Wystę­po­wa­nie ryb

Hits: 1713

Jako pod­sta­wo­we źró­dło wie­dzy przy jej two­rze­niu przy­ją­łem sys­te­ma­ty­kę i kolej­ność wymie­nie­nia gatun­ków zawar­tą w książ­ce Klau­sa Pay­sa­na “Ryby akwa­rio­we”. Oczy­wi­ście po wyczer­pa­niu listy gatun­ków z tej książ­ki zabio­rę się za inne źró­dła i będę uzu­peł­niał tabe­lę w już przy­ję­tej kolej­no­ści zaczerp­nię­tej z dzie­ła K. Pay­sa­na.
Zda­ję sobie spra­wę z tego, że wie­le z opi­sa­nych gatun­ków nie nada­je się do trzy­ma­nia w domu, ale na wszel­ki wypa­dek umiesz­czam cha­rak­te­ry­sty­ki wszyst­kich gatun­ków, któ­re wpa­dły mi w ręce. Ewen­tu­al­nym mal­kon­ten­tom przy­po­mi­nam, że w skle­pach zoo­lo­gicz­nych, przy­naj­mniej na pół­no­cy kra­ju poja­wia się nary­bek np. jesio­tra(?), któ­ry do akwa­rium raczej się nie nada­je (do sadzaw­ki zresz­tą też). No nie­daw­no napi­sa­łem o jesio­trze i już na gru­pie dys­ku­syj­nej padło pyta­nie co robić, żeby jesiotr dobrze się czuł? (Odpo­wie­dzie­li­śmy zgod­nie: WYPUŚCIĆ!, oka­zu­je się, że zgod­nie z pra­wem nie wol­no wypusz­czać takich zwie­rzą­tek do wód otwar­tych, oops, a wiec pozo­sta­je zna­leźć mu jakiś sta­wik w któ­rym doko­na za kil­ka lat żywo­ta albo szyb­ko zabić).
Świa­do­mie zre­zy­gno­wa­łem z okre­śle­nia stop­nia trud­no­ści roz­mna­ża­nia poszcze­gól­nych gatun­ków rybek, gdyż jeże­li mamy w “kra­nie” nie­ogra­ni­czo­ne zapa­sy mięk­kiej wody, a za oknem w sadzaw­ce żywy nie­za­ka­żo­ny żad­ny­mi paso­ży­ta­mi, to palet­ki i neo­ny przy odro­bi­nie szczę­ścia powin­ny być ryb­ka­mi łatwy­mi, ale moli­ne­zje i pysz­cza­ki mogą się oka­zać kło­po­tem nie do prze­sko­cze­nia bez odpo­wied­nie­go spre­pa­ro­wa­nia wody (w tym przy­pad­ku jej utwar­dze­nia i dodat­ku soli).


Uży­te uprosz­cze­nia i skró­ty:
pokarm żywy – żywe roz­wie­lit­ki, oczli­ki, tubi­fex, lar­wy koma­ra, szklar­ki, ochot­ki, etc.
owa­dy – owa­dy dopa­so­wa­ne wiel­ko­ścią do wiel­ko­ści pyska ryby, dla ryb małych dro­zo­fi­lie, dla dużych muchy, kara­cza­ny, świersz­cze z hodow­li, a nawet owa­dy wod­ne choć te z regu­ły są dra­pież­ne lub dobrze opan­ce­rzo­ne i nie nada­ją się na pokarm.
pokarm suchy – wszel­kie­go rodza­ju pokar­my suche i pre­pa­ro­wa­ne zarów­no fir­mo­we jak i przy­go­to­wa­ne przez akwa­ry­stę.
mię­so – jako pokarm dla ryb sto­su­je się głów­nie mię­so woło­we, koni­nę oraz drób. Poda­je się je mniej­szym rybom potar­te na tar­ce a więk­szym i agre­syw­nym (Pira­nie) w cało­ści. Nie­któ­rzy hodow­cy uży­wa­ją rów­nież mię­sa rybie­go, mię­cza­ków, dużych sko­ru­pia­ków, etc. Powin­no speł­niać pod­sta­wo­wy waru­nek, być chu­de.
rośli­ny- spa­rzo­na i suro­wa sała­ta, goto­wa­ny szpi­nak, goto­wa­na bruk­sel­ka, ryby z tą adno­ta­cją o tym rodza­ju pokar­mu mogą obgry­zać rośli­ny w akwa­rium, ale nie muszą :-)=.
moż­li­wy roz­ród – nale­ży rozu­mieć, że zna­ne są donie­sie­nia o uda­nym roz­ro­dzie w akwa­rium, w koń­cu gdy­by roz­ród nie był moż­li­wy to dany gatu­nek daw­no by wymarł ;-)=

Nazwa pol­skaNazwa łaciń­skaDłu­gośćTemp. w oCUspo­so­bie­nieWystę­po­wa­niePokarm
Rodzi­naPota­mo­try­go­ni­dae
Pota­mo­try­gon lati­cepsDuża23–25Osob­ne akwa­riumAme­ry­ka Płd.Żywy, mię­so ryb, pokarm suchy
Pota­mo­try­gon moto­roDuża23–25Osob­ne akwa­riumAme­ry­ka Płd.Żywy, mię­so ryb, pokarm suchy
Rodzi­naPolyp­te­ri­dae
Polyp­te­rus pal­mas3023–28Dra­pież­na, agre­syw­na, rów­nież wobec ryb wła­sne­go gatun­kuSier­ra Leone, Libe­ria, Kon­gożywy, żaby, ryby
Erpe­to­ich­tys cala­ba­ri­cus9023–28Ryba noc­na, poże­ra małe ryby.Del­ta Nigru, Kame­run, Wybrz. Kala­bar­skieżywy, mię­so, żaby, suchy
Rodzi­naLepi­so­ste­idae
Nisz­czukLepi­so­steus osse­sus1504–20Dra­pież­naAme­ry­ka Płn.ryby
Rodzi­naOste­oglos­si­dae
Oste­oglos­sum bicir­r­ho­sum8024–30Dra­pież­na, żar­łocz­na, nakry­wać akwa­riumGuja­na, Ama­zo­niaOwa­dy, ryby, pokarm suchy
Oste­oglos­sum fer­re­irai80 i wię­cej24–30Dra­pież­na, żar­łocz­na, nakry­wać akwa­riumRio Bran­coOwa­dy, ryby, pokarm suchy
Ara­pa­ima gigas45023–25dra­pież­nikdorze­cze Ama­zon­kiżywe ryby, mię­so mał­ży
Rodzi­naPon­to­don­ti­dae
moty­lo­wiecPan­to­don buch­holt­zi1523–30Powierzch­nio­wa, dra­pież­nik, rośli­ny pły­wa­ją­ce, “sła­by” tery­to­ria­li­sta, nakry­wać akwa­riumNiger, Kame­run, Kon­goowa­dy, lar­wy koma­rów, ryby, pokarm suchy (?)
Rodzi­naNotop­te­ri­dae
Notop­te­rus chi­ta­la8024–28Noc­ny, lękli­wy dra­pież­nikSyjam, Bir­ma, Wiel­kie Wyspy Sun­daj­skieżywy, ryby, mię­so, pokarm suchy
brzesz­czo­tek czar­nyXeno­my­stus nigri3024–28Noc­ny, stad­ny, dra­pież­nikNil, Afry­ka wschod­niażywy, owa­dy, mię­so, śli­ma­ki
Rodzi­naMor­my­ri­dae
Gna­tho­ne­mus moori24–28Tery­to­ria­li­sta, dla innych gatun­ków spo­koj­naKame­run, Gabon, Kon­gożywy, suchy
mruk Peter­saGna­tho­ne­mus peter­si22–28tery­to­ria­li­sta, noc­naod Nigru po Kon­gożywy, suchy
mruk nilo­wyGym­nar­chus nilo­ti­cusduża23–25żar­łocz­ny dra­pież­nik, noc­naNilżywy, suchy
Mar­cu­se­nius lon­gia­na­lis1524–28noc­na, samot­nikNigier, Kri­biżywy, suchy, roślin­ny
Mor­my­rops nigri­cans3524–28Lękli­wa, noc­na, dra­pież­nadol­ny bieg Kon­gożywy, ryby, śli­ma­ki
Mor­my­rus kan­nu­me5024–28Noc­na, dra­pież­naNilżywy, śli­ma­ki
Rodzi­naUmbri­dae
Umbra limi1517–22Spo­koj­na, stad­na, żyją­ca przy dnieGeo­r­gia, Nowa Angliażywy, suchy
Rodzi­naKne­ri­dae
Kne­rianie­po­zor­na23–25stad­naAfry­każywy, suchy
Rodzi­naCypri­ni­dae
karaś zło­ci­sty (zło­ta ryb­ka)Car­ra­sius aura­tus304–25żywot­na, stad­na, dłu­go­wiecz­na, szyb­ko rośnie, kopie, towa­rzy­skaChi­ny, zawle­czo­na do Euro­pyżywy, suchy, rośli­ny, kijan­ki
kiełbGobio gobio154–20żywot­na, stad­na, dłu­go­wiecz­naEuro­pa, Azja, aż do Chinżywy, dżdżow­ni­ce, suchy
jaźLeu­ci­scus idus754–20żywot­na, zim­no­wod­na, żyje w dużych sta­dach, spo­koj­naEuro­pażywy, suchy, rośli­ny
strze­bla poto­ko­waPho­xi­nus pho­xi­nus144–20żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towa­rzy­skaEuro­pażywy, suchy
różan­kaRho­deus seri­ceus94–22żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaEuro­pażywy, suchy
kar­dy­na­łek chiń­skiTanich­thys albo­nu­bes615–22żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaAzja wschod­nia (Chi­ny oko­li­ce Kan­to­nu, prze­pa­ście “Bia­łych gór ‑chmur)żywy, suchy
Inle­cy­pris auro­pur­pu­reus623–26w dobrych warun­kach żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaBir­ma – Jez. Inleżywy, suchy
Sal­mo­sto­ma baca­ila1222–26żywot­na, stad­naIndie rze­ka Hugliżywy, suchy
brzan­ka reki­naBalan­tio­che­ilus mela­nop­te­rus3022–26żywot­na, stad­na, dra­pież­na (?) ska­cze, dłu­go­wiecz­naAzja płd.-wsch., Taj­lan­dia, Kam­bo­dża, Laos, Suma­tra, Bor­neożywy, suchy
Opsa­riich­tys pla­ty­pus1520–25żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­łaHong­kongżywy, suchy
Saw­bwa resplen­dens520–25żywot­na, stad­na, towa­rzy­skaBir­ma Jez. Inleżywy, suchy
Che­la caeru­le­ostig­ma­ta623–27stad­na, wraż­li­wa, towa­rzy­skaSyjam, Taj­lan­diażywy, suchy, owa­dy
Che­la lau­bu­ca624–27stad­na, wraż­li­wa, towa­rzy­skaIndie, Assam, Bir­ma, Płw.Malajski, Cej­lon, Suma­trażywy, suchy, owa­dy
Para­che­la oxy­ga­stro­ides1822–26stad­na, wraż­li­wa, towa­rzy­ska, ławi­co­waTaj­lan­dia, Bor­neo, Suma­tra, Jaważywy, suchy, owa­dy
danio tęczo­wyBra­chy­da­nio albo­li­ne­atus620–25stad­na, żywot­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaIndie, Bir­ma, Malak­ka, Syjam, Suma­trażywy, suchy
danio lam­par­ciBra­chy­da­nio “fran­kei”620–26żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAzja połu­dnio­wo-wschod­nia (nie­któ­rzy bada­cze twier­dzą, że wyho­do­wa­na sztucz­nie)żywy, suchy
danio Ker­raBra­chy­da­nio “ker­ri””4,524–28stad­na, żywot­na, spo­koj­na, towa­rzy­skapłd.-zach. Taj­lan­dia, płn.-zach. Male­zja>żywy, suchy
danio krop­ko­wa­nyBra­chy­da­nio nigro­fa­scia­tus4,524–28stad­na, żywot­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaBir­ma>żywy, suchy
danio prę­go­wa­nyBra­chy­da­nio rerio618–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skawschod­nie wybrze­że Indiiżywy, suchy
danio mala­bar­skiDanio aequ­ipin­na­tus1520–24żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skazachod­nie wybrze­że Indii, Cej­lonżywy, suchy, owa­dy
Danio deva­rio1020–24żywot­na, stad­na, dłu­go­wiecz­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaIndie, Syjamżywy, suchy, owa­dy
Danio regi­na1020–24żywot­na, stad­na, dłu­go­wiecz­na, spo­koj­na, towa­rzy­skapołu­dnio­wo-wschod­nia Azjażywy, suchy owa­dy
kosiar­kaCros­so­che­ilus sia­men­sis1422–26wytrzy­ma­ła, stad­na, towa­rzy­skaSyjam, Pół­wy­sep Malaj­skiżywy, suchy, glo­ny
Gar­ra water­lo­ti1223–25wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaAfry­ka zach.żywy, suchy, glo­ny
gru­bo­warg dwu­barw­nyEpal­ze­or­hyn­chus bico­lor2022–26Wyjąt­ko­wo nie­to­wa­rzy­ska wobec współ­ple­mień­ców, tępi rów­nież ryby czar­ne i czer­wo­ne.
Trzy­mać poje­dyn­czo!
