1,4−1,622–26żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskapłd. Bor­neożywy, suchy
razbo­ra karłowataBora­ras urophthalmoides323–26żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaTaj­lan­dia, Kam­bo­dża, Male­zja, Sumatrażywy, suchy, glony
Bari­lius barna7,522–28ławi­co­wa, szyb­ko pły­wa, może być agresywnaIndie, Nepal, Ban­gla­desz, Birmażywy, suchy
Bari­lius dogarsinghi822–28ławi­co­wa, szyb­ko pły­wa, może być agre­syw­na, skaczeIndie, Mani­pur, Asamżywy, suchy
lot­ni­czekEso­mus dan­ri­cus danricus5,5−6,524–30żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaAzja, płn. Indie, Paki­stan, Nepal, Bangladeszżywy, suchy
lot­ni­czek cejlońskiEso­mus thermoicos1224–30żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaCej­lonżywy, suchy
Par­lu­cio­so­ma cephalotaenia1224–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towarzyskaIndo­ne­zja, Wiel­kie Wyspy Sundajskieżywy, suchy
Ore­ich­thys cosuatis422–28stad­na, spo­koj­na, towarzyskaIndie, Assamdrob­ny żywy, suchy
Cypri­nel­la lutrensis8zima: 14, lato: 22stad­na, żywiołowaAme­ry­ka Płn. na płd od Wyoming, Meksykżywy
Rodzi­naGyri­no­che­ili­dae
glo­no­jad syjamskiGyri­no­che­ilus aymonieri2520–31Jako mło­da jest spo­koj­na, star­sze przy­sy­sa­ją się do ryb i je kaleczą.Azja płd. (Indie)suchy, roślin­ny, glony
Rodzi­naHoma­lop­te­ri­dae
Gla­niop­sis multiradiata23–25Wraż­li­waAzja płd-wsch.Glo­ny, pierwotniaki
Pseu­do­ga­stro­my­zon chen23–26Wraż­li­waAzja płd-wsch.Glo­ny, pierwotniaki
Rodzi­naCobi­ti­dae
pisko­rekPan­gio kuh­lii myersi824–30Stad­na, dłu­go­wiecz­na, spo­koj­na, nocnapłn.-wsch. Syjamżywy, suchy, roślinny
cier­nio­oczek półpręgowanyPan­gio semicinctus824–30Stad­na, dłu­go­wiecz­na, spo­koj­na, nocnaWyspy Sun­daj­skie, Płw. Malajskiżywy, suchy, roślinny
muło­jadAcan­thop­sis choiorhynchus1825–28Lękli­wa, noc­na, towarzyskaSuma­tra, Bor­neo, Jaważywy, suchy
Botia beau­for­ti2526–30Lękli­wa, żeru­ją­ca nocą ata­ku­je inne ryby w akwariumSyjam, LaosŻywy, suchy, glony
Botia berd­mo­rei824–30Wytrzy­ma­ła, stad­na, noc­na, nie­co agresywnaSyjamŻywy, suchy, glony
bocja tygry­siaBotia helo­des2124–30Agre­syw­na, stad­na, nocnaPłw. Malaj­ski, Syjam, Sin­ga­pur, Jawa, Suma­tra, BorneoŻywy, suchy, glony
Botia lecon­tei1024–30Spo­koj­na, stad­na, nocnaSyjamŻywy, suchy, glony
bocja siat­ko­wa­naBotia loha­cha­ta1024–30Pło­chli­wa, stad­na, noc­na, wytrzymałaWsch. część Paki­sta­nu, płn.-wsch. część IndiiŻywy, suchy, glony
bocja wspa­nia­ła Botia macra­can­tha30, w akwa­rium ok. 1524–30Żywot­na, stad­na, płochliwaWyspy Sun­daj­skieŻywy, suchy, glo­ny, ślimaki
bocja sza­raBotia mode­sta1024–30Noc­na, stad­na, wytrzmalaSyjam, Wiet­nam, Płw. Malajskiżywy, suchy, glony
bocja syjam­skaBotia mor­le­ti1026–30Żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzymałaSyjamŻywy, suchy, glony
Botia nigro­li­ne­ata515–25Żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzymałaChi­nyŻywy, suchy
bocja kar­ło­wa­taBotia sid­thi­mun­ki724–30Żywot­na stad­na, żeru­je rów­nież w dzieńSyjamŻywy, suchy, glony
bocja prę­go­wa­naBotia stria­ta1023–30Żywot­na, stad­na, spokojnawschod­nie i płd-wsch. Indieżywy, suchy, glony
Noema­che­lius fasciatus921–30Tery­to­rial­naSuma­tra, Jawa, Borneożywy, suchy, glony
rodzi­naElec­tro­pho­ri­dae
węgorz elek­trycz­nyElec­tro­pho­rus electricus23023–28Nie nada­je sie do zwy­kłe­go akwa­rium, może zabić właŚciciela!dol­na i Śr. Ama­zon­ka, Ori­no­ko, Gujanaryby, dżdżow­ni­ce
rodzi­naGym­no­ti­dae
Gym­no­tus carapo6022–28Napa­stli­we wobec współplemieńcówAme­ry­ka Śr. i Płd.żywy, suchy, mię­so, ryby, płat­ki owsiane
rodzi­naRham­phich­ty­dae
Eigen­man­nia lineata2522–28noc­na, pło­chli­wa, trzy­mać w małej grupieAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, dżdżow­ni­ce, mię­so, śli­ma­ki, małe ryby
Eigen­man­nia virescens4522–28noc­na, płochliwaRio Mag­da­le­na, wschod­nia część Ame­ry­ki Połu­dnio­wej do La Platażywy, suchy, dżdżow­ni­ce, mię­so, śli­ma­ki, małe ryby
Adon­to­ster­nar­chus sachsi1623–29noc­na, płochliwaWene­zu­ela, Gujanażywy, dosto­so­wa­ny do pyska
Notop­te­rus notopterus3524–28noc­na, płochliwaAzja płd.-wsch.żywy
Brzesz­czo­tek czarnyXeno­my­stus nigri3023–28noc­na, płochliwatro­pi­kal­na część Afry­ki do Nilużywy, małe ryby
Chi­ta­la ornata10024–28noc­na, płochliwaTaj­lan­diażywy, dżdżow­ni­ce, mię­so, małe ryby
pod­gro­ma­daSilu­ro­idea
rodzi­naDora­di­dae
Acan­tho­do­ras cataphratus22–26noc­na, spo­koj­na, towarzyskaAme­ry­ka płd.żywy, suchy
Ambly­do­ras hancockii1522–26spo­koj­na, towa­rzy­ska, noc­na, wytrzmałaAma­zon­ka z dopły­wa­mi, Peru, Boli­wia, Gujanażywy, suchy
rodzi­naSilu­ri­dae
sumek szkli­styKryp­top­te­rus bicirrhis1020–26stad­na, deli­kat­na, lubi lek­ki prąd wodySyjam, Jawa, Suma­tra, Borneożywy, plank­ton, suchy
Kryp­top­te­rus macrocephalus1120–30spo­koj­na, stad­na, deli­kat­na, wrażliwaSuma­tra, Malezjażywy, plank­ton, suchy
rodzi­naBagri­dae
Leio­cas­sis poecilopterus1820–30noc­na, drapieżnaJawa, Suma­tra, Syjamżywy, suchy, dżdżownice
Mystus vit­ta­tus2120–26noc­na, stad­na, zja­da mniej­sze rybyIndie, Bir­ma, Syjamżywy, suchy, roślinny
Para­che­no­gla­nis macrostoma2422–26noc­na, dłu­go­wiecz­na, drapieżnikOgo­we, Kongożywy, suchy, mięso
Pel­to­ba­grus fulvidraco23–25stad­na, dennadorze­cze Amurużywy
rodzi­naIcta­lu­ri­dae
sumik kar­ło­wa­tyIcta­lu­rus nebulosus454–23stad­na, drapieżnaAme­ry­ka Pół­noc­na, zawle­czo­ny do Europyżywy, suchy, mięso
rodzi­naSchil­be­idae
Eutro­piel­lus debauwi824–27stad­na, spo­koj­na, towarzyskaKon­go, Staw Stanleyażywy, suchy
Para­ila longifilis1025–28stad­na, spo­koj­na, nie zno­si światłaKon­go, Staw Stanleyażywy, suchy
Phy­sa­ilia pellucida1022–29stad­na, spo­koj­na, nie trzy­mac samotniegór­ny Nilżywy, suchy
Schil­be mystus3522–26stad­na, noc­na, wytrzymaładorze­cze Nilużywy, suchy
Pan­ga­sius sutchi10020–25żywot­na, sta­le pły­wa­ją­ca, szyb­ko rośnieAzja płd-wsch. Tajlandiażywy, suchy
Pla­ty­tro­pius siamensis3023–25stad­na, nocnaIndieżywy, suchy
rodzi­naAmbly­ci­pi­ti­dae
Ambly­ceps mangois1523–25stad­na, noc­na, długowiecznaSyjamżywy, suchy
rodzi­naCla­rii­dae
Chan­nal­la­bes apus23–25dłu­ga, noc­na, drapieżnaKon­go i Angolażywy, mię­so, ryby, suchy
Cla­rias batrachus5520–25noc­na, drapieżnawschod­nie Indie, Cej­lon, Bir­ma, Pół­wy­sep Malaj­ski, Archi­pe­lag Malajskiżywy, suchy, ryby
rodzi­naMocho­ci­dae
Syno­don­tis alberti2022–26stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis angelicus2524–28stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis brichardi1522–26stad­naszyb­ko pły­ną­ce wody w dol­nym bie­gu Kongażywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis camelopardalis1524–26stad­naKon­gożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis clarias3022–26stad­nadorze­cze Nilu, Gam­bii, Nigru i Senegalużywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis congicus2022–26stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis decorus1623–28stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis eupterus1822–26stad­naNil Bia­ły, jez. Czad, Niger i Woltażywy, suchy, glo­ny, owa­dy, ryby
Syno­don­tis flavitaeniatus2524–28stad­nadorze­cze środ­ko­we­go bie­gu Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis multipunctatus1524–26stad­naTan­ga­ni­każywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis njassae1224–26stad­naMala­wi
Syno­don­tis nigrita2222–26stad­nadorze­cze Bia­łe­go Nilu, Gam­bia, Sene­gal, Nigrżywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis nigriventris1022–27stad­nadorze­cze środ­ko­we­go bie­gu Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis nigro­ma­cu­la­tus syn. Syno­don­tis melanostictus3922–26stad­nadorze­cze Bia­łe­go Nilu, Nigru, Gam­bia, Sene­gal, Zambe­zi, Kasai, Luapula,Tanganika, Kiwużywy, suchy, glo­ny, owa­dy, małe ryby
Syno­don­tis notatus2222–26stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis nummifer2022–26stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis ocelifer3023–28stad­nadorze­cze Nigrużywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis ornatipinnis1520–25stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis petricola1020–25stad­naTan­ga­ni­każywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis pleurops1523–28stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis resupinatus2620–25stad­nadorze­cze Nigrużywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis robbianus1420–25stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis schall4520–25stad­naAfry­ka Śr., płd. i Wschodniażywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis schoutedeni2520–25stad­naśrod­ko­wy bieg Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
Syno­don­tis velifer3020–25stad­nadorze­cze Kongożywy, suchy, glo­ny, owady
rodzi­naSiso­ri­dae
Gaga­ta schmidti720–26żywot­na, stadnaSuma­tra, połu­dnio­we Indieżywy, suchy, mię­so, dżdżownice
rodzi­naPime­lo­di­dae
Pime­lo­del­la lateristriga1718–24stad­na, noc­na, wytrzymałaod Wene­zu­eli po Argentynężywy, lar­wy owa­dów, dżdżownice
Pseu­do­pla­ty­sto­ma fasciatumduża20–26dra­pież­na, skry­ta, spo­koj­na, wytrzymałaAme­ry­ka płd.rurecz­ni­ki, lar­wy koma­rów, dżdżownice
Suru­bin lima6020–26spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, drapieżnaLa Pla­ta, dorze­cze Ama­zon­ki i Rio Magdalenyżywy, mię­so, ryby
rodzi­naBuno­ce­pha­li­dae
Dys­ich­thys cora­co­ideus syn. Buno­ce­pha­lus coracoideus20–27zako­pu­je się, noc­na, wytrzy­ma­ła, spokojnaAme­ry­ka płd.żywy, suchy
Buno­ce­pha­lus knerii1220–22zako­pu­je się, noc­na, wytrzy­ma­ła, spokojnadorze­cze Amazonkiżywy, suchy
rodzi­naCal­lich­thy­idae
Cal­lich­thys callichthys1818–26żywot­na, den­na, stad­na, wytrzymałaod wschod­niej Bra­zy­lii do La Platyżywy, suchy, ryby, roślinny
Bro­chis splendens818–26żywot­na, stad­na(?), towarzyskagór­ny bieg Ama­zon­ki, rze­ka Ambiyacużywy, suchy, roślinny
kiry­sek spiżowyCory­do­ras aeneus7,518–26żywot­na, stad­na, towarzyskaod Wene­zu­eli i Try­ni­da­du do nizi­ny La Platyżywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras arcuatus518–26stad­naAma­zo­niażywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras axelrodi22–26stad­na, żywot­na, wytrzmałaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras barbatus1018–26stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, żywotnaod San­tos do Rio de Janeirożywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras bondi18–26stad­na, żywot­na, spo­koj­na, wytrzymałaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras elegans618–26stad­na, żywot­na, spo­koj­na, wytrzymałaBra­zy­lia, środ­ko­wa Amazonkażywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras grafi6,518–26stad­na, spo­koj­na, towarzyskaBra­zy­liażywy, suchy, roślinny
kiry­sek psz­cze­li, k. sierpoplamyCory­do­ras hastatus3,518–26stad­na, lubią­ca pły­wać, spo­koj­na, żywotnadorze­cze Amazonkiżywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras julii618–26stad­na, spo­koj­na, towarzyskawschod­nia Bra­zy­lia rze­ki Para­chim, Paranhybażywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras mela­ni­stius brevirostris1018–26stad­na, spo­koj­na, towarzyskaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras mela­ni­stius longirostris718–26stad­na, spo­koj­na, towarzyskaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras mela­ni­stius melanistius718–26stad­na, spo­koj­na, towarzyskapół­noc Ame­ry­ki Płd. (Esse­qu­ibo)żywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras metae522–28stad­na, spo­koj­na, towarzyskaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras napoensis18–26stad­na, spo­koj­na, towarzyskaBra­zy­lia, środ­ko­wa Amazonkażywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras nattereri6,518–26stad­na, spo­koj­na, towarzyskawschod­nia Brazyliażywy, suchy, roślinny
kiry­sek pstryCory­do­ras paleatus816–26stad­na, spo­koj­na, wytrzymałaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras pestai518–22stad­na, żywot­na, wytrzymałamałe cie­ki w dorze­czu Amazonkiżywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras punctatus618–26stad­na, żywot­na, wytrzymałaAma­zon­każywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras pygmaceus218–26stad­na, żywot­na, wytrzymałaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras rabauti5,518–28stad­na, żywot­na, wytrzymałaAma­zon­każywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras reticulatus6,518–26stad­na, żywot­na, wytrzymałaAma­zon­każywy, suchy, roślinny
kiry­sek SterbyCory­do­ras sterbai818–30stad­na, żywot­na, wytrzy­ma­ła, zgodnaRio Guapo­reżywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras undulatus6,518–26stad­na, spo­koj­na, wytrzymałaLa Pla­tażywy, suchy, roślinny
Cory­do­ras vermelinhos6,518–26stad­na, spokojnaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślinny
kiry­śnik czarnoplamyMega­le­chis tho­ra­ca­ta syn. Hoplo­ster­num thoracatum2018–26stad­na, żywot­na, wytrzymałaBra­zy­lia, Ama­zo­nia, Guja­na, Suri­nam, Try­ni­dad, Martynikażywy, suchy, roślinny
dia­ne­ma długowąsaDia­ne­ma longibarbis925–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrzymałaAma­zo­niażywy, suchy
Dia­ne­ma urostriatum1525–28żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzymałaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy
rodzi­naLori­ca­rii­dae
Far­lo­wel­la amazonica20–23spo­koj­na, wraż­li­wa na brak tle­nu, nocnaAma­zon­każywe wazon­kow­ce, glo­ny, rośliny
zbroj­nik drobnyLori­ca­ria parva1220–24spo­koj­na, nocnaPara­gwaj, dorze­cze La Platyglo­ny, rośli­ny, żywy, suchy
zbroj­nik kolumbijskiRine­lo­ri­ca­ria filamentosa2521–26spo­koj­na, nocnaRio Mag­da­le­naglo­ny, rośli­ny, żywy, suchy
Oto­cinc­lus affinis418–25spo­koj­na, stad­na, skrytaAme­ry­ka Płd.glo­ny, suchy, żywy
Oto­cinc­lus flexilis618–25spo­koj­na, stad­na, skrytadorze­cze La Plataglo­ny, suchy, żywy
Hypo­sto­mus punctatus3018–26noc­na, spo­koj­na, towarzyskapłd. i płd.-wsch. Brazyliażywy, suchy, rośliny