Syjam, Pół­wy­sep Malaj­skiżywy, suchy, rośli­ny
gru­bo­warg zie­lo­nyLabeo ery­th­ru­rus823–27Tery­to­rial­na, nie­ustan­nie wal­czą­ca o domi­na­cję nad współ­ple­mień­ca­mi.Tal­jan­diaglo­ny, roślin­ny, żywy, suchy
gru­bo­warg zie­lo­nyEpal­ze­or­hyn­chus fre­na­tus824–29żywot­na, agre­syw­na, two­rzą­ca rewi­ry, któ­rych zacie­kle bro­nipłn. Syjamżywy, suchy, rośli­ny, glo­ny
gru­bo­warg czar­no­zło­tyLabeo chry­so­phe­ka­dion6022–27szyb­ko rosną­cy, agre­syw­ny wobec współ­ple­mień­cówpołu­dnio­wo-wschod­nia Azjażywy, suchy, rośli­ny, glo­ny
Labeo for­ska­lii3617–25żyje w ukry­ciu, two­rzy rewi­ryAfry­ka (Nil)żywy, suchy, rośli­ny
Labeo varie­ga­tus2023–25agre­syw­ny wobec współ­ple­mień­ców, żyje w ukry­ciuAfry­każywy, suchy, rośli­ny
Oste­ochi­lus has­sel­ti3222–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrwa­ła, towa­rzy­skaSyjam, Wyspy Sun­daj­skieżywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka pió­ro­pu­szo­waBar­bus aru­lius1223–25żywot­na, stad­na, towa­rzy­ska, wytrzy­ma­łaIndieżywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus aso­ka1723–26wyma­ga kry­jó­wek, kopie, stad­naCej­lonżywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka ango­lań­skaBar­bus bari­lio­ides23–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAfry­każywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus bima­cu­la­tus22–26żywot­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaAzja płd. – wsch., Cej­lonżywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus bino­ta­tus1820–25żywot­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAzja połu­dnio­wo- wschod­nia, (Indie, Jawa, Bor­neo, Suma­tra, Nias, Ban­ka, Bili­to, Lom­bok, Bali, aż do Fili­pin)żywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus cal­lip­te­rus919–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­ska, ska­czeAfry­ka od Nigru do Kame­ru­nużywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus cho­la1521–24żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaAzja połu­dnio­wo-wschod­nia (wschod­nie Indie i Bir­ma)żywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka różo­waBar­bus con­cho­nius1417–25żywot­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, stad­na, towa­rzy­skaAzja połu­dnio­wo-wschod­nia (Assam, dol­ny Ben­gal, Gan­ges, Oris­sa, Behar, płn.-zach. pro­win­cje, Pen­dżab)żywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka cej­loń­skaBar­bus cumin­gii522–27żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaCej­lonżywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus eugram­mus1220–26żywot­na, stad­na, towa­rzy­skaSuma­tra, Bor­neo, Male­zja, Bir­ma, Indieżywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka klown (b. Eve­re­ta)Bar­bus eve­ret­ti1324–28stad­na, towa­rzy­skaSin­ga­pur, Sara­wak, Bor­neo, w. Bun­gu­ran, Male­zjażywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus fascia­tus622–28stad­na, ławi­co­wa, towa­rzy­skapłd. Indieżywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus fascio­la­tus6,520–26stad­na, ławi­co­wa, towa­rzy­skaśr. Afry­każywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka czar­no­pla­maBar­bus fila­men­to­sus1517–25żywot­na, stad­na, towa­rzy­ska, wytrzy­ma­ła, spo­koj­naCej­lonżywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus holo­ta­enia1223–27żywot­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAfry­ka od Kame­ru­nu do dorze­cza Kon­gażywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka czar­no­prę­gaBar­bus late­ri­stri­ga2020–28żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaPłw. Malaj­ski, Sin­ga­pur, Wyspy Sun­daj­skieżywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka pur­pu­ro­waBar­bus nigro­fa­scia­tus620–28żywot­na, stad­na, spo­koj­naCej­lonżywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus num­mi­fer23–25żywot­na, stad­na, spo­koj­naAfry­każywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka wiel­ko­łu­skaBar­bus oli­go­lep­sis520–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaSuma­trażywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka pię­cio­prę­gaBar­bus par­ti­pen­ta­zo­na syn. Pun­tius pen­ta­zo­na620–28żywot­na, stad­na, obgry­za­ją­ca płe­twy, spo­koj­na w swo­im towa­rzy­stwieSyjam, Kam­bo­dżażywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus phu­tu­nio520–26żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towa­rzy­skaAzja płd. – wsch., od Paki­sta­nu po Bir­mężywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus sara­na orpho­ides2522–25ruchli­wa, stad­naAzja płd. – wsch.: Indir, Bir­ma, Taj­lan­dia, Jawa, Bor­neożywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus schwa­ne­fel­di3520–25żywot­na, stad­na, dra­pież­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­naAzja płd. – wsch.żywy, suchy, rośli­ny, małe ryb­ki
brzan­ka zie­lo­naBar­bus semi­fa­scio­la­tus1018–26żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaAzja płd. – wsch., Chi­nyżywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka bro­ka­to­waBar­bus semi­fa­scio­la­tus “schu­ber­ti”720–25żywot­na, stad­na, towa­rzy­skanie­zna­neżywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus sopho­re618–28stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaBir­ma, Indieżywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka suma­trzań­skaBar­bus tetra­zo­na720–25żywot­na, stad­na, obgry­za­ją­ca płe­twy, towa­rzy­skaSuma­tra, Bor­neo, Syjamżywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka Sto­licz­kiBar­bus tic­to sto­licz­ka­nus620–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaAzja połu­dnio­wo – wschod­niażywy, suchy, rośli­ny
brzan­ka wysmu­kła, b. Tit­teya)Bar­bus tit­teya822–28żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaCej­lonżywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus uni­li­ne­atus818–25żywot­na, stad­na, towa­rzy­skaAngo­la, Afry­ka płd.żywy, suchy, rośli­ny
Bar­bus vit­ta­tus syn. Pun­tius vit­ta­tus4,522–24żywot­na, stad­na, towa­rzy­ska, spo­koj­naIndie, płn. Ben­galżywy, suchy, rośli­ny
Lep­to­bar­bus hoeve­nii>5522–28mło­da jest stad­na, a w star­szym wie­ku sta­je się samot­ni­kiemMale­zja, Bor­neożywy, suchy, rośli­ny
Par­lu­cio­so­ma argy­ro­ta­enia1718–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaJapo­nia, Chi­ny, Syjam, Archi­pe­lag Malaj­skiżywy, suchy
razbo­ra czer­wo­no­płe­twaRas­bo­ra bora­pe­ten­sis522–26żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaSyjam, Taj­lan­dia, zach. Male­zjażywy, suchy
Ras­bo­ra cau­di­ma­cu­la­ta1022–26żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towa­rzy­skaMale­zja, Suma­tra, Bor­neożywy, suchy, glo­ny
razbo­ra smu­kłaRas­bo­ra dani­co­nius syn. Par­lu­cio­so­ma dani­co­nium1024–25żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towa­rzy­skaBir­ma, Syjamżywy, suchy
Ras­bo­ra dor­sio­cel­la­ta6,524–25żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­na, towa­rzy­skaPół­wy­sep Malaj­ski, Suma­trażywy, suchy
Ras­bo­ra dor­sio­cal­la­ta macro­ph­thal­ma3,524–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaPół­wy­sep Malaj­skiżywy, suchy
Ras­bo­ra ein­tho­ve­ni922–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaMalak­ka, Sin­ga­pur, Syjam, Suma­tra, Ban­ka, Bili­ton, Bor­neożywy, suchy
Ras­bo­ra ele­gans1324–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaPół­wy­sep Malaj­ski, Wyspy Sun­daj­skie, Bor­neożywy, suchy
Tri­go­no­stig­ma espei syn. R. espei322–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaSuma­trażywy, suchy
razbo­ra Hen­ge­laRas­bo­ra hen­ge­li syn. R. hen­ge­li322–25wraż­li­wa przy oswa­ja­niu, stad­na, towa­rzy­skaSuma­tra, Bor­neożywy, suchy
razbo­ra kli­no­wa (zdję­cie)Tri­go­no­stig­ma hete­ro­mor­pha syn. Ras­bo­ra hete­ro­mor­pha4,522–25żywot­na, spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­skaPół­wy­sep Malaj­ski, pd. Syjam, Suma­tra, Jawa, Bor­neożywy, suchy
Ras­bo­ra kalo­chro­ma22–25wraż­li­wa przy oswa­ja­niu, stad­na, towa­rzy­skaSuma­tra, Bor­neożywy, suchy
razbo­ra pla­mi­staRas­bo­ra macu­la­ta2,523–25stad­na, towa­rzy­skapłd. Płw. Malaj­skie­go, Sin­ga­pur, Suma­trażywy, suchy
Ras­bo­ra pau­ci­per­fo­ra­ta721–25stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaSuma­trażywy, suchy
Ras­bo­ra ras­bo­ra1324–28żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaIndie, Bir­ma, Taj­lan­diażywy, suchy
Ras­bo­ra reti­cu­la­ta622–26spo­koj­na, stad­na, ławi­co­wa, towa­rzy­skaAzja, zach. Suma­trażywy, suchy
Ras­bo­ra taenia­ta822–25stad­na, spo­koj­na, two­rzą­ca rewi­ry, towa­rzy­skaSuma­trażywy, suchy
razbo­ra szkli­staRas­bo­ra tri­li­ne­ata1518–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaSuma­tra, Bor­neożywy, suchy
Ras­bo­ra uro­ph­thal­ma2,521–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaSuma­trażywy, suchy
Ras­bo­ra vate­ri­flo­ris421–25żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaCej­lonżywy, suchy
razbo­ra bor­ne­ań­skaBora­ras bri­git­tae1,4−1,622–26żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skapłd. Bor­neożywy, suchy
razbo­ra kar­ło­wa­taBora­ras uro­ph­thal­mo­ides323–26żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaTaj­lan­dia, Kam­bo­dża, Male­zja, Suma­trażywy, suchy, glo­ny
Bari­lius bar­na7,522–28ławi­co­wa, szyb­ko pły­wa, może być agre­syw­naIndie, Nepal, Ban­gla­desz, Bir­mażywy, suchy
Bari­lius dogar­sin­ghi822–28ławi­co­wa, szyb­ko pły­wa, może być agre­syw­na, ska­czeIndie, Mani­pur, Asamżywy, suchy
lot­ni­czekEso­mus dan­ri­cus dan­ri­cus5,5−6,524–30żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAzja, płn. Indie, Paki­stan, Nepal, Ban­gla­deszżywy, suchy
lot­ni­czek cej­loń­skiEso­mus ther­mo­icos1224–30żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaCej­lonżywy, suchy
Par­lu­cio­so­ma cepha­lo­ta­enia1224–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaIndo­ne­zja, Wiel­kie Wyspy Sun­daj­skieżywy, suchy