zbroj­nik niebieskiAnci­strus multispinis1820–26spo­koj­na, lękliwaAme­ry­ka Płd.roślin­ny, suchy
Pte­ry­go­lich­tys gibbiceps5021–24spo­koj­na, żywot­na, nocnaAme­ry­ka Płd.roślin­ny, suchy, żywy
Rodzi­naCypri­no­don­ti­dae
Aplo­che­ilus blockii522–28żywot­na, wytrzy­ma­ła, kąśli­wa, powierzchniowaIndie, Madras, Cejlonplank­ton, owa­dy, suchy
Aplo­che­ilus dayi920–25wytrzy­ma­ła, kąśli­wa, powierzchniowaCej­lonplank­ton, owa­dy, ryby, dżdżow­ni­ce, suchy
szczu­pień­czyk prę­go­wa­ny, liniowanyAplo­che­ilus lineatus1220–25wytrzy­ma­ła, powierzch­nio­wa, tery­to­rial­na, agre­syw­na, skaczeIndieplank­ton, owa­dy, ryby, dżdżow­ni­ce, suchy
szczu­pień­czyk indyjskiAplo­che­ilus panchax820–25powierzch­nio­wa, ska­czą­ca, kąśliwaIndie (Oris­sa, Ben­gal), Bir­ma, Syjam, Suma­tra, Bor­neo, Płw. Malaj­ski, Jawa, Anda­ma­ny, Nikobaryplank­ton, owa­dy, ryby, dżdżow­ni­ce, suchy
Ory­zias melastigmus425–30stad­na, towa­rzy­ska, powierzchniowaJawa, Sin­ga­pur, Płw. Malajskipalnk­ton, owa­dy, suchy
pro­por­czy­ko­wiec z Kap LopezAphy­ose­mion australe6,520–24Stad­naKame­run, Gabonżywy, owa­dy, suchy, dżdżownice
Aphy­ose­mion bitaeniatum723–24Lagosżywy, suchy, owady
pro­por­czy­ko­wiec dwupręgiAphy­ose­mion bivittatum620–24Kame­run, del­ta Nigrużywy, suchy, owady
pro­por­czy­ko­wiec czerwonyAphy­ose­mion cognatum620–24dol­ny bieg Kongażywy, suchy, owady
pro­por­czy­ko­wiec A. nakrapianyAphy­ose­mion filamentosum5,520–24Togożywy, suchy, owady
pro­por­czy­ko­wiec nigeryjskiAphy­ose­mion gard­ne­ri nigerianum20–24Togożywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owady
Aphy­ose­mion geryi20–24Afry­każywy, suchy, owady
Aphy­ose­mion gulare20–25Afry­każywy, suchy, ryby, owady
Aphy­ose­mion loennbergii520–24Afry­każywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owady
pro­por­czy­ko­wiec czerwonopręgiAphy­ose­mion lujae520–24Afry­każywy, suchy, owady
Aphy­ose­mion occidentalis1220–24Afry­każywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owady
pro­por­czy­ko­wiec błę­kit­ny, złotopręgiAphy­ose­mion sjoestedti1220–24agre­syw­na, polu­je na rybyAfry­każywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owady
pro­por­czy­ko­wiec WalkeraAphy­ose­mion walkeri20–24kłó­tli­wa, żywotnaAfry­każywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owady
Ter­ra­no­tus dolichopterus20–25Ame­ry­ka Płd.żywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owady
lśnią­co­ocz­ka JohnstonaAplo­che­ilich­thys johnstoni23–26stad­na, lubi zaro­śnię­te akwariaAfry­ka zach.żywy, owa­dy, suchy
Aplo­che­ilich­thys katangae424–28stad­na, lubi prąd wody na powierzchniKatan­ga w Zairzeżywy, owa­dy, suchy
lśnią­co­ocz­ka wielkookaAplo­che­ilich­thys macrophthalmus422–26stad­na, żywotnaAfry­ka oko­li­ce Lagosżywy, owa­dy, suchy
Aplo­che­ilich­thys spilauchen822–30stad­na, nie­co wrażliwaod Sene­ga­lu do dol­ne­go bie­gu Zairużywy, owa­dy, suchy
Pro­ca­to­pus aberrans23–26stad­na, żywot­na, powierzchniowaNige­riażywy, owa­dy, suchy
noto­te­niaPro­ca­to­pus nototaenia23–26stad­na, spo­koj­na, żywot­na, nie­co wrażliwaAfry­każywy, suchy, owady
Pseu­de­pi­pla­tys annulatus4ok. 23spo­koj­na, sezonowaSier­ra Leoneżywy, suchy, owady
Aphy­opla­tys duboisi3,523–25spo­koj­na, lękli­wa, sezonowaAfry­każywy, suchy, ryby, owady
szczu­pień­czyk DagetaEpi­pla­tys dageti6,521–28spo­koj­na, dra­pież­na, sezonowaod Sier­ra Leone do Zło­te­go Wybrzeżażywy, suchy, ryby, owady
Epi­pla­tys esekanus22–28spo­koj­na, sezonowaKame­runżywy, suchy, ryby, owady
szczu­pień­czyk sześciopręgiEpi­pla­tys sexfasciatus1122–28sezo­no­wa, drapieżnaod Libe­rii do ujścia Kongażywy, suchy, ryby, owady
zagrzeb­ka afrykańskaNotho­bran­chius guentheri8,520–26sezo­no­wa, obgry­za­ją­ca płe­twy, niezgodnaAfry­każywy, suchy, lar­wy owadów
Notho­bran­chius jubbi20–23sezo­no­wa, agre­syw­na, ruchliwawsch. Afry­każywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
Notho­bran­chius kirki(?)20–23sezo­no­wa, agre­syw­na, ruchliwawsch. Afry­każywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
zagrzeb­ka wysmukłaNotho­bran­chius melanospilus720–23sezo­no­wa, agre­syw­na, obgry­za­ją­ca płe­twy, ruchliwawsch. Afry­każywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
zagrzeb­ka RachowaNotho­bran­chius rachovii520–26wraż­li­wa, sezo­no­wa, spo­koj­na, osob­ne akwariumwsch. Afry­ka (Mozam­bik)żywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
Notho­bran­chius “tan­ka­nia”20–26ruchli­wa, spo­koj­na, sezonowawsch. Afry­ka (Tan­za­nia)żywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
szczu­pień­czyk PlayfairaPachy­pan­chax playfairii1021–25ruchli­wa, agre­syw­na, sezonowawsch. Afry­ka (Zan­zi­bar, Sesze­le, Madagaskar)żywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
jor­da­nel­kaJor­da­nel­la floridae619–22lękli­wa i agresywnaAme­ry­ka Płn. i Śr. (Flo­ry­da, Jukatan)żywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
wachla­rek niebieskiCyno­le­bias bellottii718–30ruchli­wa, nie­co agre­syw­na, sezonowaAme­ry­ka Płd. (La Plata)żywy, suchy, lar­wy owadów
wachla­rek czarnopłetwyCyno­le­bias nigripinnis617–25ruchli­wa, nie­co agre­syw­na, sezonowaAme­ry­ka Płd. (od. La Pla­ty do Buenos Aires)żywy, suchy, lar­wy owadów
Cyno­le­bias whitei922–25sezo­no­waAme­ry­ka Płd. (Bra­zy­lia, ok. Rio de Janeiro)żywy, suchy, lar­wy owadów
zagrze­biec peruwiańskiPte­ro­le­bias peruensis1022–25ruchli­wa, nie­co agre­syw­na, sezonowaAme­ry­ka Płd. (wsch. Peru)żywy, suchy, lar­wy owadów
Cyno­po­eci­lus ladigesi4,518–30sezo­no­wa, krót­ko żyjeAme­ry­ka Płd. (na płn. zach. od Rio de Janeiro)żywy, suchy, lar­wy owadów
Racho­via hummelincki18–28nie­co wraż­li­wa, sezonowaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, lar­wy owadów
Racho­via maculipinnis23–25żywot­na, sezo­no­wa, spokojnaAme­ry­ka Płd. (płn. część)żywy, suchy, lar­wy owadów
Rivu­lus langesi22–26lubi ska­kać, cza­sa­mi agre­syw­na, potrze­bu­je roślin pływającychAme­ry­ka Płd. (płn. część)żywy, suchy, lar­wy owadów
stru­mie­niak złotyRivu­lus milesi23–25lubi ska­kać, cza­sa­mi agre­syw­na, potrze­bu­je roślin pływającychAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, lar­wy owadów
Rivu­lus urophthalmus823–25spo­koj­na, lubi ska­kać, potrze­bu­je roślin pływającychAme­ry­ka Płd.(płn. część)
(aż do Sao Paulo)
żywy, suchy, lar­wy owadów
Rodzi­naAna­ble­pi­dae
czwo­ro­okAna­bleps anableps3023–25stad­na, krót­ko żyje w akwarium 🙁Ame­ry­ka Płd.lar­wy koma­rów, owady
Rodzi­naPoeci­lii­dae
nożów­kaAlfa­ro cultratussamiec: 4
sami­ca: 6
24–26agre­syw­na wobec innych rybekCosta Ricażywy, suchy
szczu­pa­czek żyworodnyBelo­ne­sox belizanussamiec: 12
sami­ca: 20
20–30dra­pież­na, sami­ca może zjeść sam­ca, bar­dzo agresywnaAme­ry­ka Śr. (płd. Mek­sy­ku do Hondurasu)żywy, dżdżow­ni­ce, ryby
biskup­kaBra­chy­ra­phis episcopisamiec: 3
sami­ca: 5
24–28łagod­na, towarzyskaPana­mażywy, suchy, glony
dzie­się­cio­plam­kaCne­ste­ro­don decemmaculatussamiec: 2,5
sami­ca: 4
10–25łagod­na, towarzyskaArgen­ty­na, płd. Bra­zy­lia, La Platażywy, suchy, glony
gam­bu­zja pospolitaGam­bu­sia affinissamiec: 3,5
sami­ca: 8
20–30zadzior­na, stadnaFlo­ry­da, Tek­sas, płn. Mek­sy­ku, roz­wle­czo­na po całym świecieżywy, suchy, glony
gam­bu­zja kropkowanaGam­bu­sia punctatasamiec: 5
sami­ca: 8
20–24stad­naKubażywy, suchy, glony
żyrar­dyn­kaGirar­di­nus metalicussamiec: 5
sami­ca: 9
22–26żywa, towa­rzy­skaKuba, Costa Ricażywy, suchy, glony
sier­pów­kaGla­ri­dich­tys falcatussamiec: 5
sami­ca: 8
18–28łagod­na, towa­rzy­ska, żywaKubażywy, suchy, glony
drob­nicz­kaHete­ran­dria formosasamiec: 2
sami­ca: 3
18–24spo­koj­na, uni­kać mie­sza­nia z inny­mi gatunkamiod. płd. Karo­li­ny do Florydyżywy, suchy, glony
heter­kaHete­ro­phal­lus rachovisamiec: 3
sami­ca 4,5
20–24łagod­na, spo­koj­na, stadnaMek­syk oko­li­ce Vera Cruzżywy, suchy, glony
jeny­sja liniowanaJenyn­sia lineatasamiec: 4
sami­ca: 8
10–25zaczep­neLa Pla­tażywy, suchy, glony
cytry­nów­kaMicro­po­eci­lia branneri2,525–28łagod­na, towarzyskaBra­zy­lia, dol­ny bieg Amazonkiżywy, suchy, glony
karze­łek parańskiMicro­po­eci­lia paraesamiec: 2
sami­ca: 2,5
25–28łagod­napłn.-wsch. Ame­ry­ka Płd.żywy, suchy, glony
Poeci­lia cau­do­fa­scia­ta syn. Limia caudofasciatasamiec: 5
sami­ca: 6,5
22–25łagod­naJamaj­ka, Haiti, Kubażywy, suchy, glony
lim­ka barwnaPoeci­lia hete­ran­dria syn. Lli­mia h.samiec: 3
sami­ca: 4
22–25Haitiżywy, suchy, glony
moli­ne­zja szerokopłetwaPoeci­lia latipinnasamiec: 9
sami­ca: 11
20–24żywa, towa­rzy­ska, sam­ce zadziornepłd. wsch. USA od Wir­gi­nii do Mek­sy­ku, rów­nież w morzużywy, suchy, glony
lim­ka czarnobrzuchaPoeci­lia melanogastersamiec: 4
sami­ca: 6,5
22–26towa­rzy­ska, żywaJamaj­ka, Haitisuchy, glo­ny, rośliny
gar­bat­kaPoeci­lia nigrofasciatasamiec: 4,5
sami­ca: 7
24–28spo­koj­na, towarzyskaHaitiżywy, suchy, glony
lim­ka ozdobnaPoeci­lia orna­ta syn Limia o.samiec: 3,5 sami­ca: 620–28spo­koj­na, towa­rzy­ska ciepłolubnaHaitiżywy, suchy, glony
gupik, pawie oczkoPoeci­lia reticulatasamiec: 2,5
sami­ca: 5
(dzi­kie)
18–28towa­rzy­ska, stad­na, żywapłn. Ama­zo­nii do Guja­ny i Try­ni­dad, podob­nie jak inne pięk­nicz­ko­wa­te roz­wle­czo­na po całym świecieżywy, suchy, glony
moli­ne­zja ostropyskaPoeci­lia sphenopssamiec: 7
sami­ca: 10
22–28żywa, towa­rzy­skaod Tek­sa­su do Wenezueliżywy, suchy, glony
lim­ka pręgowanaPoeci­lia vittatasamiec: 6,5 sami­ca: 1023–25żywa, łagod­na, towarzyskaKuba, Haitiżywy, suchy, glony
moli­ne­zja żaglopłetwaPoeci­lia velifera1525–30żywa, towa­rzy­ska, sam­ce zadziorneJuka­tanżywy, suchy, glo­ny, dużo roślinnego
pecel­kaPoeci­lia viviparasamiec: 3,5 sami­ca: 7,524–26łagod­na, ruchli­wa, towarzyskaod Wene­zu­eli do La Platyżywy, suchy, glony
żywo­ród­ka kropkowanaPoeci­li­stes pleurospilussamiec: 4 sami­ca: 5,524–26żywa, towa­rzy­skapłd. Mek­syk, Gwatemalażywy, suchy, glony
weso­ła wdówkaPhal­lich­tys amatessamiec: 3,5
sami­ca: 6
20–25spo­koj­naGwa­te­ma­la, Costa Rica, Hondurasżywy, suchy
jed­no­plam­kaPhal­lo­ce­ros caudimaculatussamiec: 3
sami­ca: 5
18–22żywa, towa­rzy­ska, wytrzymałaod Rio de Jane­iro do dorze­cza La Platyżywy, suchy
stycz­niów­kaPhal­lop­ty­chus januariussamiec: 2,5
sami­ca: 3,5
15–20spo­koj­na, towarzyskapłn.-wsch. Bra­zy­lii, Uru­gwaj, Argentynażywy, suchy, glony
pitier­kaPhal­l­trych­tys pittierisamiec: 4
sami­ca: 8
20–25spo­koj­na, towarzyskaCosta Rica, zach. Panamażywy, suchy, glony
dobrot­ka pasiastaPria­pel­la bonitasamiec: 5
sami­ca: 5,5
20–25łagod­na, żywaMek­sykżywy, suchy, glony
mie­czyk dwukropekPseu­do­xi­pho­pho­rus bimaculatussamiec: 4
sami­ca: 9
24–30agre­syw­napłd. Mek­syk, Gwa­te­ma­la, Hon­du­ras, Nikaraguażywy, suchy
pię­cio­smuż­kaQuin­ta­na atrizonasamiec: 2
sami­ca: 4
20–25łagod­na, towa­rzy­ska, ruchliwaKuba, Pinesżywy, suchy, glony
mie­czyk HelleraXipho­pho­rus hellerisamiec: 7
sami­ca: 10
20–28żywy, sam­ce kłótliweMek­syk, Hon­du­ras, Gwatemalażywy, suchy, glony
Zmien­niak plamistyXipho­pho­rus maculatussamiec: 3,5
sami­ca: 6
20–25towa­rzy­ska, zgod­na, spokojnaPłd. Mek­syk, Gwa­te­ma­la, Hondurasżywy, suchy, glony
mie­czyk MontezumyXipho­pho­rus montezumaesamiec: 4,5
sami­ca: 6
20–25zgod­na, towa­rzy­ska, nie­co płochliwaMek­sykżywy, suchy, glony
zmien­niak wielobarwnyXipho­pho­rus variatussamiec: 4
sami­ca: 6
22–26spo­koj­na, towarzyskaMek­sykżywy, suchy, glony
rodzi­naBelo­ni­dae
Xenen­to­don cancila3020–26dra­pież­naIndie, Cej­lon, Syjam, Bir­ma, Płw. Malajskilar­wy owa­dów, ryby, żaby
rodzi­naHemir­ham­phi­dae
pół­dzio­bek karłowatyDer­mo­ge­nys pusillus720–30kłó­tli­wa mię­dzy sobą, powierzch­nio­wa, skaczeIndie, Płw. Malajskiżywy, suchy, owady
Der­mo­ge­nys puss. sumatranus720–30kłó­tli­wa mię­dzy sobą ale stad­na, powierzch­nio­wa, skaczeSyjamżywy, suchy, owady
rodzi­naGoode­idae
kse­no­to­kaXeno­to­ca eiseni716–26odpor­na, towa­rzy­ska, cza­sa­mi nie­co kąśliwawsch. Mek­sykżywy, suchy, roślinny
ame­ka wspaniałaAme­ca splendens1224–30towa­rzy­ska, stadnaMek­sykżywy, suchy, roślinny
żywo­ród­ka tęczowaCha­ra­co­don lateralis720–26lubią kry­jów­kiMek­syk wyż. Durangożywy, suchy, rośliny
Skif­fia bilineatasamiec: 4
sami­ca: 5
20–28spo­koj­na, towarzyskaMek­sykżywy, suchy
Xeno­phal­lus umbratilissamiec: 4
sami­ca: 6
20–26Kosta­ry­kaglo­ny, żywy, suchy
Cha­ra­co­don audax622–25żyje w strumieniachMek­syk wyż. Durangoglo­ny, żywy
rodzi­naSyn­gna­thi­dae
Micro­phis boaja4322–28ginie bez żywe­go planktonupłd. – wsch. Azja, od płd. Chin do Syjamużywy plank­ton
Micro­phis smithi2022–28wytrzy­ma­łaAfry­ka, dol­ny bieg Nigru i Kongożywy
Enne­acam­pus ansorgii1522–26deli­kat­naAfry­ka, Ogo­we, Kongożywy plank­ton
Rodzi­naCen­trar­chi­dae
Cen­trar­chus macropterus1615–25spo­koj­na, samiec opie­ku­je się potomstwemAme­ry­ka Płn., od Flo­ry­dy po płn. Karo­li­nę i Illi­no­is, a
od zacho­du po Missisipi
żywy, dżdżow­ni­ce
okoń­czyk moczarowyElas­so­ma evergladei3,54–30spo­koj­na, tery­to­rial­na, samiec opie­ku­je się potomstwemAme­ry­ka Płn., od Flo­ry­dy po Alabamężywy, glo­ny
bass pospo­li­tyLepo­mis gibbosus204–22spo­koj­na, tery­to­rial­na, samiec opie­ku­je się młodymiAme­ry­ka Płn. (USA) zawle­czo­ny do Europyżywy, dżdżow­ni­ce, suchy
bas­sek tarczowyEnne­acan­thus chaetodon104–22wraż­li­wa na zmia­ny tem­pe­ra­tu­ry, musi zimo­wać, spokojnaAme­ry­ka Płn. (od New Jer­sey do Marylandu)żywy
Rodzi­naCen­tro­po­mi­dae
Prze­zrocz­ka indyjskaChan­da ranga718–25spo­koj­na, nie­co tery­to­rial­na, deli­kat­na, lękliwaAzja płd.-wsch. (Indie, Ben­gal, Bir­ma, Syjam)żywy, suchy
Ch. wolf­fii1018–25spo­koj­na, terytorialnaAzja płd.-wsch. (Syjam, Suma­tra, Borneo)żywy, dżdżow­ni­ce
Gym­no­chan­da filamentosa523–27deli­kat­na, nie­co agresywnaAzja płd.-wsch.żywy
rodzi­naToxo­ti­dae
Toxo­tes jaculatrix2425–30stad­na, spo­koj­na, powierzchniowaMorze Czer­wo­ne, Oce­an Indyj­ski, Malajeowa­dy
rodzi­naMono­dac­ty­li­dae
szpa­de­lek
srebrzysty
Mono­dak­ty­lus
argentenus
2522–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrzymałaMorze Czer­wo­ne, Afry­ka (wsch. wybrze­że), Indie,