Ore­ich­thys cosu­atis422–28stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaIndie, Assamdrob­ny żywy, suchy
Cypri­nel­la lutren­sis8zima: 14, lato: 22stad­na, żywio­ło­waAme­ry­ka Płn. na płd od Wyoming, Mek­sykżywy
Rodzi­naGyri­no­che­ili­dae
glo­no­jad syjam­skiGyri­no­che­ilus aymo­nie­ri2520–31Jako mło­da jest spo­koj­na, star­sze przy­sy­sa­ją się do ryb i je kale­czą.Azja płd. (Indie)suchy, roślin­ny, glo­ny
Rodzi­naHoma­lop­te­ri­dae
Gla­niop­sis mul­ti­ra­dia­ta23–25Wraż­li­waAzja płd-wsch.Glo­ny, pier­wot­nia­ki
Pseu­do­ga­stro­my­zon chen23–26Wraż­li­waAzja płd-wsch.Glo­ny, pier­wot­nia­ki
Rodzi­naCobi­ti­dae
pisko­rekPan­gio kuh­lii myer­si824–30Stad­na, dłu­go­wiecz­na, spo­koj­na, noc­napłn.-wsch. Syjamżywy, suchy, roślin­ny
cier­nio­oczek pół­prę­go­wa­nyPan­gio semi­cinc­tus824–30Stad­na, dłu­go­wiecz­na, spo­koj­na, noc­naWyspy Sun­daj­skie, Płw. Malaj­skiżywy, suchy, roślin­ny
muło­jadAcan­thop­sis cho­ior­hyn­chus1825–28Lękli­wa, noc­na, towa­rzy­skaSuma­tra, Bor­neo, Jaważywy, suchy
Botia beau­for­ti2526–30Lękli­wa, żeru­ją­ca nocą ata­ku­je inne ryby w akwa­riumSyjam, LaosŻywy, suchy, glo­ny
Botia berd­mo­rei824–30Wytrzy­ma­ła, stad­na, noc­na, nie­co agre­syw­naSyjamŻywy, suchy, glo­ny
bocja tygry­siaBotia helo­des2124–30Agre­syw­na, stad­na, noc­naPłw. Malaj­ski, Syjam, Sin­ga­pur, Jawa, Suma­tra, Bor­neoŻywy, suchy, glo­ny
Botia lecon­tei1024–30Spo­koj­na, stad­na, noc­naSyjamŻywy, suchy, glo­ny
bocja siat­ko­wa­naBotia loha­cha­ta1024–30Pło­chli­wa, stad­na, noc­na, wytrzy­ma­łaWsch. część Paki­sta­nu, płn.-wsch. część IndiiŻywy, suchy, glo­ny
bocja wspa­nia­ła Botia macra­can­tha30, w akwa­rium ok. 1524–30Żywot­na, stad­na, pło­chli­waWyspy Sun­daj­skieŻywy, suchy, glo­ny, śli­ma­ki
bocja sza­raBotia mode­sta1024–30Noc­na, stad­na, wytrz­ma­laSyjam, Wiet­nam, Płw. Malaj­skiżywy, suchy, glo­ny
bocja syjam­skaBotia mor­le­ti1026–30Żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­łaSyjamŻywy, suchy, glo­ny
Botia nigro­li­ne­ata515–25Żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­łaChi­nyŻywy, suchy
bocja kar­ło­wa­taBotia sid­thi­mun­ki724–30Żywot­na stad­na, żeru­je rów­nież w dzieńSyjamŻywy, suchy, glo­ny
bocja prę­go­wa­naBotia stria­ta1023–30Żywot­na, stad­na, spo­koj­nawschod­nie i płd-wsch. Indieżywy, suchy, glo­ny
Noema­che­lius fascia­tus921–30Tery­to­rial­naSuma­tra, Jawa, Bor­neożywy, suchy, glo­ny
rodzi­naElec­tro­pho­ri­dae
węgorz elek­trycz­nyElec­tro­pho­rus elec­tri­cus23023–28Nie nada­je sie do zwy­kłe­go akwa­rium, może zabić wła­Ści­cie­la!dol­na i Śr. Ama­zon­ka, Ori­no­ko, Guja­naryby, dżdżow­ni­ce
rodzi­naGym­no­ti­dae
Gym­no­tus cara­po6022–28Napa­stli­we wobec współ­ple­mień­cówAme­ry­ka Śr. i Płd.żywy, suchy, mię­so, ryby, płat­ki owsia­ne
rodzi­naRham­phich­ty­dae
Eigen­man­nia line­ata2522–28noc­na, pło­chli­wa, trzy­mać w małej gru­pieAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, dżdżow­ni­ce, mię­so, śli­ma­ki, małe ryby
Eigen­man­nia vire­scens4522–28noc­na, pło­chli­waRio Mag­da­le­na, wschod­nia część Ame­ry­ki Połu­dnio­wej do La Pla­tażywy, suchy, dżdżow­ni­ce, mię­so, śli­ma­ki, małe ryby
Adon­to­ster­nar­chus sach­si1623–29noc­na, pło­chli­waWene­zu­ela, Guja­nażywy, dosto­so­wa­ny do pyska
Notop­te­rus notop­te­rus3524–28noc­na, pło­chli­waAzja płd.-wsch.żywy
Brzesz­czo­tek czar­nyXeno­my­stus nigri3023–28noc­na, pło­chli­watro­pi­kal­na część Afry­ki do Nilużywy, małe ryby
Chi­ta­la orna­ta10024–28noc­na, pło­chli­waTaj­lan­diażywy, dżdżow­ni­ce, mię­so, małe ryby
pod­gro­ma­daSilu­ro­idea
rodzi­naDora­di­dae
Acan­tho­do­ras cata­ph­ra­tus22–26noc­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAme­ry­ka płd.żywy, suchy
Ambly­do­ras han­coc­kii1522–26spo­koj­na, towa­rzy­ska, noc­na, wytrz­ma­łaAma­zon­ka z dopły­wa­mi, Peru, Boli­wia, Guja­nażywy, suchy
rodzi­naSilu­ri­dae
sumek szkli­styKryp­top­te­rus bicir­r­his1020–26stad­na, deli­kat­na, lubi lek­ki prąd wodySyjam, Jawa, Suma­tra, Bor­neożywy, plank­ton, suchy
Kryp­top­te­rus macro­ce­pha­lus1120–30spo­koj­na, stad­na, deli­kat­na, wraż­li­waSuma­tra, Male­zjażywy, plank­ton, suchy
rodzi­naBagri­dae
Leio­cas­sis poeci­lop­te­rus1820–30noc­na, dra­pież­naJawa, Suma­tra, Syjamżywy, suchy, dżdżow­ni­ce
Mystus vit­ta­tus2120–26noc­na, stad­na, zja­da mniej­sze rybyIndie, Bir­ma, Syjamżywy, suchy, roślin­ny
Para­che­no­gla­nis macro­sto­ma2422–26noc­na, dłu­go­wiecz­na, dra­pież­nikOgo­we, Kon­gożywy, suchy, mię­so
Pel­to­ba­grus fulvi­dra­co23–25stad­na, den­nadorze­cze Amu­rużywy
rodzi­naIcta­lu­ri­dae
sumik kar­ło­wa­tyIcta­lu­rus nebu­lo­sus454–23stad­na, dra­pież­naAme­ry­ka Pół­noc­na, zawle­czo­ny do Euro­pyżywy, suchy, mię­so
rodzi­naSchil­be­idae
Eutro­piel­lus debau­wi824–27stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaKon­go, Staw Stan­leyażywy, suchy
Para­ila lon­gi­fi­lis1025–28stad­na, spo­koj­na, nie zno­si świa­tłaKon­go, Staw Stan­leyażywy, suchy
Phy­sa­ilia pel­lu­ci­da1022–29stad­na, spo­koj­na, nie trzy­mac samot­niegór­ny Nilżywy, suchy
Schil­be mystus3522–26stad­na, noc­na, wytrzy­ma­ładorze­cze Nilużywy, suchy
Pan­ga­sius sut­chi10020–25żywot­na, sta­le pły­wa­ją­ca, szyb­ko rośnieAzja płd-wsch. Taj­lan­diażywy, suchy
Pla­ty­tro­pius sia­men­sis3023–25stad­na, noc­naIndieżywy, suchy
rodzi­naAmbly­ci­pi­ti­dae
Ambly­ceps man­go­is1523–25stad­na, noc­na, dłu­go­wiecz­naSyjamżywy, suchy
rodzi­naCla­rii­dae
Chan­nal­la­bes apus23–25dłu­ga, noc­na, dra­pież­naKon­go i Ango­lażywy, mię­so, ryby, suchy
Cla­rias batra­chus5520–25noc­na, dra­pież­nawschod­nie Indie, Cej­lon, Bir­ma, Pół­wy­sep Malaj­ski, Archi­pe­lag Malaj­skiżywy, suchy, ryby
rodzi­naMocho­ci­dae
Syno­don­tis alber­ti2022–26stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis ange­li­cus2524–28stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis bri­char­di1522–26stad­naszyb­ko pły­ną­ce wody w dol­nym bie­gu Kon­gażywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis came­lo­par­da­lis1524–26stad­naKon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis cla­rias3022–26stad­nadorze­cze Nilu, Gam­bii, Nigru i Sene­ga­lużywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis con­gi­cus2022–26stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis deco­rus1623–28stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis eup­te­rus1822–26stad­naNil Bia­ły, jez. Czad, Niger i Wol­tażywy, suchy, glo­ny, owa­dy, ryby
Syno­don­tis fla­vi­ta­enia­tus2524–28stad­nadorze­cze środ­ko­we­go bie­gu Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis mul­ti­punc­ta­tus1524–26stad­naTan­ga­ni­każywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis njas­sae1224–26stad­naMala­wi
Syno­don­tis nigri­ta2222–26stad­nadorze­cze Bia­łe­go Nilu, Gam­bia, Sene­gal, Nigrżywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis nigri­ven­tris1022–27stad­nadorze­cze środ­ko­we­go bie­gu Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis nigro­ma­cu­la­tus syn. Syno­don­tis mela­no­stic­tus3922–26stad­nadorze­cze Bia­łe­go Nilu, Nigru, Gam­bia, Sene­gal, Zambe­zi, Kasai, Luapula,Tanganika, Kiwużywy, suchy, glo­ny, owa­dy, małe ryby
Syno­don­tis nota­tus2222–26stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis num­mi­fer2022–26stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis oce­li­fer3023–28stad­nadorze­cze Nigrużywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis orna­ti­pin­nis1520–25stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis petri­co­la1020–25stad­naTan­ga­ni­każywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis pleu­rops1523–28stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis resu­pi­na­tus2620–25stad­nadorze­cze Nigrużywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis rob­bia­nus1420–25stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis schall4520–25stad­naAfry­ka Śr., płd. i Wschod­niażywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis scho­ute­de­ni2520–25stad­naśrod­ko­wy bieg Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
Syno­don­tis veli­fer3020–25stad­nadorze­cze Kon­gożywy, suchy, glo­ny, owa­dy
rodzi­naSiso­ri­dae
Gaga­ta schmid­ti720–26żywot­na, stad­naSuma­tra, połu­dnio­we Indieżywy, suchy, mię­so, dżdżow­ni­ce
rodzi­naPime­lo­di­dae
Pime­lo­del­la late­ri­stri­ga1718–24stad­na, noc­na, wytrzy­ma­łaod Wene­zu­eli po Argen­ty­nężywy, lar­wy owa­dów, dżdżow­ni­ce
Pseu­do­pla­ty­sto­ma fascia­tumduża20–26dra­pież­na, skry­ta, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaAme­ry­ka płd.rurecz­ni­ki, lar­wy koma­rów, dżdżow­ni­ce
Suru­bin lima6020–26spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, dra­pież­naLa Pla­ta, dorze­cze Ama­zon­ki i Rio Mag­da­le­nyżywy, mię­so, ryby
rodzi­naBuno­ce­pha­li­dae
Dys­ich­thys cora­co­ideus syn. Buno­ce­pha­lus cora­co­ideus20–27zako­pu­je się, noc­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­naAme­ry­ka płd.żywy, suchy
Buno­ce­pha­lus kne­rii1220–22zako­pu­je się, noc­na, wytrzy­ma­ła, spo­koj­nadorze­cze Ama­zon­kiżywy, suchy
rodzi­naCal­lich­thy­idae
Cal­lich­thys cal­lich­thys1818–26żywot­na, den­na, stad­na, wytrzy­ma­łaod wschod­niej Bra­zy­lii do La Pla­tyżywy, suchy, ryby, roślin­ny
Bro­chis splen­dens818–26żywot­na, stad­na(?), towa­rzy­skagór­ny bieg Ama­zon­ki, rze­ka Ambiy­acużywy, suchy, roślin­ny
kiry­sek spi­żo­wyCory­do­ras aeneus7,518–26żywot­na, stad­na, towa­rzy­skaod Wene­zu­eli i Try­ni­da­du do nizi­ny La Pla­tyżywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras arcu­atus518–26stad­naAma­zo­niażywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras axel­ro­di22–26stad­na, żywot­na, wytrz­ma­łaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras bar­ba­tus1018–26stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, żywot­naod San­tos do Rio de Jane­irożywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras bon­di18–26stad­na, żywot­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras ele­gans618–26stad­na, żywot­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaBra­zy­lia, środ­ko­wa Ama­zon­każywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras gra­fi6,518–26stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaBra­zy­liażywy, suchy, roślin­ny