Austra­lia, Polinezja
żywy, suchy, roślinny
szpa­de­lek SebyPset­tias sebae2024–28stad­na, wyma­ga kryjówekAfry­ka zach., wybrze­ża od Sene­ga­lu po Kongo-Brazavilleżywy, roślin­ny
rodzi­naSca­to­pha­gi­dae
argusSca­to­pha­gus argus argus3020–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, roślinożernaod Oce­anu Indyj­skie­go po Tahitiroślin­ny, żywy, suchy
Sca­to­pha­gus argus atromaculatus3020–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, roślinożernaZwrot­ni­ko­we obsza­ry na Oce­anie Indyj­skim i Spokojnymroślin­ny, żywy, suchy
rodzi­naNan­di­dae
badis pięk­no­płe­twyBadis badis820–28skry­ta, lubi kryjówkiIndieżywy, suchy, roślinny
Mono­cir­r­hus polyacanthus922–27dra­peż­na, wrażliwaAma­zo­nia, Rio Negro, Gujanamałe ryby
Poly­cen­trus schomburgki1022–25dra­pież­na, skrytaTry­ni­dad, Wene­zu­ela, Gujanamałe ryby, dżdżow­ni­ce, żywy
Pri­sto­lep­sis fasciatus2122–26spo­koj­na, terytorialnaBir­ma, Syjam, Wiet­nam, Malajeżywy, suchy
rodzi­naCichli­dae
aka­ra cękowanaAequ­idens curviceps1022–26spo­koj­na, terytorialnaAma­zo­niażywy, suchy, dżdżownice
Aequ­idens guianensis23–25kłó­tli­wa, wytrzymałaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, dżdżownice
aka­ra z MaroniiAequ­idens maronii1522–25spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, terytorialnaDema­ra­ra, Gujanażywy, suchy, dżdżownice
aka­ra z Por­to AlegreAequ­idens portalegrensis1016–23spo­koj­na, tery­to­rial­na, ryjącaBra­zy­lia, Por­to Ale­gre, San­ta Catha­ri­na, Rio Gran­de do
Sul, Boli­wia, Para­gway, rz. Urugwaj
żywy, suchy
aka­ra błękitnaAequ­idens pulcher1522–26spo­koj­na, tery­to­rial­na, cza­sa­mi kopie w podłożuPana­ma, Atra­to, doli­na San Juan, Rio Magdalenażywy, suchy
aka­ra
pomarańczowopłetwa
Aequ­idens rivulatus2024–28spo­koj­na, tery­to­rial­na, cza­sa­mi kopie w podłożu,
opie­ku­je się narybkiem
Ekwa­dorżywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka
Agassiza
Api­sto­gram­ma
agassizii
819–25spo­koj­na, tery­to­rial­na, nie­co wrażliwaAma­zo­nia, gór­ny bieg Para­ny, Paragwajżywy, suchy
Api­sto­gram­ma bitaeniata523–25zgod­na, tery­to­rial­na, wrażliwaSuri­nam, Gujanażywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka BorellaApi­sto­gram­ma borellii823–25Zgod­na, tery­to­rial­na, wrażliwaśrod­ko­we dorze­cze Paragwajużywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka kakaduApi­sto­gram­ma cacatuoidessamiec: 8,

sami­ca: 6
22–28zgod­na, tery­to­rial­na, potrze­bu­je kryjówekAma­zo­nia, wsch. Peru, Kolumbiażywy, suchy
Api­sto­gram­ma eunotus824–28zgod­na, tery­to­rial­na, potrze­bu­je kryjówekPeru, Uca­ja­liżywy, suchy
Api­sto­gram­ma macmasteri7,519–25spo­koj­na, zgod­na, tery­to­rial­na, kopie jamyAma­zo­nia, dorze­cze La Pla­ty, Orinokożywy, suchy
Api­sto­gram­ma nijsseni824–28wraż­li­wa, terytorialnawsch. Perużywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka OrtmanaApi­sto­gram­ma ortmanni724–25spo­koj­na, zgod­na, terytorialnaGuja­na Zach., śro­dek kontynentużywy, suchy
Api­sto­gram­ma staecki524–27spo­koj­na, zgod­na, terytorialnaBoli­wiażywy, suchy
Api­sto­gram­ma steindachneri722–28zgod­na, terytorialnaśr. Ama­zo­nia, Gujanażywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka trójpręgaApi­sto­gram­ma trifasciata620–28tery­to­rial­naBra­zy­lia, Boli­wia, Rio Guapo­re, Paragwajżywy, suchy
pie­lę­gni­ca pawiookaAstro­no­tus ocelatus3320–25żar­łocz­na, wytrzy­ma­ła, kopią­ca, niektóre
osob­ni­ki są nad­zwy­czaj agresywne
Ama­zo­nia, gór­na i śr. Para­na, Para­gwaj, Rio
Negro, Orinoko
żywy, suchy, dżdżow­ni­ce, woło­wi­na, mię­so małży
pie­lę­gni­ca cytrynowaCichla­so­ma citrinellum2120–25agre­syw­na, tery­to­rial­na, wyma­ga kryjówekAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, dżdżow­ni­ce, ryby
Cichla­so­ma facetum3017–25agre­syw­na, kopią­ca jamy, terytorialnapłd. Bra­zy­lia, Argen­ty­na, Urugwajżywy, suchy, dżdżow­ni­ce, ryby
pie­lę­gni­ca MeekaCichla­so­ma meeki
(Tho­rich­thys meeki)
1520–25tery­to­rial­na, wytrzymałaAme­ry­ka Śr., od Juka­ta­nu do Gwatemaliżywy, suchy, ryby
pie­lę­gni­ca zebraCichla­so­ma nigrofasciatum1020–27tery­to­rial­na, kąśli­wa, agre­syw­na, kopią­ca dnoGwa­te­ma­lażywy, suchy, roślinny
pie­lę­gni­ca niebieskołuskaCichla­so­ma octofasciatum2020–25Agre­syw­na, kopią­ca w pod­ło­żu, terytorialnaśr. część Ama­zo­nii, Rio Negrożywy, suchy, ryby, dżdżownice
Cichla­so­ma spilurum1022–25Sto­sun­ko­wo spo­koj­na, kopie jamyAme­ry­ka Śr.żywy, suchy, ryby
Cichla­so­ma temporale3020–26spo­koj­na(?), zgod­nie usposobiona(?)gór­na część dorze­cza Ama­zon­ki, Gujanażywy, dżdżow­ni­ce, suchy, ryby, roślinny
Herich­thys carpintis3014–25agre­syw­na, nisz­czą­ca rośli­ny, kopią­ca w podłożuAme­ry­ka Płn. i Śr., Płn. Mek­syk i Teksasżywy, suchy, roślin­ny, ryby
Heros seve­rus2022–27sto­sun­ko­wo spo­koj­na, okre­so­wo agresywnapłn. Ame­ry­ka Śr.żywy, suchy, ryby
pie­lę­gni­ca skośnopręgaMeso­nan­ta festiva2020–25sto­sun­ko­wo spo­koj­na, pło­chli­wa, wraż­li­wa na chemię,
dobre towa­rzy­stwo dla skalarów
Ama­zo­nia, zach. Gujanażywy, suchy, roślinny
pie­lę­gnicz­ka kratkowanaCre­ni­ca­ra filamentosa1023–25spo­koj­na, terytorialnaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy
Cre­ni­ci­chla lepidota2020–27zdol­ny do kani­ba­li­zmu dra­pież­nik, skrytaBra­zy­lia, Uru­gwaj, Para­gwaj, Argen­ty­na, Ama­zon­ka, La
Plata
żywy, ryby, lar­wy owa­dów, chrząsz­cze wodne
Bio­to­do­ma cupido1323–25tery­to­rial­na, dosyć agresywnaśr. Ama­zon­ka, Gujanażywy, dżdżow­ni­ce
zie­mio­jad pstryGeo­pha­gus jurupari2522–28spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, lubi prze­ko­py­wać mięk­kie podłożepłn.-wsch. Bra­zy­lia, Gujanażywy, dżdżow­ni­ce
pie­lę­gnicz­ka
Ramireza
Papi­lio­chro­mis
ramirezi
622–28spo­koj­na, terytorialnaWene­zu­ela, Kolum­bia, dorze­cze Orinokożywy, suchy
akar­ka paskowanaNan­na­ca­ra anomala822–28spo­koj­nazach. Guja­nażywy, suchy
Pte­ro­phyl­lum altum50 wys.22–24spo­koj­na, stad­na, terytorialnaOri­no­kożywy, suchy, roślin­ny, ryby
Pte­ro­phyl­lum dumerilii22–24spo­koj­na, stadnaAma­zo­niażywy, suchy, roślin­ny, ryby
ska­larPte­ro­phyl­lum scalare25 wys.22–30spo­koj­na, stadnaAma­zon­każywy, suchy, roślin­ny, ryby
palet­kaSym­phy­so­don
aequ­ifa­scia­ta aequifasciata
2024–30
palet­ka brązowaSym­phy­so­don aequ­ifa­scia­ta axelrodi24–30
palet­ka niebieskaSym­phy­so­don aequ­ifa­scia­ta haraldi24–30
dys­ko­wiecS. Sym­phy­so­don discus24–30
Uaru amphia­can­tho­ides2527–30żywot­na, spo­koj­na, stad­na, roślinożernaAma­zon­ka, Gujanażywy, suchy, roślinny
żół­ta­czek
indyjski
Etro­plus maculatus1020–26spo­koj­na, wraż­li­wa na zmia­nę wody i wycią­ga­nie z niejIndie, Cej­lonżywy, mię­so
Etro­plus suratensis4023–28spo­koj­na, stadnaIndie, Cej­lonżywy, mię­so
gębacz trój­barw­nyAsta­to­ti­la­pia burtoni1020–25żywot­na, agresywnaAfry­każywy, mię­so, dżdżownice
gębacz wie­lo­barw­nyPseu­do­cre­ni­la­brus
multicolor
820–25żywot­na, agresywnaod Egip­tu do Tanzaniiżywy, dżdzow­ni­ce, mię­so, suchy
Cyr­to­ca­ra polystigma2023–25żywot­na, agre­syw­na, drapieżnaAfry­każywy, dżdżow­ni­ce, ryby
czer­wie­niak pręgowanyHemi­chro­mis fasciatus3020–26agre­syw­na, tery­to­rial­na, wytrzymałaod Sene­ga­lu do Kongażywy
Nan­no­chro­mis dimidiatus22–27agre­syw­na, tery­to­rial­na, żywotnaAfry­każywy, suchy
Nan­no­chro­mis parilus822–27agre­syw­na, tery­to­rial­na, żywotnaKon­go, Staw Stanleyażywy, suchy
Chro­mi­do­ti­la­pia guentheri1623–25b. agre­syw­na, tery­to­rial­na, żarłocznaod Zło­te­go Wybrze­ża do Gabonużywy, dżdżow­ni­ce
Chro­mi­do­ti­la­pia kingsleyae1623–25agre­syw­na, terytorialnaNige­riażywy, dżdżow­ni­ce
Pelvi­ca­chro­mis auratus1023–30sto­sun­ko­wo zgod­na, wytrzy­ma­ła­lu­bi kryjówkiNige­riażywy, suchy
barw­niak
czerwonobrzuchy
Pelvi­ca­chro­mis pulcher1023–30zgod­na, tery­to­rial­na, wytrzymałaKame­runżywy, suchy, roślinny
Ano­ma­lo­chro­mis thomasi1023–27zgod­na, wytrzy­ma­ła, lubi kryjówkiAfry­każywy, suchy
gar­baczSte­ato­cra­nus casuarius923–28agre­syw­na, tery­to­rial­na, wytrzymałaAfry­każywy, suchy
Labi­do­chro­mis vellicans22–25agre­syw­na, tery­to­rial­na, lubi kryjówkiMala­wiroślin­ny, suchy, żywy
Lam­pro­lo­gus congoensis23–25dra­pież­na, przy­sto­so­wa­na do sil­ne­go prą­du, musi mieć
kryjówki
Kon­gożywy, dżdżow­ni­ce
Lam­pro­lo­gus werneri23–25dra­pież­na, przy­sto­so­wa­na do sil­ne­go prą­du wody,
potrze­bu­je kryjówek
zwrot­ni­ko­wa część Afry­ki zach.żywy, dżdżow­ni­ce
Tele­ogram­ma brichardi1222–24agre­syw­na, przy­sto­so­wa­na do sil­ne­go prą­du, wymaga
kryjówek
Kon­go, staw Stanleyażywy, ryby
pysz­czak błękitnyLabe­otro­pheus fuelleborni1522–25tery­to­rial­na, spo­koj­na, wyma­ga kryjówekMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
pysz­czak wysmukłyLabe­otro­pheus trewavasae1522–25żywot­na, nie­co napa­stli­wa, wyma­ga kryjówekMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
pysz­czak złocistyMela­no­chro­mis auratus1222–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzymałaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Mela­no­chro­mis brevis22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzymałaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Mela­no­chro­mis perspicax22–25żywot­na, wytrzy­ma­ła, tery­to­rial­na, agresywnaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Mela­no­chro­mis vermivorus22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzymałaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus elongatus1222–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzymałaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus novemfasciatus22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzymałaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus saulosi22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­ła, stadnaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus tropheops22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­ła, stadnaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus zebra22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­ła, stadnaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
naskal­nik DickfeldaJuli­do­chro­mis dickfeldi1122–25żywot­na, tery­to­rial­na, agresywnaTan­ga­ni­każywy, suchy
naskal­nik MarlieraJuli­do­chro­mis marlieri1522–25żywot­na, tery­to­rial­na, agresywnaTan­ga­ni­każywy, suchy
naskal­nik kędzierzawyJuli­do­chro­mis ornatus1122–25żywot­na, tery­to­rial­na, agresywnaTan­ga­ni­każywy, suchy
naskal­nik ReganaJuli­do­chro­mis regani1522–25żywot­na, tery­to­rial­na, agresywnaTan­ga­ni­każywy, suchy
naskal­nik wężogłowyJuli­do­chro­mis transcriptus722–25żywot­na, tery­to­rial­na, agresywnaTan­ga­ni­każywy, suchy
Saro­the­ro­don aureum4017–24żywot­na, agre­syw­na, stadnaAzja Mniej­sza, Afry­ka płn.roślin­ny, żywy, suchy
Tila­pia heudeloti3023–28żywot­na, agre­syw­na, stadnaod Sene­ga­lu do Kongożywy, suchy, roślinny
Tila­pia mariae2020–27żywot­na, stad­na, agresywnaAfry­ka zach.żywy, suchy, roślinny
Tila­pia tholloni1823–28żywot­na, stad­na, agresywnaAfry­każywy, suchy, roślinny
Ore­ochro­mis mos­sam­bi­cus natalensis4020–26żywot­na, agre­syw­na, stadnaAfry­ka płd.-wsch.żywy, suchy, roślinny
Ortho­chro­mis machadoi20–26agre­syw­na, stad­na, tery­to­rial­na, nie­co wrażliwaKon­gożywy, suchy
RządGobio­idea
rodzi­naEle­otri­dae
Ele­otris africana1618–25den­na, skry­ta, terytorialnaod Gwi­nei do ujścia Kongażywy, suchy
Mor­gun­da morgunda18–25agre­syw­na, terytorialnaAustra­lia, Nowa Gwineażywy, suchy
rodzi­naGobii­dae
bab­ka złotaBra­chy­go­bius xanthozona524–30spo­koj­na, tery­to­rial­na, dennaSyjam, Wiet­nam, Płw.
Malaj­ski, Wiel­kie Wyspy Sundajskie
żywy, suchy
Acen­tro­go­bius vaimosa22–27spo­koj­na, terytorialnaAzja płd.-wsch.żywy, suchy
Stig­ma­to­go­bius sadanundio820–26w małym akwa­rium agre­syw­na, terytorialnaFili­pi­ny, Wielkie
Wyspy Sundajskie
żywy, suchy
Periop­thal­mus barbarus1524–30tery­to­rial­na, stad­na, lękli­wa, wycho­dzi na lądOd Morza Czerwonego
i Afry­ki wsch., Mada­ga­skar, Azja
płd.-wsch., Wiel­kie Wyspy Sun­daj­skie po Austra­lię i płd. Pacyfik
żywy, dżdżow­ni­ce, owady
rodzi­naChan­ni­dae
Chan­na africana3226–28poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywotnaod Lagos do Kamerunudżdżow­ni­ce, mię­so, ryby
Chan­na asiatica3020–26żywot­na, wyskakujeAzjażywe dżdżow­ni­ce, ryby
Chan­na bleheri1824–30poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywotna,
moż­na trzy­mać w stadzie
Indie, Assamdżdżow­ni­ce, mię­so, ryby, krewetki
Chan­na gachua3522–28żywot­na, kopie dołyIndie – Assamdżdżow­ni­ce, mię­so, ryby, krewetki
Chan­na marulius6022–30poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywotna,
trzy­mać w stadzie
od Paki­sta­nu po
Tajlandię
dżdżow­ni­ce, mię­so, ryby, suchy(?)
Chan­na micropeltes10020–28żywot­na, z wie­kiem tra­ci atrak­cyj­ne ubarwienieod Paki­sta­nu po
Tajlandię
dżdżow­ni­ce, mię­so, ryby, suchy(?)
Chan­na obscura26–28poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywotnaod Bia­łe­go Nilu do Afry­ki zach.dżdżow­ni­ce, mię­so, ryby
Chan­na striatus6518–28poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywotnaIndie, Cej­lon,
płd.-wsch. Azja, Indo­ne­zja, Chi­ny, Filipiny
dżdżow­ni­ce, mię­so, ryby
rodzi­naAna­ban­ti­dae
Ana­bas oligolepsis1822–28stad­na, w akwa­rium samot­nik, kłótliwa,
wytrzy­ma­ła, wycho­dzi z akwarium
Indie, Ban­gla­deszżywy, roślin­ny, dżdżownice
łaziecAna­bas testudineus2515–30stad­na, w akwa­rium samot­nik, kłótliwa,
wytrzy­ma­ła, wycho­dzi z akwarium
Indie, Cej­lon, Birma,
Syjam, Wiet­nam, płd. Chi­ny, Fili­pi­ny, Malaje
żywy, roślin­ny, dżdżownice
Belon­tia hasselti2022–28wyma­ga duże­go zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z miej­scem do
pływania
Male­zja, Borneo,
Sumatra
żywy, suchy
belon­cja cejlońskaBelon­tia signata1524–28wyma­ga duże­go zbiornikaCej­lonżywy, suchy
Bet­ta akarensis1422–25trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku z
ryba­mi podob­nej wielkości
Płn. i zach. Borneożywy, suchy(?)