kiry­sek psz­cze­li, k. sier­po­pla­myCory­do­ras hasta­tus3,518–26stad­na, lubią­ca pły­wać, spo­koj­na, żywot­nadorze­cze Ama­zon­kiżywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras julii618–26stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skawschod­nia Bra­zy­lia rze­ki Para­chim, Paran­hy­bażywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras mela­ni­stius bre­vi­ro­stris1018–26stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras mela­ni­stius lon­gi­ro­stris718–26stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras mela­ni­stius mela­ni­stius718–26stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skapół­noc Ame­ry­ki Płd. (Esse­qu­ibo)żywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras metae522–28stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras napo­en­sis18–26stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skaBra­zy­lia, środ­ko­wa Ama­zon­każywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras nat­te­re­ri6,518–26stad­na, spo­koj­na, towa­rzy­skawschod­nia Bra­zy­liażywy, suchy, roślin­ny
kiry­sek pstryCory­do­ras pale­atus816–26stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras pestai518–22stad­na, żywot­na, wytrzy­ma­łamałe cie­ki w dorze­czu Ama­zon­kiżywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras punc­ta­tus618–26stad­na, żywot­na, wytrzy­ma­łaAma­zon­każywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras pyg­ma­ceus218–26stad­na, żywot­na, wytrzy­ma­łaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras rabau­ti5,518–28stad­na, żywot­na, wytrzy­ma­łaAma­zon­każywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras reti­cu­la­tus6,518–26stad­na, żywot­na, wytrzy­ma­łaAma­zon­każywy, suchy, roślin­ny
kiry­sek Ster­byCory­do­ras ster­bai818–30stad­na, żywot­na, wytrzy­ma­ła, zgod­naRio Guapo­reżywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras undu­la­tus6,518–26stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaLa Pla­tażywy, suchy, roślin­ny
Cory­do­ras ver­me­lin­hos6,518–26stad­na, spo­koj­naAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, roślin­ny
kiry­śnik czar­no­pla­myMega­le­chis tho­ra­ca­ta syn. Hoplo­ster­num tho­ra­ca­tum2018–26stad­na, żywot­na, wytrzy­ma­łaBra­zy­lia, Ama­zo­nia, Guja­na, Suri­nam, Try­ni­dad, Mar­ty­ni­każywy, suchy, roślin­ny
dia­ne­ma dłu­go­wą­saDia­ne­ma lon­gi­bar­bis925–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaAma­zo­niażywy, suchy
Dia­ne­ma uro­stria­tum1525–28żywot­na, spo­koj­na, stad­na, wytrzy­ma­łaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy
rodzi­naLori­ca­rii­dae
Far­lo­wel­la ama­zo­ni­ca20–23spo­koj­na, wraż­li­wa na brak tle­nu, noc­naAma­zon­każywe wazon­kow­ce, glo­ny, rośli­ny
zbroj­nik drob­nyLori­ca­ria parva1220–24spo­koj­na, noc­naPara­gwaj, dorze­cze La Pla­tyglo­ny, rośli­ny, żywy, suchy
zbroj­nik kolum­bij­skiRine­lo­ri­ca­ria fila­men­to­sa2521–26spo­koj­na, noc­naRio Mag­da­le­naglo­ny, rośli­ny, żywy, suchy
Oto­cinc­lus affi­nis418–25spo­koj­na, stad­na, skry­taAme­ry­ka Płd.glo­ny, suchy, żywy
Oto­cinc­lus fle­xi­lis618–25spo­koj­na, stad­na, skry­tadorze­cze La Pla­taglo­ny, suchy, żywy
Hypo­sto­mus punc­ta­tus3018–26noc­na, spo­koj­na, towa­rzy­skapłd. i płd.-wsch. Bra­zy­liażywy, suchy, rośli­ny
zbroj­nik nie­bie­skiAnci­strus mul­ti­spi­nis1820–26spo­koj­na, lękli­waAme­ry­ka Płd.roślin­ny, suchy
Pte­ry­go­lich­tys gib­bi­ceps5021–24spo­koj­na, żywot­na, noc­naAme­ry­ka Płd.roślin­ny, suchy, żywy
Rodzi­naCypri­no­don­ti­dae
Aplo­che­ilus bloc­kii522–28żywot­na, wytrzy­ma­ła, kąśli­wa, powierzch­nio­waIndie, Madras, Cej­lonplank­ton, owa­dy, suchy
Aplo­che­ilus dayi920–25wytrzy­ma­ła, kąśli­wa, powierzch­nio­waCej­lonplank­ton, owa­dy, ryby, dżdżow­ni­ce, suchy
szczu­pień­czyk prę­go­wa­ny, linio­wa­nyAplo­che­ilus line­atus1220–25wytrzy­ma­ła, powierzch­nio­wa, tery­to­rial­na, agre­syw­na, ska­czeIndieplank­ton, owa­dy, ryby, dżdżow­ni­ce, suchy
szczu­pień­czyk indyj­skiAplo­che­ilus pan­chax820–25powierzch­nio­wa, ska­czą­ca, kąśli­waIndie (Oris­sa, Ben­gal), Bir­ma, Syjam, Suma­tra, Bor­neo, Płw. Malaj­ski, Jawa, Anda­ma­ny, Niko­ba­ryplank­ton, owa­dy, ryby, dżdżow­ni­ce, suchy
Ory­zias mela­stig­mus425–30stad­na, towa­rzy­ska, powierzch­nio­waJawa, Sin­ga­pur, Płw. Malaj­skipalnk­ton, owa­dy, suchy
pro­por­czy­ko­wiec z Kap LopezAphy­ose­mion austra­le6,520–24Stad­naKame­run, Gabonżywy, owa­dy, suchy, dżdżow­ni­ce
Aphy­ose­mion bita­enia­tum723–24Lagosżywy, suchy, owa­dy
pro­por­czy­ko­wiec dwu­prę­giAphy­ose­mion bivit­ta­tum620–24Kame­run, del­ta Nigrużywy, suchy, owa­dy
pro­por­czy­ko­wiec czer­wo­nyAphy­ose­mion cogna­tum620–24dol­ny bieg Kon­gażywy, suchy, owa­dy
pro­por­czy­ko­wiec A. nakra­pia­nyAphy­ose­mion fila­men­to­sum5,520–24Togożywy, suchy, owa­dy
pro­por­czy­ko­wiec nige­ryj­skiAphy­ose­mion gard­ne­ri nige­ria­num20–24Togożywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owa­dy
Aphy­ose­mion geryi20–24Afry­każywy, suchy, owa­dy
Aphy­ose­mion gula­re20–25Afry­każywy, suchy, ryby, owa­dy
Aphy­ose­mion loen­n­ber­gii520–24Afry­każywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owa­dy
pro­por­czy­ko­wiec czer­wo­no­prę­giAphy­ose­mion lujae520–24Afry­każywy, suchy, owa­dy
Aphy­ose­mion occi­den­ta­lis1220–24Afry­każywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owa­dy
pro­por­czy­ko­wiec błę­kit­ny, zło­to­prę­giAphy­ose­mion sjo­ested­ti1220–24agre­syw­na, polu­je na rybyAfry­każywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owa­dy
pro­por­czy­ko­wiec Wal­ke­raAphy­ose­mion wal­ke­ri20–24kłó­tli­wa, żywot­naAfry­każywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owa­dy
Ter­ra­no­tus doli­chop­te­rus20–25Ame­ry­ka Płd.żywy, suchy, dżdżow­ni­ce, owa­dy
lśnią­co­ocz­ka John­sto­naAplo­che­ilich­thys john­sto­ni23–26stad­na, lubi zaro­śnię­te akwa­riaAfry­ka zach.żywy, owa­dy, suchy
Aplo­che­ilich­thys katan­gae424–28stad­na, lubi prąd wody na powierzch­niKatan­ga w Zairzeżywy, owa­dy, suchy
lśnią­co­ocz­ka wiel­ko­okaAplo­che­ilich­thys macro­ph­thal­mus422–26stad­na, żywot­naAfry­ka oko­li­ce Lagosżywy, owa­dy, suchy
Aplo­che­ilich­thys spi­lau­chen822–30stad­na, nie­co wraż­li­waod Sene­ga­lu do dol­ne­go bie­gu Zairużywy, owa­dy, suchy
Pro­ca­to­pus aber­rans23–26stad­na, żywot­na, powierzch­nio­waNige­riażywy, owa­dy, suchy
noto­te­niaPro­ca­to­pus noto­ta­enia23–26stad­na, spo­koj­na, żywot­na, nie­co wraż­li­waAfry­każywy, suchy, owa­dy
Pseu­de­pi­pla­tys annu­la­tus4ok. 23spo­koj­na, sezo­no­waSier­ra Leoneżywy, suchy, owa­dy
Aphy­opla­tys dubo­isi3,523–25spo­koj­na, lękli­wa, sezo­no­waAfry­każywy, suchy, ryby, owa­dy
szczu­pień­czyk Dage­taEpi­pla­tys dage­ti6,521–28spo­koj­na, dra­pież­na, sezo­no­waod Sier­ra Leone do Zło­te­go Wybrze­żażywy, suchy, ryby, owa­dy
Epi­pla­tys ese­ka­nus22–28spo­koj­na, sezo­no­waKame­runżywy, suchy, ryby, owa­dy
szczu­pień­czyk sze­ścio­prę­giEpi­pla­tys sexfa­scia­tus1122–28sezo­no­wa, dra­pież­naod Libe­rii do ujścia Kon­gażywy, suchy, ryby, owa­dy
zagrzeb­ka afry­kań­skaNotho­bran­chius guen­the­ri8,520–26sezo­no­wa, obgry­za­ją­ca płe­twy, nie­zgod­naAfry­każywy, suchy, lar­wy owa­dów
Notho­bran­chius jub­bi20–23sezo­no­wa, agre­syw­na, ruchli­wawsch. Afry­każywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
Notho­bran­chius kir­ki(?)20–23sezo­no­wa, agre­syw­na, ruchli­wawsch. Afry­każywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
zagrzeb­ka wysmu­kłaNotho­bran­chius mela­no­spi­lus720–23sezo­no­wa, agre­syw­na, obgry­za­ją­ca płe­twy, ruchli­wawsch. Afry­każywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
zagrzeb­ka Racho­waNotho­bran­chius racho­vii520–26wraż­li­wa, sezo­no­wa, spo­koj­na, osob­ne akwa­riumwsch. Afry­ka (Mozam­bik)żywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
Notho­bran­chius “tan­ka­nia”20–26ruchli­wa, spo­koj­na, sezo­no­wawsch. Afry­ka (Tan­za­nia)żywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
szczu­pień­czyk Play­fa­iraPachy­pan­chax play­fa­irii1021–25ruchli­wa, agre­syw­na, sezo­no­wawsch. Afry­ka (Zan­zi­bar, Sesze­le, Mada­ga­skar)żywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
jor­da­nel­kaJor­da­nel­la flo­ri­dae619–22lękli­wa i agre­syw­naAme­ry­ka Płn. i Śr. (Flo­ry­da, Juka­tan)żywy, suchy, lar­wy owa­dów, ryby
wachla­rek nie­bie­skiCyno­le­bias bel­lot­tii718–30ruchli­wa, nie­co agre­syw­na, sezo­no­waAme­ry­ka Płd. (La Pla­ta)żywy, suchy, lar­wy owa­dów
wachla­rek czar­no­płe­twyCyno­le­bias nigri­pin­nis617–25ruchli­wa, nie­co agre­syw­na, sezo­no­waAme­ry­ka Płd. (od. La Pla­ty do Buenos Aires)żywy, suchy, lar­wy owa­dów
Cyno­le­bias whi­tei922–25sezo­no­waAme­ry­ka Płd. (Bra­zy­lia, ok. Rio de Jane­iro)żywy, suchy, lar­wy owa­dów
zagrze­biec peru­wiań­skiPte­ro­le­bias peru­en­sis1022–25ruchli­wa, nie­co agre­syw­na, sezo­no­waAme­ry­ka Płd. (wsch. Peru)żywy, suchy, lar­wy owa­dów
Cyno­po­eci­lus ladi­ge­si4,518–30sezo­no­wa, krót­ko żyjeAme­ry­ka Płd. (na płn. zach. od Rio de Jane­iro)żywy, suchy, lar­wy owa­dów
Racho­via hum­me­linc­ki18–28nie­co wraż­li­wa, sezo­no­waAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, lar­wy owa­dów
Racho­via macu­li­pin­nis23–25żywot­na, sezo­no­wa, spo­koj­naAme­ry­ka Płd. (płn. część)żywy, suchy, lar­wy owa­dów
Rivu­lus lan­ge­si22–26lubi ska­kać, cza­sa­mi agre­syw­na, potrze­bu­je roślin pły­wa­ją­cychAme­ry­ka Płd. (płn. część)żywy, suchy, lar­wy owa­dów
stru­mie­niak zło­tyRivu­lus mile­si23–25lubi ska­kać, cza­sa­mi agre­syw­na, potrze­bu­je roślin pły­wa­ją­cychAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, lar­wy owa­dów
Rivu­lus uro­ph­thal­mus823–25spo­koj­na, lubi ska­kać, potrze­bu­je roślin pły­wa­ją­cychAme­ry­ka Płd.(płn. część)