Bet­ta anabatoides1227–30trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku z
ryba­mi podob­nej wielkości
Płd. i wsch. Borneożywy, suchy(?)
Bet­ta balunga1421–27trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku z
ryba­mi podob­nej wielkości
Płn. Bor­neo, rzeka
Balung
żywy, suchy(?)
Bet­ta bellica1324–30trzy­mać para­mi w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbiorniku
z ryba­mi podob­nej wielkości
Płw. Malaj­ski,
Suma­tra, Ban­ka, Tajlandia
żywy, suchy
Bet­ta brederi1123–28trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku z
ryba­mi podob­nej wielkości
Płn. i zach. Borneożywy, suchy(?)
Bet­ta brownorum522–26trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym zbior­ni­ku z ryba­mi podobnej
wielkości
Sara­wak, Borneożywy, suchy(?)
Bet­ta burdigala522–26trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym zbior­ni­ku z ryba­mi podobnej
wielkości
płn. zach. Borneo,
Sumatra
żywy, suchy(?)
Bet­ta coccina524–27spo­koj­na, pło­chli­wa, wyma­ga gęsto zarośniętego
zbior­ni­ka, czę­stej pod­mia­ny mięk­kiej, kwa­śnej wody
Płw. Malaj­ski, Sumatrażywy, suchy
bojow­nik EdytyBet­ta edithae724–27wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. Bor­neożywy
Bet­ta enisae1124wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłn.-zach. Bor­neożywy
Bet­ta foerschi6,524–27wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z bar­dzo mięk­ką i
kwa­śną wodą
płd. Bor­neo, Indonezjażywy
Bet­ta fusca822–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. wsch. Azja:
Suma­tra, płw. Malajski
żywy
bojow­nik bezbronnyBet­ta imbellis625–30sam­ce wal­czą ze sobą i muszą mieć moż­li­wość ucieczki
przed inny­mi, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornika
płd. Taj­lan­dia, Płw.
Malajski
żywy, suchy
Bet­ta macrophthalma1420–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. wsch. Azjażywy
Bet­ta macrostoma1124–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. wsch. Azja: płd.
zach. Borneo
żywy
Bet­ta patoti923–28wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. wsch. Azjażywy
Bet­ta persephone3,223–28wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. wsch. Azja: płd.
Malezja
żywy
Bet­ta picta622–28łagod­ny, pło­chli­wy, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikaJawa, Suma­trażywy
Bet­ta prima624wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. wsch. Azja:
Taj­lan­dia Wietnam(?)
żywy
bojow­nik chrobryBet­ta pugnax1022–28poko­jo­wo uspo­so­bio­ny, towa­rzy­ski, wyma­ga gęsto
zaro­śnię­te­go zbiornika
zach. Male­zjażywy, owa­dy
Bet­ta rubra5,524–28wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. Male­zja, Kuala
Lumpur
żywy
Bet­ta rutilans522–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z mięk­ką i kwaśną
wodą
zach. Bor­neo: Anjunganżywy
Bet­ta simplex622–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikapłd. wsch. Azja: płd.
Tajlandia
żywy
bojow­nik szmaragdowyBet­ta smaragdina724–28poko­jo­wo uspo­so­bio­ny, wyma­ga gęsto zarośniętego
zbiornika
Płw. Malaj­ski, płd.
wsch. Tajlandia
żywy, suchy
bojow­nik wspaniałyBet­ta splendens624–32Nie trzy­mać razem 2 sam­ców w jednym
zbiorniku!
Azja płd.-wsch.żywy, suchy
bojow­nik pasiasty(?)Bet­ta taeniata823–27poko­jo­wo uspo­so­bio­ny, wyma­ga gęsto zarośniętego
zbiornika
płn. zach. Borneożywy, suchy
Bet­ta tussyae621–26spo­koj­na, pło­chli­wa, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbiornikaMale­zjażywy, suchy
Bet­ta unimaculata1221–27wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go obszer­ne­go jednogatunkowego
zbiornika
płn. Bor­neożywy, suchy
pręt­nik miodowyColi­sa chuna
syn. Coli­sa sota
4,522–28po oswo­je­niu wytrzymałaIndie (Assam),
Bangladesz
żywy, suchy
pręt­nik
pręgowany
Coli­sa fasciata1224–28wytrzy­ma­ła, spokojnaIndie, Ben­gal, Assam,
Bir­ma, Syjam, Płw. Malajski
żywy, suchy
pręt­nik wargaczColi­sa labiosa1020–28spo­koj­na, płochliwaIndieżywy, suchy
pręt­nik karłowatyColi­sa lalia622–30spo­koj­naIndie (Ben­gal, Assam),
Borneo
żywy, suchy
buszo­wiec ostropyskiCte­no­po­ma acutirostre1524–27agre­syw­na, dra­pież­na, żyją­ca w ukry­ciu, wytrzymałaśr. i dol­ne Kongożywy, owa­dy, ryby
buszo­wiec
Ansorga
Microc­te­no­po­ma
ansorgii
724–27spo­koj­na, wrażliwaKon­go, Chiolango,
Luali
żywy, owa­dy, ryby, suchy
Microc­te­no­po­ma argentoventer1522–27agre­syw­nazach. Afry­ka, Nigerżywy, owa­dy, ryby, suchy
Microc­te­no­po­ma congicum8,522–27dra­pież­nikAfry­ka, dol­ny Zair,
zach Afry­ka Kon­go, staw Stanleya
żywy, owa­dy, ryby
Microc­te­no­po­ma damasi726–30dra­pież­nikUgan­dażywy, owa­dy, ryby
Microc­te­no­po­ma fasciolatum824–28dra­pież­nikZairżywy, owa­dy, ryby
Microc­te­no­po­ma intermedium824dra­pież­nikod Kame­ru­nu po Zairżywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma kingsleyae2024–27agre­syw­naod Gam­bii do Kongażywy, owa­dy, ryby, suchy
Cte­no­po­ma maculatum2022–28nie­ru­cha­wapłd. Kame­run, Zairżywy, owa­dy, ryby, suchy
Cte­no­po­ma multispinis1624–27nie­ru­cha­wapłd.-wsch dorze­cze
Kongo
żywy, owa­dy, ryby, suchy, roślinny
Cte­no­po­ma muriei8,523–28nie­ru­cha­waNil, jez. Edwarda,
Jez. Alber­ta, Czad
żywy, owa­dy, ryby, sko­ru­pia­ki, suchy
Microc­te­no­po­ma nanum818–27nie­ru­cha­wa, drapieżnikpłd. Kame­run, Gabon,
Kon­go, Uban­gi, Uel­le, Zair
żywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma nebulosum2024nie­ru­cha­wa, drapieżnikzach. Afry­ka, Nigerżywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma nigropannosum1724–27nie­ru­cha­wa, drapieżnikAfry­ka Środkoważywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma ocellatum1524–28spo­koj­na, żywot­na, ufna, wytrzy­ma­ła, nieruchawa,
drapieżnik
Zair, Wodo­spa­dy
Stan­leya, Sankuru
żywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma oxyrhynchum1024–28nie­ru­cha­wa, drapieżnikZairżywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma pellegrini1522–27nie­ru­cha­wa, drapieżniktro­pi­kal­na Afrykażywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma petherici1622–26nie­ru­cha­wa, drapieżnikAfry­ka Środkoważywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma weeksii1624–28nie­ru­cha­wa, drapieżnikzach. Afry­ka,
dorze­cze Kongo
żywy, owa­dy, ryby, suchy
Cte­nops nobilis1020–24Wska­za­ny obszer­ny zbior­nik gatunkowyIndie: Bra­ma­pu­tra,
Bangladesz
żywy
gura­mi całującyHelo­sto­ma temminckii3021–28żywot­naSuma­tra, Jawa, Borneo,
Płw. Malaj­ski, Syjam
żywy, suchy, roślinny
wiel­ko­pletw chińskiMacro­po­dus chinensis1210–22żywot­na, wytrzy­ma­ła, agresywnapłd. Chi­nyżywy, suchy
Macro­po­dus chi­nen­sis x Macro­po­dus opercularis1018–28wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka, rela­tyw­nie spokojnySztucz­nie uzy­ski­wa­ny mieszaniecżywy, suchy
wiel­ko­pletw czarnyMacro­po­dus concolor6–1020–26żywot­na, wytrzy­ma­ła, agresywnapłn. zach. Borneożywy, suchy
Macro­po­dus ocellatus815–22Zbior­nik gatun­ko­wy lub z ryba­mi podob­nej wielkościKorea, wsch. Chiny,
Wietnam
żywy i suchy
wiel­ko­płetw
wspaniały
Macro­po­dus opercularis1215–30żywot­na, wytrzy­ma­ła, cza­sa­mi agre­syw­na, w lecie można
ją trzy­mać w przy­do­mo­wym basenie
Chi­ny, Korea, Riukiu,
Taj­wan, Wietnam
żywy, suchy
kwia­to­wiec KretseraMal­put­ta kretserisamiec 9, sami­ca 4,524–28towa­rzy­ska, ska­cze, opie­ku­je się potomstwemCej­lonżywy
gura­mi olbrzymiOsph­ro­ne­mus gorami6017–27szyb­ko rośnie, spokojnaWiel­kie Wyspy
Sundajskie
żywy, suchy, roślinny
Para­spha­erich­thys ocellatus424–26wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąBir­mażywy
Paro­sph­ro­me­nus alleni3,520–24wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąpłd. wsch. Azja: zach.