(aż do Sao Pau­lo)
żywy, suchy, lar­wy owa­dów
Rodzi­naAna­ble­pi­dae
czwo­ro­okAna­bleps ana­bleps3023–25stad­na, krót­ko żyje w akwa­rium 🙁Ame­ry­ka Płd.lar­wy koma­rów, owa­dy
Rodzi­naPoeci­lii­dae
nożów­kaAlfa­ro cul­tra­tussamiec: 4
sami­ca: 6
24–26agre­syw­na wobec innych rybekCosta Ricażywy, suchy
szczu­pa­czek żywo­rod­nyBelo­ne­sox beli­za­nussamiec: 12
sami­ca: 20
20–30dra­pież­na, sami­ca może zjeść sam­ca, bar­dzo agre­syw­naAme­ry­ka Śr. (płd. Mek­sy­ku do Hon­du­ra­su)żywy, dżdżow­ni­ce, ryby
biskup­kaBra­chy­ra­phis epi­sco­pisamiec: 3
sami­ca: 5
24–28łagod­na, towa­rzy­skaPana­mażywy, suchy, glo­ny
dzie­się­cio­plam­kaCne­ste­ro­don decem­ma­cu­la­tussamiec: 2,5
sami­ca: 4
10–25łagod­na, towa­rzy­skaArgen­ty­na, płd. Bra­zy­lia, La Pla­tażywy, suchy, glo­ny
gam­bu­zja pospo­li­taGam­bu­sia affi­nissamiec: 3,5
sami­ca: 8
20–30zadzior­na, stad­naFlo­ry­da, Tek­sas, płn. Mek­sy­ku, roz­wle­czo­na po całym świe­cieżywy, suchy, glo­ny
gam­bu­zja krop­ko­wa­naGam­bu­sia punc­ta­tasamiec: 5
sami­ca: 8
20–24stad­naKubażywy, suchy, glo­ny
żyrar­dyn­kaGirar­di­nus meta­li­cussamiec: 5
sami­ca: 9
22–26żywa, towa­rzy­skaKuba, Costa Ricażywy, suchy, glo­ny
sier­pów­kaGla­ri­dich­tys fal­ca­tussamiec: 5
sami­ca: 8
18–28łagod­na, towa­rzy­ska, żywaKubażywy, suchy, glo­ny
drob­nicz­kaHete­ran­dria for­mo­sasamiec: 2
sami­ca: 3
18–24spo­koj­na, uni­kać mie­sza­nia z inny­mi gatun­ka­miod. płd. Karo­li­ny do Flo­ry­dyżywy, suchy, glo­ny
heter­kaHete­ro­phal­lus racho­visamiec: 3
sami­ca 4,5
20–24łagod­na, spo­koj­na, stad­naMek­syk oko­li­ce Vera Cruzżywy, suchy, glo­ny
jeny­sja linio­wa­naJenyn­sia line­atasamiec: 4
sami­ca: 8
10–25zaczep­neLa Pla­tażywy, suchy, glo­ny
cytry­nów­kaMicro­po­eci­lia bran­ne­ri2,525–28łagod­na, towa­rzy­skaBra­zy­lia, dol­ny bieg Ama­zon­kiżywy, suchy, glo­ny
karze­łek parań­skiMicro­po­eci­lia paraesamiec: 2
sami­ca: 2,5
25–28łagod­napłn.-wsch. Ame­ry­ka Płd.żywy, suchy, glo­ny
Poeci­lia cau­do­fa­scia­ta syn. Limia cau­do­fa­scia­tasamiec: 5
sami­ca: 6,5
22–25łagod­naJamaj­ka, Haiti, Kubażywy, suchy, glo­ny
lim­ka barw­naPoeci­lia hete­ran­dria syn. Lli­mia h.samiec: 3
sami­ca: 4
22–25Haitiżywy, suchy, glo­ny
moli­ne­zja sze­ro­ko­płe­twaPoeci­lia lati­pin­nasamiec: 9
sami­ca: 11
20–24żywa, towa­rzy­ska, sam­ce zadzior­nepłd. wsch. USA od Wir­gi­nii do Mek­sy­ku, rów­nież w morzużywy, suchy, glo­ny
lim­ka czar­no­brzu­chaPoeci­lia mela­no­ga­stersamiec: 4
sami­ca: 6,5
22–26towa­rzy­ska, żywaJamaj­ka, Haitisuchy, glo­ny, rośli­ny
gar­bat­kaPoeci­lia nigro­fa­scia­tasamiec: 4,5
sami­ca: 7
24–28spo­koj­na, towa­rzy­skaHaitiżywy, suchy, glo­ny
lim­ka ozdob­naPoeci­lia orna­ta syn Limia o.samiec: 3,5 sami­ca: 620–28spo­koj­na, towa­rzy­ska cie­pło­lub­naHaitiżywy, suchy, glo­ny
gupik, pawie oczkoPoeci­lia reti­cu­la­tasamiec: 2,5
sami­ca: 5
(dzi­kie)
18–28towa­rzy­ska, stad­na, żywapłn. Ama­zo­nii do Guja­ny i Try­ni­dad, podob­nie jak inne pięk­nicz­ko­wa­te roz­wle­czo­na po całym świe­cieżywy, suchy, glo­ny
moli­ne­zja ostro­py­skaPoeci­lia sphe­nopssamiec: 7
sami­ca: 10
22–28żywa, towa­rzy­skaod Tek­sa­su do Wene­zu­eliżywy, suchy, glo­ny
lim­ka prę­go­wa­naPoeci­lia vit­ta­tasamiec: 6,5 sami­ca: 1023–25żywa, łagod­na, towa­rzy­skaKuba, Haitiżywy, suchy, glo­ny
moli­ne­zja żaglo­płe­twaPoeci­lia veli­fe­ra1525–30żywa, towa­rzy­ska, sam­ce zadzior­neJuka­tanżywy, suchy, glo­ny, dużo roślin­ne­go
pecel­kaPoeci­lia vivi­pa­rasamiec: 3,5 sami­ca: 7,524–26łagod­na, ruchli­wa, towa­rzy­skaod Wene­zu­eli do La Pla­tyżywy, suchy, glo­ny
żywo­ród­ka krop­ko­wa­naPoeci­li­stes pleu­ro­spi­lussamiec: 4 sami­ca: 5,524–26żywa, towa­rzy­skapłd. Mek­syk, Gwa­te­ma­lażywy, suchy, glo­ny
weso­ła wdów­kaPhal­lich­tys ama­tessamiec: 3,5
sami­ca: 6
20–25spo­koj­naGwa­te­ma­la, Costa Rica, Hon­du­rasżywy, suchy
jed­no­plam­kaPhal­lo­ce­ros cau­di­ma­cu­la­tussamiec: 3
sami­ca: 5
18–22żywa, towa­rzy­ska, wytrzy­ma­łaod Rio de Jane­iro do dorze­cza La Pla­tyżywy, suchy
stycz­niów­kaPhal­lop­ty­chus janu­ariussamiec: 2,5
sami­ca: 3,5
15–20spo­koj­na, towa­rzy­skapłn.-wsch. Bra­zy­lii, Uru­gwaj, Argen­ty­nażywy, suchy, glo­ny
pitier­kaPhal­l­trych­tys pit­tie­risamiec: 4
sami­ca: 8
20–25spo­koj­na, towa­rzy­skaCosta Rica, zach. Pana­mażywy, suchy, glo­ny
dobrot­ka pasia­staPria­pel­la boni­tasamiec: 5
sami­ca: 5,5
20–25łagod­na, żywaMek­sykżywy, suchy, glo­ny
mie­czyk dwu­kro­pekPseu­do­xi­pho­pho­rus bima­cu­la­tussamiec: 4
sami­ca: 9
24–30agre­syw­napłd. Mek­syk, Gwa­te­ma­la, Hon­du­ras, Nika­ra­guażywy, suchy
pię­cio­smuż­kaQuin­ta­na atri­zo­nasamiec: 2
sami­ca: 4
20–25łagod­na, towa­rzy­ska, ruchli­waKuba, Pinesżywy, suchy, glo­ny
mie­czyk Hel­le­raXipho­pho­rus hel­le­risamiec: 7
sami­ca: 10
20–28żywy, sam­ce kłó­tli­weMek­syk, Hon­du­ras, Gwa­te­ma­lażywy, suchy, glo­ny
Zmien­niak pla­mi­styXipho­pho­rus macu­la­tussamiec: 3,5
sami­ca: 6
20–25towa­rzy­ska, zgod­na, spo­koj­naPłd. Mek­syk, Gwa­te­ma­la, Hon­du­rasżywy, suchy, glo­ny
mie­czyk Mon­te­zu­myXipho­pho­rus mon­te­zu­maesamiec: 4,5
sami­ca: 6
20–25zgod­na, towa­rzy­ska, nie­co pło­chli­waMek­sykżywy, suchy, glo­ny
zmien­niak wie­lo­barw­nyXipho­pho­rus varia­tussamiec: 4
sami­ca: 6
22–26spo­koj­na, towa­rzy­skaMek­sykżywy, suchy, glo­ny
rodzi­naBelo­ni­dae
Xenen­to­don can­ci­la3020–26dra­pież­naIndie, Cej­lon, Syjam, Bir­ma, Płw. Malaj­skilar­wy owa­dów, ryby, żaby
rodzi­naHemir­ham­phi­dae
pół­dzio­bek kar­ło­wa­tyDer­mo­ge­nys pusil­lus720–30kłó­tli­wa mię­dzy sobą, powierzch­nio­wa, ska­czeIndie, Płw. Malaj­skiżywy, suchy, owa­dy
Der­mo­ge­nys puss. suma­tra­nus720–30kłó­tli­wa mię­dzy sobą ale stad­na, powierzch­nio­wa, ska­czeSyjamżywy, suchy, owa­dy
rodzi­naGoode­idae
kse­no­to­kaXeno­to­ca eise­ni716–26odpor­na, towa­rzy­ska, cza­sa­mi nie­co kąśli­wawsch. Mek­sykżywy, suchy, roślin­ny
ame­ka wspa­nia­łaAme­ca splen­dens1224–30towa­rzy­ska, stad­naMek­sykżywy, suchy, roślin­ny
żywo­ród­ka tęczo­waCha­ra­co­don late­ra­lis720–26lubią kry­jów­kiMek­syk wyż. Duran­gożywy, suchy, rośli­ny
Skif­fia bili­ne­atasamiec: 4
sami­ca: 5
20–28spo­koj­na, towa­rzy­skaMek­sykżywy, suchy
Xeno­phal­lus umbra­ti­lissamiec: 4
sami­ca: 6
20–26Kosta­ry­kaglo­ny, żywy, suchy
Cha­ra­co­don audax622–25żyje w stru­mie­niachMek­syk wyż. Duran­goglo­ny, żywy
rodzi­naSyn­gna­thi­dae
Micro­phis boaja4322–28ginie bez żywe­go plank­to­nupłd. – wsch. Azja, od płd. Chin do Syja­mużywy plank­ton
Micro­phis smi­thi2022–28wytrzy­ma­łaAfry­ka, dol­ny bieg Nigru i Kon­gożywy
Enne­acam­pus ansor­gii1522–26deli­kat­naAfry­ka, Ogo­we, Kon­gożywy plank­ton
Rodzi­naCen­trar­chi­dae
Cen­trar­chus macrop­te­rus1615–25spo­koj­na, samiec opie­ku­je się potom­stwemAme­ry­ka Płn., od Flo­ry­dy po płn. Karo­li­nę i Illi­no­is, a
od zacho­du po Mis­si­si­pi
żywy, dżdżow­ni­ce
okoń­czyk mocza­ro­wyElas­so­ma ever­gla­dei3,54–30spo­koj­na, tery­to­rial­na, samiec opie­ku­je się potom­stwemAme­ry­ka Płn., od Flo­ry­dy po Ala­ba­mężywy, glo­ny
bass pospo­li­tyLepo­mis gib­bo­sus204–22spo­koj­na, tery­to­rial­na, samiec opie­ku­je się mło­dy­miAme­ry­ka Płn. (USA) zawle­czo­ny do Euro­pyżywy, dżdżow­ni­ce, suchy
bas­sek tar­czo­wyEnne­acan­thus cha­eto­don104–22wraż­li­wa na zmia­ny tem­pe­ra­tu­ry, musi zimo­wać, spo­koj­naAme­ry­ka Płn. (od New Jer­sey do Mary­lan­du)żywy
Rodzi­naCen­tro­po­mi­dae
Prze­zrocz­ka indyj­skaChan­da ran­ga718–25spo­koj­na, nie­co tery­to­rial­na, deli­kat­na, lękli­waAzja płd.-wsch. (Indie, Ben­gal, Bir­ma, Syjam)żywy, suchy
Ch. wolf­fii1018–25spo­koj­na, tery­to­rial­naAzja płd.-wsch. (Syjam, Suma­tra, Bor­neo)żywy, dżdżow­ni­ce
Gym­no­chan­da fila­men­to­sa523–27deli­kat­na, nie­co agre­syw­naAzja płd.-wsch.żywy
rodzi­naToxo­ti­dae
Toxo­tes jacu­la­trix2425–30stad­na, spo­koj­na, powierzch­nio­waMorze Czer­wo­ne, Oce­an Indyj­ski, Mala­jeowa­dy
rodzi­naMono­dac­ty­li­dae
szpa­de­lek
sre­brzy­sty
Mono­dak­ty­lus
argen­te­nus
2522–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaMorze Czer­wo­ne, Afry­ka (wsch. wybrze­że), Indie,
Austra­lia, Poli­ne­zja
żywy, suchy, roślin­ny
szpa­de­lek SebyPset­tias sebae2024–28stad­na, wyma­ga kry­jó­wekAfry­ka zach., wybrze­ża od Sene­ga­lu po Kon­go-Bra­za­vil­leżywy, roślin­ny
rodzi­naSca­to­pha­gi­dae
argusSca­to­pha­gus argus argus3020–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, rośli­no­żer­naod Oce­anu Indyj­skie­go po Tahi­tiroślin­ny, żywy, suchy
Sca­to­pha­gus argus atro­ma­cu­la­tus3020–28żywot­na, stad­na, spo­koj­na, rośli­no­żer­naZwrot­ni­ko­we obsza­ry na Oce­anie Indyj­skim i Spo­koj­nymroślin­ny, żywy, suchy
rodzi­naNan­di­dae
badis pięk­no­płe­twyBadis badis820–28skry­ta, lubi kry­jów­kiIndieżywy, suchy, roślin­ny
Mono­cir­r­hus poly­acan­thus922–27dra­peż­na, wraż­li­waAma­zo­nia, Rio Negro, Guja­namałe ryby
Poly­cen­trus schom­burg­ki1022–25dra­pież­na, skry­taTry­ni­dad, Wene­zu­ela, Guja­namałe ryby, dżdżow­ni­ce, żywy
Pri­sto­lep­sis fascia­tus2122–26spo­koj­na, tery­to­rial­naBir­ma, Syjam, Wiet­nam, Mala­jeżywy, suchy
rodzi­naCichli­dae
aka­ra cęko­wa­naAequ­idens curvi­ceps1022–26spo­koj­na, tery­to­rial­naAma­zo­niażywy, suchy, dżdżow­ni­ce
Aequ­idens guia­nen­sis23–25kłó­tli­wa, wytrzy­ma­łaAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, dżdżow­ni­ce
aka­ra z Maro­niiAequ­idens maro­nii1522–25spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, tery­to­rial­naDema­ra­ra, Guja­nażywy, suchy, dżdżow­ni­ce
aka­ra z Por­to Ale­greAequ­idens por­ta­le­gren­sis1016–23spo­koj­na, tery­to­rial­na, ryją­caBra­zy­lia, Por­to Ale­gre, San­ta Catha­ri­na, Rio Gran­de do
Sul, Boli­wia, Para­gway, rz. Uru­gwaj
żywy, suchy
aka­ra błę­kit­naAequ­idens pul­cher1522–26spo­koj­na, tery­to­rial­na, cza­sa­mi kopie w pod­ło­żuPana­ma, Atra­to, doli­na San Juan, Rio Mag­da­le­nażywy, suchy
aka­ra
poma­rań­czo­wo­płe­twa
Aequ­idens rivu­la­tus2024–28spo­koj­na, tery­to­rial­na, cza­sa­mi kopie w pod­ło­żu,
opie­ku­je się naryb­kiem
Ekwa­dorżywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka
Agas­si­za
Api­sto­gram­ma
agas­si­zii
819–25spo­koj­na, tery­to­rial­na, nie­co wraż­li­waAma­zo­nia, gór­ny bieg Para­ny, Para­gwajżywy, suchy
Api­sto­gram­ma bita­enia­ta523–25zgod­na, tery­to­rial­na, wraż­li­waSuri­nam, Guja­nażywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka Borel­laApi­sto­gram­ma borel­lii823–25Zgod­na, tery­to­rial­na, wraż­li­waśrod­ko­we dorze­cze Para­gwa­jużywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka kaka­duApi­sto­gram­ma caca­tu­oidessamiec: 8,

sami­ca: 6
22–28zgod­na, tery­to­rial­na, potrze­bu­je kry­jó­wekAma­zo­nia, wsch. Peru, Kolum­biażywy, suchy
Api­sto­gram­ma euno­tus824–28zgod­na, tery­to­rial­na, potrze­bu­je kry­jó­wekPeru, Uca­ja­liżywy, suchy
Api­sto­gram­ma mac­ma­ste­ri7,519–25spo­koj­na, zgod­na, tery­to­rial­na, kopie jamyAma­zo­nia, dorze­cze La Pla­ty, Ori­no­kożywy, suchy
Api­sto­gram­ma nijs­se­ni824–28wraż­li­wa, tery­to­rial­nawsch. Perużywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka Ort­ma­naApi­sto­gram­ma ort­man­ni724–25spo­koj­na, zgod­na, tery­to­rial­naGuja­na Zach., śro­dek kon­ty­nen­tużywy, suchy
Api­sto­gram­ma sta­ec­ki524–27spo­koj­na, zgod­na, tery­to­rial­naBoli­wiażywy, suchy
Api­sto­gram­ma ste­in­dach­ne­ri722–28zgod­na, tery­to­rial­naśr. Ama­zo­nia, Guja­nażywy, suchy
pie­lę­gnicz­ka trój­prę­gaApi­sto­gram­ma tri­fa­scia­ta620–28tery­to­rial­naBra­zy­lia, Boli­wia, Rio Guapo­re, Para­gwajżywy, suchy
pie­lę­gni­ca pawio­okaAstro­no­tus oce­la­tus3320–25żar­łocz­na, wytrzy­ma­ła, kopią­ca, nie­któ­re
osob­ni­ki są nad­zwy­czaj agre­syw­ne
Ama­zo­nia, gór­na i śr. Para­na, Para­gwaj, Rio
Negro, Ori­no­ko
żywy, suchy, dżdżow­ni­ce, woło­wi­na, mię­so mał­ży
pie­lę­gni­ca cytry­no­waCichla­so­ma citri­nel­lum2120–25agre­syw­na, tery­to­rial­na, wyma­ga kry­jó­wekAme­ry­ka Płd.żywy, suchy, dżdżow­ni­ce, ryby
Cichla­so­ma face­tum3017–25agre­syw­na, kopią­ca jamy, tery­to­rial­napłd. Bra­zy­lia, Argen­ty­na, Uru­gwajżywy, suchy, dżdżow­ni­ce, ryby
pie­lę­gni­ca MeekaCichla­so­ma meeki
(Tho­rich­thys meeki)
1520–25tery­to­rial­na, wytrzy­ma­łaAme­ry­ka Śr., od Juka­ta­nu do Gwa­te­ma­liżywy, suchy, ryby
pie­lę­gni­ca zebraCichla­so­ma nigro­fa­scia­tum1020–27tery­to­rial­na, kąśli­wa, agre­syw­na, kopią­ca dnoGwa­te­ma­lażywy, suchy, roślin­ny
pie­lę­gni­ca nie­bie­sko­łu­skaCichla­so­ma octo­fa­scia­tum2020–25Agre­syw­na, kopią­ca w pod­ło­żu, tery­to­rial­naśr. część Ama­zo­nii, Rio Negrożywy, suchy, ryby, dżdżow­ni­ce
Cichla­so­ma spi­lu­rum1022–25Sto­sun­ko­wo spo­koj­na, kopie jamyAme­ry­ka Śr.żywy, suchy, ryby
Cichla­so­ma tem­po­ra­le3020–26spo­koj­na(?), zgod­nie uspo­so­bio­na(?)gór­na część dorze­cza Ama­zon­ki, Guja­nażywy, dżdżow­ni­ce, suchy, ryby, roślin­ny
Herich­thys car­pin­tis3014–25agre­syw­na, nisz­czą­ca rośli­ny, kopią­ca w pod­ło­żuAme­ry­ka Płn. i Śr., Płn. Mek­syk i Tek­sasżywy, suchy, roślin­ny, ryby
Heros seve­rus2022–27sto­sun­ko­wo spo­koj­na, okre­so­wo agre­syw­napłn. Ame­ry­ka Śr.żywy, suchy, ryby
pie­lę­gni­ca sko­śno­prę­gaMeso­nan­ta festi­va2020–25sto­sun­ko­wo spo­koj­na, pło­chli­wa, wraż­li­wa na che­mię,
dobre towa­rzy­stwo dla ska­la­rów
Ama­zo­nia, zach. Guja­nażywy, suchy, roślin­ny
pie­lę­gnicz­ka krat­ko­wa­naCre­ni­ca­ra fila­men­to­sa1023–25spo­koj­na, tery­to­rial­naAme­ry­ka Płd.żywy, suchy
Cre­ni­ci­chla lepi­do­ta2020–27zdol­ny do kani­ba­li­zmu dra­pież­nik, skry­taBra­zy­lia, Uru­gwaj, Para­gwaj, Argen­ty­na, Ama­zon­ka, La
Pla­ta
żywy, ryby, lar­wy owa­dów, chrząsz­cze wod­ne
Bio­to­do­ma cupi­do1323–25tery­to­rial­na, dosyć agre­syw­naśr. Ama­zon­ka, Guja­nażywy, dżdżow­ni­ce
zie­mio­jad pstryGeo­pha­gus juru­pa­ri2522–28spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, lubi prze­ko­py­wać mięk­kie pod­ło­żepłn.-wsch. Bra­zy­lia, Guja­nażywy, dżdżow­ni­ce
pie­lę­gnicz­ka
Rami­re­za
Papi­lio­chro­mis
rami­re­zi
622–28spo­koj­na, tery­to­rial­naWene­zu­ela, Kolum­bia, dorze­cze Ori­no­kożywy, suchy
akar­ka pasko­wa­naNan­na­ca­ra ano­ma­la822–28spo­koj­nazach. Guja­nażywy, suchy
Pte­ro­phyl­lum altum50 wys.22–24spo­koj­na, stad­na, tery­to­rial­naOri­no­kożywy, suchy, roślin­ny, ryby
Pte­ro­phyl­lum dume­ri­lii22–24spo­koj­na, stad­naAma­zo­niażywy, suchy, roślin­ny, ryby
ska­larPte­ro­phyl­lum sca­la­re25 wys.22–30spo­koj­na, stad­naAma­zon­każywy, suchy, roślin­ny, ryby
palet­kaSym­phy­so­don
aequ­ifa­scia­ta aequ­ifa­scia­ta
2024–30
palet­ka brą­zo­waSym­phy­so­don aequ­ifa­scia­ta axel­ro­di24–30
palet­ka nie­bie­skaSym­phy­so­don aequ­ifa­scia­ta haral­di24–30
dys­ko­wiecS. Sym­phy­so­don discus24–30
Uaru amphia­can­tho­ides2527–30żywot­na, spo­koj­na, stad­na, rośli­no­żer­naAma­zon­ka, Guja­nażywy, suchy, roślin­ny
żół­ta­czek
indyj­ski
Etro­plus macu­la­tus1020–26spo­koj­na, wraż­li­wa na zmia­nę wody i wycią­ga­nie z niejIndie, Cej­lonżywy, mię­so
Etro­plus sura­ten­sis4023–28spo­koj­na, stad­naIndie, Cej­lonżywy, mię­so
gębacz trój­barw­nyAsta­to­ti­la­pia bur­to­ni1020–25żywot­na, agre­syw­naAfry­każywy, mię­so, dżdżow­ni­ce
gębacz wie­lo­barw­nyPseu­do­cre­ni­la­brus
mul­ti­co­lor
820–25żywot­na, agre­syw­naod Egip­tu do Tan­za­niiżywy, dżdzow­ni­ce, mię­so, suchy
Cyr­to­ca­ra poly­stig­ma2023–25żywot­na, agre­syw­na, dra­pież­naAfry­każywy, dżdżow­ni­ce, ryby
czer­wie­niak prę­go­wa­nyHemi­chro­mis fascia­tus3020–26agre­syw­na, tery­to­rial­na, wytrzy­ma­łaod Sene­ga­lu do Kon­gażywy
Nan­no­chro­mis dimi­dia­tus22–27agre­syw­na, tery­to­rial­na, żywot­naAfry­każywy, suchy
Nan­no­chro­mis pari­lus822–27agre­syw­na, tery­to­rial­na, żywot­naKon­go, Staw Stan­leyażywy, suchy
Chro­mi­do­ti­la­pia guen­the­ri1623–25b. agre­syw­na, tery­to­rial­na, żar­łocz­naod Zło­te­go Wybrze­ża do Gabo­nużywy, dżdżow­ni­ce
Chro­mi­do­ti­la­pia king­sley­ae1623–25agre­syw­na, tery­to­rial­naNige­riażywy, dżdżow­ni­ce
Pelvi­ca­chro­mis aura­tus1023–30sto­sun­ko­wo zgod­na, wytrzy­ma­ła­lu­bi kry­jów­kiNige­riażywy, suchy
barw­niak
czer­wo­no­brzu­chy
Pelvi­ca­chro­mis pul­cher1023–30zgod­na, tery­to­rial­na, wytrzy­ma­łaKame­runżywy, suchy, roślin­ny
Ano­ma­lo­chro­mis tho­ma­si1023–27zgod­na, wytrzy­ma­ła, lubi kry­jów­kiAfry­każywy, suchy
gar­baczSte­ato­cra­nus casu­arius923–28agre­syw­na, tery­to­rial­na, wytrzy­ma­łaAfry­każywy, suchy
Labi­do­chro­mis vel­li­cans22–25agre­syw­na, tery­to­rial­na, lubi kry­jów­kiMala­wiroślin­ny, suchy, żywy
Lam­pro­lo­gus con­go­en­sis23–25dra­pież­na, przy­sto­so­wa­na do sil­ne­go prą­du, musi mieć
kry­jów­ki
Kon­gożywy, dżdżow­ni­ce
Lam­pro­lo­gus wer­ne­ri23–25dra­pież­na, przy­sto­so­wa­na do sil­ne­go prą­du wody,
potrze­bu­je kry­jó­wek
zwrot­ni­ko­wa część Afry­ki zach.żywy, dżdżow­ni­ce
Tele­ogram­ma bri­char­di1222–24agre­syw­na, przy­sto­so­wa­na do sil­ne­go prą­du, wyma­ga
kry­jó­wek
Kon­go, staw Stan­leyażywy, ryby
pysz­czak błę­kit­nyLabe­otro­pheus fuel­le­bor­ni1522–25tery­to­rial­na, spo­koj­na, wyma­ga kry­jó­wekMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
pysz­czak wysmu­kłyLabe­otro­pheus tre­wa­va­sae1522–25żywot­na, nie­co napa­stli­wa, wyma­ga kry­jó­wekMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
pysz­czak zło­ci­styMela­no­chro­mis aura­tus1222–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­łaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Mela­no­chro­mis bre­vis22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­łaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Mela­no­chro­mis per­spi­cax22–25żywot­na, wytrzy­ma­ła, tery­to­rial­na, agre­syw­naMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Mela­no­chro­mis ver­mi­vo­rus22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­łaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus elon­ga­tus1222–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­łaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus novem­fa­scia­tus22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­łaMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus sau­lo­si22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­ła, stad­naMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus tro­phe­ops22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­ła, stad­naMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
Pseu­do­tro­pheus zebra22–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­na, wytrzy­ma­ła, stad­naMala­wiroślin­ny, żywy, suchy
naskal­nik Dick­fel­daJuli­do­chro­mis dick­fel­di1122–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­naTan­ga­ni­każywy, suchy
naskal­nik Mar­lie­raJuli­do­chro­mis mar­lie­ri1522–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­naTan­ga­ni­każywy, suchy
naskal­nik kędzie­rza­wyJuli­do­chro­mis orna­tus1122–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­naTan­ga­ni­każywy, suchy
naskal­nik Rega­naJuli­do­chro­mis rega­ni1522–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­naTan­ga­ni­każywy, suchy
naskal­nik wężo­gło­wyJuli­do­chro­mis trans­crip­tus722–25żywot­na, tery­to­rial­na, agre­syw­naTan­ga­ni­każywy, suchy
Saro­the­ro­don aureum4017–24żywot­na, agre­syw­na, stad­naAzja Mniej­sza, Afry­ka płn.roślin­ny, żywy, suchy
Tila­pia heu­de­lo­ti3023–28żywot­na, agre­syw­na, stad­naod Sene­ga­lu do Kon­gożywy, suchy, roślin­ny
Tila­pia mariae2020–27żywot­na, stad­na, agre­syw­naAfry­ka zach.żywy, suchy, roślin­ny
Tila­pia thol­lo­ni1823–28żywot­na, stad­na, agre­syw­naAfry­każywy, suchy, roślin­ny
Ore­ochro­mis mos­sam­bi­cus nata­len­sis4020–26żywot­na, agre­syw­na, stad­naAfry­ka płd.-wsch.żywy, suchy, roślin­ny
Ortho­chro­mis macha­doi20–26agre­syw­na, stad­na, tery­to­rial­na, nie­co wraż­li­waKon­gożywy, suchy
RządGobio­idea
rodzi­naEle­otri­dae
Ele­otris afri­ca­na1618–25den­na, skry­ta, tery­to­rial­naod Gwi­nei do ujścia Kon­gażywy, suchy
Mor­gun­da mor­gun­da18–25agre­syw­na, tery­to­rial­naAustra­lia, Nowa Gwi­neażywy, suchy
rodzi­naGobii­dae
bab­ka zło­taBra­chy­go­bius xan­tho­zo­na524–30spo­koj­na, tery­to­rial­na, den­naSyjam, Wiet­nam, Płw.