Bor­neo, Sarawak
żywy
Paro­sph­ro­me­nus anjunganensis420–24wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąpłd. wsch. Azja: zach.
Borneo
żywy
Paro­sph­ro­me­nus deissneri424–28wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąpłd. wsch. Azja:
Ban­ka, Male­zja, Sin­ga­pur, Bor­neo, Sumatra
żywy
Paro­sph­ro­me­nus filamentosus421–28wyma­ga duże­go, zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z mięk­ką i kwaśną
wodą
Indo­ne­zja, płd. wsch.
Borneo
żywy
Paro­sph­ro­me­nus harveyi3,520–24wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąpłd. wsch. Azja: Płw.
Malajski
żywy
Paro­sph­ro­me­nus linkei420–24wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąBor­neożywy
Paro­sph­ro­me­nus nagyi424–28wyma­ga duże­go, zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z mięk­ką i kwaśną
wodą
Płw. Malaj­ski
(wschód)
żywy
Paro­sph­ro­me­nus ornaticauda2,520–25wyma­ga zbior­ni­ka z mięk­ką i kwa­śną wodązach. Bor­neo,żywy
Paro­sph­ro­me­nus paludicola3,725–27wyma­ga duże­go, zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z mięk­ką i kwaśną
wodą
Płw. Malaj­ski, płd.
Tajlandia
żywy
Paro­sph­ro­me­nus parvulus2,723–26wyma­ga zbior­ni­ka z mięk­ką i kwa­śną wodąPłw. Malaj­ski
(wschód)
żywy
Pseu­do­sph­ro­me­nus cupanus7,522–28spo­koj­naWybrze­ża Mala­bar­skie i
Koro­man­del­skie w Indiach, Cej­lon, Syjam, Wiet­nam, Płw. Malajski
żywy, suchy
pseu­do­gu­ra­mi DayaPseu­do­sph­ro­me­nus dayi syn. Paro­sph­ro­me­nus dayi722–28spo­koj­na, towarzyskaCej­lon, Indieżywy, suchy
San­de­lia bainsii2518–22dra­pież­nikpłd. Afry­kaowa­dy, ryby
San­de­lia capensis2218–22dra­pież­nikpłd. Afry­kaowa­dy, ryby
Spha­erich­thys acrostoma924–26bar­dzo wrażliwapłd. i śr. Borneożywy
gura­mi czekoladowySpha­erich­thys osph­ro­me­no­ides osphromenoides626–30bar­dzo wraż­li­wa, wyma­ga mięk­kiej, świe­żej, kwa­śnej wodySuma­tra, Płw. Malaj­ski, Borneożywy
Spha­erich­thys selatanensis526–30bar­dzo wraż­li­wa, wyma­ga mięk­kiej, świe­żej, kwa­śnej wodypłd. wsch. Borneożywy
Spha­erich­thys vaillanti822–28bar­dzo wraż­li­wa, wyma­ga mięk­kiej, świe­żej, kwa­śnej wodyBor­neożywy
gura­mi mozaikowyTri­cho­ga­ster leeri1523–30spo­koj­naSuma­tra, Płw.
Malaj­ski, Bor­neo, Pinang, Syjam
żywy, suchy
gura­mi drobnołuskiTri­cho­ga­ster microlepis1523–30spo­koj­naod Kam­bo­dży po Syjamżywy, suchy
gura­mi syjamskiTri­cho­ga­ster pectoralis2523–26spo­koj­naMale­zja, śr. Syjam,
Wiet­nam, Kam­bo­dża, Cejlon
żywy, suchy
gura­mi niebieski
(dwu­pla­mi­sty)
Tri­cho­ga­ster trichopterus1522–30spo­koj­na, żywotnaPłw. Malaj­ski, Syjam,
Sin­ga­pur, Suma­tra, Bor­neo, Pinang, Ban­ka, Jawa, Madu­ra, Bali
żywy, suchy
skrze­czyk karłowatyTri­chop­sis pumilus4,524–28deli­kat­na, wraż­li­wa, spokojnaPłw. Malaj­ski, Syjam,
Wiet­nam, Sumatra
żywy, suchy
Tri­chop­sis schalleri524–28deli­kat­na, wraż­li­wa, spo­koj­na, ale w zbyt małym
zbior­ni­ku agresywna
Płn. Taj­lan­dia, Laosżywy, suchy
skrze­czyk
pręgowany
Tri­chop­sis vittatus722–30spo­koj­na, stad­na, zabi­ja ryby o welo­nia­stych płetwachPłw. Malaj­ski, Syjam,
Wiet­nam, Suma­tra, Jawa, Borneo
żywy, suchy
rodzi­naHelo­sto­mi­dae
gura­mi całującyHelo­sto­ma temminckii15–3022–28wyma­ga obszer­ne­go zbiornikaTaj­lan­dia, Jaważywy, suchy
rodzi­naOsph­ro­ne­mi­dae
gura­mi olbrzymiOsph­ro­ne­mus gorami7020–30wyma­ga bar­dzo obszer­ne­go zbiornikaChi­ny, Mala­je, Jawa,
Indie
żywy, suchy
Rodzi­naAthe­ri­ni­dae
Mela­no­ta­enia fluviatilis20–27stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, wraż­li­wa­na świe­żą wodęAustra­liażywy, suchy
teczan­ka większaMela­no­ta­enia maccullochi1020–26żywot­na, stad­na, wytrzymałaAustra­liażywy, suchy
Mela­no­ta­enia nigrans1018–22żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrzymałaAustra­lia, do Syd­ney na południużywy, suchy
Mela­no­ta­enia splendida23–25stad­na, wytrzy­ma­ła, towarzyskaAustra­liażywy, suchy
pro­mie­nicz­kaTel­ma­the­ri­na ladigesi824–28żywot­na, stad­na, towarzyskaCele­besżywy, suchy
bedo­cja madagaskarskaBedo­tia geayi1520–24żywot­na, stad­na, nie­co wraż­li­wa, towarzyskaMada­ga­skarżywy, suchy
rodzi­naGaste­ro­ste­idae
cier­nikGaste­ro­steus aculeatus154–20stad­na, w okre­sie roz­ro­du terytorialnaEuro­pażywy
Pun­gi­tius pungitius104–20stad­na, w okre­sie roz­ro­du terytorialnaEuro­pażywy
rodzi­naTetra­odon­ti­dae
Colo­me­sus psittacus1523–28kąśli­wa, żywotnaKara­iby, Wene­zu­ela, Guja­na, Ama­zon­kai nie­któ­re dopływyżywy, śli­ma­ki
Tetra­odon fahaka4522–26kąśli­wa, żywotnaNil, Czad, SzariŻywy, śli­ma­ki
Tetra­odon faha­ka strigosus4522–26kąśli­wa, żywot­na, wytrzymałaGór­ny bieg NiluŻywy, śli­ma­ki
kol­co­brzuch zielonyTetra­odon fluviatilis1822–26żywot­na, napa­stli­wa, wytrzymałaIndie, Cej­lon, Bir­ma, syjam, Płw.Malajski, Fili­pi­ny, Malajeżywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątroba
Tetra­odon leiu­rus brevirostris1222–26żywot­na, napa­stli­wa, wytrzymałaSyjam, Płw. Malaj­ski, wiel­kie wyspy Sundajskieżywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątroba
Tetra­odon lorteti22–26żywot­na, napa­stli­wa, umie zmie­niać kolorSyjamżywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątroba
Tetra­odon mbu7522–26żywot­na, bar­dzo napastliwaKon­gożywy, roślin­ny
Tetra­odon miurus1423–28żywot­na, napa­stli­wa, zako­pu­je się w podłożuKon­gożywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątroba
Tetra­odon steindachneri2022–26żywot­na, napastliwaSyjam, Płw. Malaj­ski, Suma­tra, Borneożywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątroba
rodzi­naMasta­cem­be­li­dae
Caeco­ma­sta­cem­be­lus sp.2024–27aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szczelinyTan­ga­ni­każywy, dżdżow­ni­ce
Caeco­ma­sta­cem­be­lus moori3524–27aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szczelinyTan­ga­ni­każywy, dżdżow­ni­ce, ryby
dłu­go­nos ciernistyMacro­gna­thus aculeatus3522–28aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szczelinyIndie, Płw. Malaj­ski, Jawa, Suma­tra, Bor­neo, Molukiżywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Macro­gna­thus circumcintus2022–28aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szcze­li­ny, pod­ło­że z drob­ne­go pia­sku o gru­bo­ści 10 cmod Indii po Wyspy Sundajskieżywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Masta­cem­be­lus argus2522–28aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szczelinySyjamżywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Macro­gna­thus armatus7522–28aktyw­na nocą, poże­ra nawet duże ofiaryAzja płd.-wsch.żywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Macro­gna­thus dayi3524–28aktyw­na nocą, zako­pu­je się w podłożuBir­mażywy, dżdżow­ni­ce, tubifex
Macro­gna­thus erythrotaenia10022–28aktyw­na nocą, poże­ra nawet duże ofiaryAzja płd.-wsch.żywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Macro­gna­thus favus4020–28aktyw­na nocą, zagrze­bu­je się w podłożudorze­cze Chao-Phraya (Taj­lan­dia), Płw. Malajskiżywy, dżdżow­ni­ce, ryby