Malaj­ski, Wiel­kie Wyspy Sun­daj­skie
żywy, suchy
Acen­tro­go­bius vaimo­sa22–27spo­koj­na, tery­to­rial­naAzja płd.-wsch.żywy, suchy
Stig­ma­to­go­bius sada­nun­dio820–26w małym akwa­rium agre­syw­na, tery­to­rial­naFili­pi­ny, Wiel­kie
Wyspy Sun­daj­skie
żywy, suchy
Periop­thal­mus bar­ba­rus1524–30tery­to­rial­na, stad­na, lękli­wa, wycho­dzi na lądOd Morza Czer­wo­ne­go
i Afry­ki wsch., Mada­ga­skar, Azja
płd.-wsch., Wiel­kie Wyspy Sun­daj­skie po Austra­lię i płd. Pacy­fik
żywy, dżdżow­ni­ce, owa­dy
rodzi­naChan­ni­dae
Chan­na afri­ca­na3226–28poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywot­naod Lagos do Kame­ru­nudżdżow­ni­ce, mię­so, ryby
Chan­na asia­ti­ca3020–26żywot­na, wyska­ku­jeAzjażywe dżdżow­ni­ce, ryby
Chan­na ble­he­ri1824–30poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywot­na,
moż­na trzy­mać w sta­dzie
Indie, Assamdżdżow­ni­ce, mię­so, ryby, kre­wet­ki
Chan­na gachua3522–28żywot­na, kopie dołyIndie – Assamdżdżow­ni­ce, mię­so, ryby, kre­wet­ki
Chan­na maru­lius6022–30poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywot­na,
trzy­mać w sta­dzie
od Paki­sta­nu po
Taj­lan­dię
dżdżow­ni­ce, mię­so, ryby, suchy(?)
Chan­na micro­pel­tes10020–28żywot­na, z wie­kiem tra­ci atrak­cyj­ne ubar­wie­nieod Paki­sta­nu po
Taj­lan­dię
dżdżow­ni­ce, mię­so, ryby, suchy(?)
Chan­na obscu­ra26–28poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywot­naod Bia­łe­go Nilu do Afry­ki zach.dżdżow­ni­ce, mię­so, ryby
Chan­na stria­tus6518–28poże­ra nawet ryby takiej samej wiel­ko­ści, żywot­naIndie, Cej­lon,
płd.-wsch. Azja, Indo­ne­zja, Chi­ny, Fili­pi­ny
dżdżow­ni­ce, mię­so, ryby
rodzi­naAna­ban­ti­dae
Ana­bas oli­go­lep­sis1822–28stad­na, w akwa­rium samot­nik, kłó­tli­wa,
wytrzy­ma­ła, wycho­dzi z akwa­rium
Indie, Ban­gla­deszżywy, roślin­ny, dżdżow­ni­ce
łaziecAna­bas testu­di­neus2515–30stad­na, w akwa­rium samot­nik, kłó­tli­wa,
wytrzy­ma­ła, wycho­dzi z akwa­rium
Indie, Cej­lon, Bir­ma,
Syjam, Wiet­nam, płd. Chi­ny, Fili­pi­ny, Mala­je
żywy, roślin­ny, dżdżow­ni­ce
Belon­tia has­sel­ti2022–28wyma­ga duże­go zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z miej­scem do
pły­wa­nia
Male­zja, Bor­neo,
Suma­tra
żywy, suchy
belon­cja cej­loń­skaBelon­tia signa­ta1524–28wyma­ga duże­go zbior­ni­kaCej­lonżywy, suchy
Bet­ta aka­ren­sis1422–25trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku z
ryba­mi podob­nej wiel­ko­ści
Płn. i zach. Bor­neożywy, suchy(?)
Bet­ta ana­ba­to­ides1227–30trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku z
ryba­mi podob­nej wiel­ko­ści
Płd. i wsch. Bor­neożywy, suchy(?)
Bet­ta balun­ga1421–27trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku z
ryba­mi podob­nej wiel­ko­ści
Płn. Bor­neo, rze­ka
Balung
żywy, suchy(?)
Bet­ta bel­li­ca1324–30trzy­mać para­mi w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku
z ryba­mi podob­nej wiel­ko­ści
Płw. Malaj­ski,
Suma­tra, Ban­ka, Taj­lan­dia
żywy, suchy
Bet­ta bre­de­ri1123–28trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym obszer­nym zbior­ni­ku z
ryba­mi podob­nej wiel­ko­ści
Płn. i zach. Bor­neożywy, suchy(?)
Bet­ta brow­no­rum522–26trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym zbior­ni­ku z ryba­mi podob­nej
wiel­ko­ści
Sara­wak, Bor­neożywy, suchy(?)
Bet­ta bur­di­ga­la522–26trzy­mać w gęsto zaro­śnię­tym zbior­ni­ku z ryba­mi podob­nej
wiel­ko­ści
płn. zach. Bor­neo,
Suma­tra
żywy, suchy(?)
Bet­ta coc­ci­na524–27spo­koj­na, pło­chli­wa, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go
zbior­ni­ka, czę­stej pod­mia­ny mięk­kiej, kwa­śnej wody
Płw. Malaj­ski, Suma­trażywy, suchy
bojow­nik Edy­tyBet­ta edi­thae724–27wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. Bor­neożywy
Bet­ta eni­sae1124wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłn.-zach. Bor­neożywy
Bet­ta foer­schi6,524–27wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z bar­dzo mięk­ką i
kwa­śną wodą
płd. Bor­neo, Indo­ne­zjażywy
Bet­ta fusca822–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. wsch. Azja:
Suma­tra, płw. Malaj­ski
żywy
bojow­nik bez­bron­nyBet­ta imbel­lis625–30sam­ce wal­czą ze sobą i muszą mieć moż­li­wość uciecz­ki
przed inny­mi, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka
płd. Taj­lan­dia, Płw.
Malaj­ski
żywy, suchy
Bet­ta macro­ph­thal­ma1420–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. wsch. Azjażywy
Bet­ta macro­sto­ma1124–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. wsch. Azja: płd.
zach. Bor­neo
żywy
Bet­ta pato­ti923–28wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. wsch. Azjażywy
Bet­ta per­se­pho­ne3,223–28wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. wsch. Azja: płd.
Male­zja
żywy
Bet­ta pic­ta622–28łagod­ny, pło­chli­wy, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kaJawa, Suma­trażywy
Bet­ta pri­ma624wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. wsch. Azja:
Taj­lan­dia Wiet­nam(?)
żywy
bojow­nik chro­bryBet­ta pugnax1022–28poko­jo­wo uspo­so­bio­ny, towa­rzy­ski, wyma­ga gęsto
zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka
zach. Male­zjażywy, owa­dy
Bet­ta rubra5,524–28wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. Male­zja, Kuala
Lum­pur
żywy
Bet­ta ruti­lans522–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z mięk­ką i kwa­śną
wodą
zach. Bor­neo: Anjun­ganżywy
Bet­ta sim­plex622–26wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kapłd. wsch. Azja: płd.
Taj­lan­dia
żywy
bojow­nik szma­rag­do­wyBet­ta sma­rag­di­na724–28poko­jo­wo uspo­so­bio­ny, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go
zbior­ni­ka
Płw. Malaj­ski, płd.
wsch. Taj­lan­dia
żywy, suchy
bojow­nik wspa­nia­łyBet­ta splen­dens624–32Nie trzy­mać razem 2 sam­ców w jed­nym
zbior­ni­ku!
Azja płd.-wsch.żywy, suchy
bojow­nik pasia­sty(?)Bet­ta taenia­ta823–27poko­jo­wo uspo­so­bio­ny, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go
zbior­ni­ka
płn. zach. Bor­neożywy, suchy
Bet­ta tus­sy­ae621–26spo­koj­na, pło­chli­wa, wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­kaMale­zjażywy, suchy
Bet­ta uni­ma­cu­la­ta1221–27wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go obszer­ne­go jed­no­ga­tun­ko­we­go
zbior­ni­ka
płn. Bor­neożywy, suchy
pręt­nik mio­do­wyColi­sa chu­na
syn. Coli­sa sota
4,522–28po oswo­je­niu wytrzy­ma­łaIndie (Assam),
Ban­gla­desz
żywy, suchy
pręt­nik
prę­go­wa­ny
Coli­sa fascia­ta1224–28wytrzy­ma­ła, spo­koj­naIndie, Ben­gal, Assam,
Bir­ma, Syjam, Płw. Malaj­ski
żywy, suchy
pręt­nik war­gaczColi­sa labio­sa1020–28spo­koj­na, pło­chli­waIndieżywy, suchy
pręt­nik kar­ło­wa­tyColi­sa lalia622–30spo­koj­naIndie (Ben­gal, Assam),
Bor­neo
żywy, suchy
buszo­wiec ostro­py­skiCte­no­po­ma acu­ti­ro­stre1524–27agre­syw­na, dra­pież­na, żyją­ca w ukry­ciu, wytrzy­ma­łaśr. i dol­ne Kon­gożywy, owa­dy, ryby
buszo­wiec
Ansor­ga
Microc­te­no­po­ma
ansor­gii
724–27spo­koj­na, wraż­li­waKon­go, Chio­lan­go,
Luali
żywy, owa­dy, ryby, suchy
Microc­te­no­po­ma argen­to­ven­ter1522–27agre­syw­nazach. Afry­ka, Nigerżywy, owa­dy, ryby, suchy
Microc­te­no­po­ma con­gi­cum8,522–27dra­pież­nikAfry­ka, dol­ny Zair,
zach Afry­ka Kon­go, staw Stan­leya
żywy, owa­dy, ryby
Microc­te­no­po­ma dama­si726–30dra­pież­nikUgan­dażywy, owa­dy, ryby
Microc­te­no­po­ma fascio­la­tum824–28dra­pież­nikZairżywy, owa­dy, ryby
Microc­te­no­po­ma inter­me­dium824dra­pież­nikod Kame­ru­nu po Zairżywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma king­sley­ae2024–27agre­syw­naod Gam­bii do Kon­gażywy, owa­dy, ryby, suchy
Cte­no­po­ma macu­la­tum2022–28nie­ru­cha­wapłd. Kame­run, Zairżywy, owa­dy, ryby, suchy
Cte­no­po­ma mul­ti­spi­nis1624–27nie­ru­cha­wapłd.-wsch dorze­cze
Kon­go
żywy, owa­dy, ryby, suchy, roślin­ny
Cte­no­po­ma muriei8,523–28nie­ru­cha­waNil, jez. Edwar­da,
Jez. Alber­ta, Czad
żywy, owa­dy, ryby, sko­ru­pia­ki, suchy
Microc­te­no­po­ma nanum818–27nie­ru­cha­wa, dra­pież­nikpłd. Kame­run, Gabon,
Kon­go, Uban­gi, Uel­le, Zair
żywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma nebu­lo­sum2024nie­ru­cha­wa, dra­pież­nikzach. Afry­ka, Nigerżywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma nigro­pan­no­sum1724–27nie­ru­cha­wa, dra­pież­nikAfry­ka Środ­ko­ważywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma ocel­la­tum1524–28spo­koj­na, żywot­na, ufna, wytrzy­ma­ła, nie­ru­cha­wa,
dra­pież­nik
Zair, Wodo­spa­dy
Stan­leya, San­ku­ru
żywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma oxyr­hyn­chum1024–28nie­ru­cha­wa, dra­pież­nikZairżywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma pel­le­gri­ni1522–27nie­ru­cha­wa, dra­pież­niktro­pi­kal­na Afry­każywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma pethe­ri­ci1622–26nie­ru­cha­wa, dra­pież­nikAfry­ka Środ­ko­ważywy, owa­dy, ryby
Cte­no­po­ma week­sii1624–28nie­ru­cha­wa, dra­pież­nikzach. Afry­ka,
dorze­cze Kon­go
żywy, owa­dy, ryby, suchy
Cte­nops nobi­lis1020–24Wska­za­ny obszer­ny zbior­nik gatun­ko­wyIndie: Bra­ma­pu­tra,
Ban­gla­desz
żywy
gura­mi cału­ją­cyHelo­sto­ma tem­minc­kii3021–28żywot­naSuma­tra, Jawa, Bor­neo,
Płw. Malaj­ski, Syjam
żywy, suchy, roślin­ny
wiel­ko­pletw chiń­skiMacro­po­dus chi­nen­sis1210–22żywot­na, wytrzy­ma­ła, agre­syw­napłd. Chi­nyżywy, suchy
Macro­po­dus chi­nen­sis x Macro­po­dus oper­cu­la­ris1018–28wyma­ga gęsto zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka, rela­tyw­nie spo­koj­nySztucz­nie uzy­ski­wa­ny mie­sza­niecżywy, suchy
wiel­ko­pletw czar­nyMacro­po­dus con­co­lor6–1020–26żywot­na, wytrzy­ma­ła, agre­syw­napłn. zach. Bor­neożywy, suchy
Macro­po­dus ocel­la­tus815–22Zbior­nik gatun­ko­wy lub z ryba­mi podob­nej wiel­ko­ściKorea, wsch. Chi­ny,
Wiet­nam
żywy i suchy
wiel­ko­płetw
wspa­nia­ły
Macro­po­dus oper­cu­la­ris1215–30żywot­na, wytrzy­ma­ła, cza­sa­mi agre­syw­na, w lecie moż­na
ją trzy­mać w przy­do­mo­wym base­nie
Chi­ny, Korea, Riu­kiu,
Taj­wan, Wiet­nam
żywy, suchy
kwia­to­wiec Kret­se­raMal­put­ta kret­se­risamiec 9, sami­ca 4,524–28towa­rzy­ska, ska­cze, opie­ku­je się potom­stwemCej­lonżywy
gura­mi olbrzy­miOsph­ro­ne­mus gora­mi6017–27szyb­ko rośnie, spo­koj­naWiel­kie Wyspy
Sun­daj­skie
żywy, suchy, roślin­ny
Para­spha­erich­thys ocel­la­tus424–26wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąBir­mażywy
Paro­sph­ro­me­nus alle­ni3,520–24wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąpłd. wsch. Azja: zach.
Bor­neo, Sara­wak
żywy
Paro­sph­ro­me­nus anjun­ga­nen­sis420–24wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąpłd. wsch. Azja: zach.
Bor­neo
żywy
Paro­sph­ro­me­nus deis­sne­ri424–28wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąpłd. wsch. Azja:
Ban­ka, Male­zja, Sin­ga­pur, Bor­neo, Suma­tra
żywy
Paro­sph­ro­me­nus fila­men­to­sus421–28wyma­ga duże­go, zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z mięk­ką i kwa­śną
wodą
Indo­ne­zja, płd. wsch.
Bor­neo
żywy
Paro­sph­ro­me­nus harveyi3,520–24wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąpłd. wsch. Azja: Płw.
Malaj­ski
żywy
Paro­sph­ro­me­nus lin­kei420–24wyma­ga zbior­ni­ka jed­no­ga­tun­ko­we­go z mięk­ką i kwa­śną wodąBor­neożywy
Paro­sph­ro­me­nus nagyi424–28wyma­ga duże­go, zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z mięk­ką i kwa­śną
wodą
Płw. Malaj­ski
(wschód)
żywy
Paro­sph­ro­me­nus orna­ti­cau­da2,520–25wyma­ga zbior­ni­ka z mięk­ką i kwa­śną wodązach. Bor­neo,żywy
Paro­sph­ro­me­nus palu­di­co­la3,725–27wyma­ga duże­go, zaro­śnię­te­go zbior­ni­ka z mięk­ką i kwa­śną
wodą
Płw. Malaj­ski, płd.
Taj­lan­dia
żywy
Paro­sph­ro­me­nus parvu­lus2,723–26wyma­ga zbior­ni­ka z mięk­ką i kwa­śną wodąPłw. Malaj­ski
(wschód)
żywy
Pseu­do­sph­ro­me­nus cupa­nus7,522–28spo­koj­naWybrze­ża Mala­bar­skie i
Koro­man­del­skie w Indiach, Cej­lon, Syjam, Wiet­nam, Płw. Malaj­ski
żywy, suchy
pseu­do­gu­ra­mi DayaPseu­do­sph­ro­me­nus dayi syn. Paro­sph­ro­me­nus dayi722–28spo­koj­na, towa­rzy­skaCej­lon, Indieżywy, suchy
San­de­lia bain­sii2518–22dra­pież­nikpłd. Afry­kaowa­dy, ryby
San­de­lia capen­sis2218–22dra­pież­nikpłd. Afry­kaowa­dy, ryby
Spha­erich­thys acro­sto­ma924–26bar­dzo wraż­li­wapłd. i śr. Bor­neożywy
gura­mi cze­ko­la­do­wySpha­erich­thys osph­ro­me­no­ides osph­ro­me­no­ides626–30bar­dzo wraż­li­wa, wyma­ga mięk­kiej, świe­żej, kwa­śnej wodySuma­tra, Płw. Malaj­ski, Bor­neożywy
Spha­erich­thys sela­ta­nen­sis526–30bar­dzo wraż­li­wa, wyma­ga mięk­kiej, świe­żej, kwa­śnej wodypłd. wsch. Bor­neożywy
Spha­erich­thys vail­lan­ti822–28bar­dzo wraż­li­wa, wyma­ga mięk­kiej, świe­żej, kwa­śnej wodyBor­neożywy
gura­mi mozai­ko­wyTri­cho­ga­ster leeri1523–30spo­koj­naSuma­tra, Płw.
Malaj­ski, Bor­neo, Pinang, Syjam
żywy, suchy
gura­mi drob­no­łu­skiTri­cho­ga­ster micro­le­pis1523–30spo­koj­naod Kam­bo­dży po Syjamżywy, suchy
gura­mi syjam­skiTri­cho­ga­ster pec­to­ra­lis2523–26spo­koj­naMale­zja, śr. Syjam,
Wiet­nam, Kam­bo­dża, Cej­lon
żywy, suchy
gura­mi nie­bie­ski
(dwu­pla­mi­sty)
Tri­cho­ga­ster tri­chop­te­rus1522–30spo­koj­na, żywot­naPłw. Malaj­ski, Syjam,
Sin­ga­pur, Suma­tra, Bor­neo, Pinang, Ban­ka, Jawa, Madu­ra, Bali
żywy, suchy
skrze­czyk kar­ło­wa­tyTri­chop­sis pumi­lus4,524–28deli­kat­na, wraż­li­wa, spo­koj­naPłw. Malaj­ski, Syjam,
Wiet­nam, Suma­tra
żywy, suchy
Tri­chop­sis schal­le­ri524–28deli­kat­na, wraż­li­wa, spo­koj­na, ale w zbyt małym
zbior­ni­ku agre­syw­na
Płn. Taj­lan­dia, Laosżywy, suchy
skrze­czyk
prę­go­wa­ny
Tri­chop­sis vit­ta­tus722–30spo­koj­na, stad­na, zabi­ja ryby o welo­nia­stych płe­twachPłw. Malaj­ski, Syjam,
Wiet­nam, Suma­tra, Jawa, Bor­neo
żywy, suchy
rodzi­naHelo­sto­mi­dae
gura­mi cału­ją­cyHelo­sto­ma tem­minc­kii15–3022–28wyma­ga obszer­ne­go zbior­ni­kaTaj­lan­dia, Jaważywy, suchy
rodzi­naOsph­ro­ne­mi­dae
gura­mi olbrzy­miOsph­ro­ne­mus gora­mi7020–30wyma­ga bar­dzo obszer­ne­go zbior­ni­kaChi­ny, Mala­je, Jawa,
Indie
żywy, suchy
Rodzi­naAthe­ri­ni­dae
Mela­no­ta­enia flu­via­ti­lis20–27stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­ła, wraż­li­wa­na świe­żą wodęAustra­liażywy, suchy
teczan­ka więk­szaMela­no­ta­enia mac­cul­lo­chi1020–26żywot­na, stad­na, wytrzy­ma­łaAustra­liażywy, suchy
Mela­no­ta­enia nigrans1018–22żywot­na, stad­na, spo­koj­na, wytrzy­ma­łaAustra­lia, do Syd­ney na połu­dniużywy, suchy
Mela­no­ta­enia splen­di­da23–25stad­na, wytrzy­ma­ła, towa­rzy­skaAustra­liażywy, suchy
pro­mie­nicz­kaTel­ma­the­ri­na ladi­ge­si824–28żywot­na, stad­na, towa­rzy­skaCele­besżywy, suchy
bedo­cja mada­ga­skar­skaBedo­tia geayi1520–24żywot­na, stad­na, nie­co wraż­li­wa, towa­rzy­skaMada­ga­skarżywy, suchy
rodzi­naGaste­ro­ste­idae
cier­nikGaste­ro­steus acu­le­atus154–20stad­na, w okre­sie roz­ro­du tery­to­rial­naEuro­pażywy
Pun­gi­tius pun­gi­tius104–20stad­na, w okre­sie roz­ro­du tery­to­rial­naEuro­pażywy
rodzi­naTetra­odon­ti­dae
Colo­me­sus psit­ta­cus1523–28kąśli­wa, żywot­naKara­iby, Wene­zu­ela, Guja­na, Ama­zon­kai nie­któ­re dopły­wyżywy, śli­ma­ki
Tetra­odon faha­ka4522–26kąśli­wa, żywot­naNil, Czad, Sza­riŻywy, śli­ma­ki
Tetra­odon faha­ka stri­go­sus4522–26kąśli­wa, żywot­na, wytrzy­ma­łaGór­ny bieg NiluŻywy, śli­ma­ki
kol­co­brzuch zie­lo­nyTetra­odon flu­via­ti­lis1822–26żywot­na, napa­stli­wa, wytrzy­ma­łaIndie, Cej­lon, Bir­ma, syjam, Płw.Malajski, Fili­pi­ny, Mala­jeżywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątro­ba
Tetra­odon leiu­rus bre­vi­ro­stris1222–26żywot­na, napa­stli­wa, wytrzy­ma­łaSyjam, Płw. Malaj­ski, wiel­kie wyspy Sun­daj­skieżywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątro­ba
Tetra­odon lor­te­ti22–26żywot­na, napa­stli­wa, umie zmie­niać kolorSyjamżywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątro­ba
Tetra­odon mbu7522–26żywot­na, bar­dzo napa­stli­waKon­gożywy, roślin­ny
Tetra­odon miu­rus1423–28żywot­na, napa­stli­wa, zako­pu­je się w pod­ło­żuKon­gożywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątro­ba
Tetra­odon ste­in­dach­ne­ri2022–26żywot­na, napa­stli­waSyjam, Płw. Malaj­ski, Suma­tra, Bor­neożywy, roślin­ny, śli­ma­ki, wątro­ba
rodzi­naMasta­cem­be­li­dae
Caeco­ma­sta­cem­be­lus sp.2024–27aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szcze­li­nyTan­ga­ni­każywy, dżdżow­ni­ce
Caeco­ma­sta­cem­be­lus moori3524–27aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szcze­li­nyTan­ga­ni­każywy, dżdżow­ni­ce, ryby
dłu­go­nos cier­ni­styMacro­gna­thus acu­le­atus3522–28aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szcze­li­nyIndie, Płw. Malaj­ski, Jawa, Suma­tra, Bor­neo, Molu­kiżywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Macro­gna­thus cir­cum­cin­tus2022–28aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szcze­li­ny, pod­ło­że z drob­ne­go pia­sku o gru­bo­ści 10 cmod Indii po Wyspy Sun­daj­skieżywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Masta­cem­be­lus argus2522–28aktyw­na nocą, ucie­ka z akwa­rium przez szcze­li­nySyjamżywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Macro­gna­thus arma­tus7522–28aktyw­na nocą, poże­ra nawet duże ofia­ryAzja płd.-wsch.żywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Macro­gna­thus dayi3524–28aktyw­na nocą, zako­pu­je się w pod­ło­żuBir­mażywy, dżdżow­ni­ce, tubi­fex
Macro­gna­thus ery­th­ro­ta­enia10022–28aktyw­na nocą, poże­ra nawet duże ofia­ryAzja płd.-wsch.żywy, dżdżow­ni­ce, ryby
Macro­gna­thus favus4020–28aktyw­na nocą, zagrze­bu­je się w pod­ło­żudorze­cze Chao-Phraya (Taj­lan­dia), Płw. Malaj­skiżywy, dżdżow­ni­ce, ryby