O mnie

Hits: 94359

Autor niniej­szej stro­ny infor­mu­je, że stro­na korzy­sta z mecha­ni­zmu cia­ste­czek (cookies), nato­miast autor dodat­ko­wo sko­rzy­stał przy two­rze­niu tej stro­ny z języ­ka HTML, PHP, JAVA, JAVA­Script i nie wyklu­cza wyko­rzy­sta­nia kil­ku innych swoj­sko brzmią­cych tech­no­lo­gii, jak się to komuś nie podo­ba może dalej nie czy­tać. Tyle żeby speł­nić obo­wią­zek ostrze­że­nia, o cia­stecz­kach i innych tech­no­lo­giach do cze­go mnie UE i pol­skie pra­wo zobo­wią­za­ło. Cia­stecz­ka moż­na oczy­wi­ście wyłą­czyć, ale wte­dy nie zaro­bię na rekla­mach. Gdy­by rekla­my oka­za­ły się zbyt nachal­ne pro­szę o infor­ma­cję posta­ram się coś z tym zrobić.

Moje dawne akwarium morskie
Chel­mon rostra­tus z moje­go akwa­rium morskiego.

Sta­ram się na tej stro­nie prze­ka­zać ogó­ło­wi inter­nau­tów moje kil­ku­dziu­esię­cio­let­nie doświad­cze­nia z akwa­ry­sty­ką. W chwi­li obec­nej nie­ste­ty zno­wu mam już tyl­ko akwa­rium słod­ko­wod­ne, nadal  spo­ro pamię­tam i chęt­nie się podzie­lę wie­dzą. Nie ozna­cza to jed­nak, że wyra­żam zgo­dę na kopio­wa­nie mate­ria­łów z tej strony.

Nie zga­dzam się na jakie­kol­wiek wyko­rzy­sty­wa­nie mate­ria­łów z tej stro­ny bez mojej wie­dzy i zgo­dy.

Swo­ją przy­go­dę z akwa­ry­sty­ką roz­po­czą­łem dosyć daw­no temu. Swo­je pierw­sze akwa­rium w gupi­ka­mi i mie­czy­ka­mi dosta­łem od wuj­ka. Był to nie­wiel­ki 40 l zbior­nik ramo­wy z gupi­ka­mi i mie­czy­ka­mi, bez grzał­ki i fil­tra, co nie­ba­wem zemści­ło się na więk­szo­ści miesz­ka­ją­cych w nim gupików.

Dosyć szyb­ko namie­rzy­łem sklep zoo­lo­gicz­ny i w cza­sach kie­dy nie moż­na było kupić nicze­go kupi­łem grzał­kę, któ­ra od tej pory rato­wa­ła życie moim pod­opiecz­nym i zaopa­trzy­łem się ponad­to w pomp­kę słu­żą­cą do napę­du fil­tra. Powo­li gro­ma­dzi­łem doświad­cze­nie i lite­ra­tu­rę. Pil­nie uczy­łem się języ­ków obcych, bo ksią­żek o akwa­ry­sty­ce po pol­sku nie było moż­na dostać ani na lekar­stwo, a inter­net dopie­ro powsta­wał i dzia­łał sobie za żela­zną kur­ty­ną i był uży­wa­ny głów­nie przez naukow­ców i wojskowych.

Uczy­łem się dobie­rać obsa­dę i zagęsz­cze­nie ryb w zbior­ni­ku. Pozna­wa­łem stop­nio­wo bio­lo­gię roz­ro­du coraz to cie­kaw­szych gatun­ków ryb i innych zwie­rząt żyją­cych w wodzie.

Zaczą­łem mieć swo­ich ulu­bień­ców i gatun­ki, za któ­ry­mi nie przepadam.

W roku 1997 zaczą­łem two­rzyć tę stro­nę. Moty­wy były zasad­ni­czo dwa, po pierw­sze chcia­łem nauczyć się two­rze­nia stron WWW, a po dru­gie uwa­ża­łem, że po ponad dwu­dzie­stu latach hodo­wa­nia rybek mam coś do powie­dze­nia na temat akwarystyki.

Począt­ko­wo stro­na znaj­do­wa­ła się na ser­we­rze Polbo­xu, gdy oka­za­ło się że 2 MB wol­ne­go miej­sca, to za mało, a Polbox chce zacząć nali­czać opła­ty za korzy­sta­nie z ser­we­ra, stro­na zaczę­ła wędrów­kę po inter­ne­cie i dar­mo­wych ser­we­rach, aby w koń­cu na dobre zago­ścić na komer­cyj­nym ser­we­rze kole­gi Ada­ma Kocha­now­skie­go. Adam jesz­cze raz dzię­ki za miej­sce i super­pro­mo­cyj­ną stawkę.

W tym cza­sie moja hodow­la prze­ży­wa­ła wzlo­ty i nie­wiel­kie upad­ki, licz­ba akwa­riów i hodo­wa­nych gatun­ków zmie­nia­ła się. Zmie­nia­ły się też cele pro­wa­dzo­nej hodow­li. Naj­waż­niej­szym celem zawsze było dobre samo­po­czu­cie trzy­ma­nych w akwa­riach zwie­rząt i roślin oraz este­tycz­ny wygląd zbiornika.

Kil­ka lat temu dosta­łem od zna­jo­mych 4 ryb­ki (sre­brzy­ce) wyma­ga­ją­ce wody sło­na­wej, mia­łem wte­dy już stad­ko mło­dych żół­tacz­ków indyjskich.

Akwarium roślinne low tech
Mój daw­ny zbior­nik roślin­ny (low tech)

Jed­nak sre­brzy­ce były ryba­mi z zupeł­nie  innej ligi. No i w ten spo­sób zaczął się nowy etap mojej przy­go­dy z akwa­ry­sty­ką. Uru­cho­mi­łem pierw­sze swo­je akwa­rium mor­skie. Dzię­ki pomoc­nym radom Łuka­sza Kuch­ty, pra­cu­ją­ce­go w owym cza­sie w jed­nym ze skle­pów inter­ne­to­wych, uda­ło mi się bez więk­szych zgrzy­tów prze­pro­wa­dzić roz­ruch mojej pierw­szej mini raf­ki, któ­rą po jakimś cza­sie prze­nio­słem do nowe­go zbior­ni­ka o pojem­no­ści 100 litrów z sum­pem 45 litrów. Taki spo­sób fil­tra­cji wyda­je mi się naj­lep­szy w zbior­ni­ku mor­skim z uwa­gi na ela­stycz­ność wypeł­nień, łatwość rekon­fi­gu­ra­cji i czysz­cze­nia same­go fil­tra. Sump ponad­to może słu­żyć rów­nież jako prze­cho­wal­nia do obser­wa­cji zwie­rza­ków podej­rza­nych o robie­nie szkód w zbior­ni­ku głównym.

23 mar­ca 2016 r. roz­po­czą­łem żmud­ny i trud­ny pro­ces prze­no­sze­nia mojej stro­ny www z czy­ste­go HTML‑a na CMS‑a jakim jest WordPress.

Jesz­cze jed­no, kie­dyś zna­la­złem w inter­ne­cie takie sło­wa: “Nie pozwól aby dora­dzał Ci czło­wiek, któ­re­go akwa­rium nie widziałeś.”

Aktu­ali­za­cja z czerw­ca 2020 r. Aktu­al­nie w domu stoi zbior­nik 325l net­to o wymia­rach 150 cm x 35 cm x 70 cm, fil­tro­wa­ny przez Ehe­im Pro­fes­sio­nel 2329 (filtr ten odmó­wił posłu­gi i zaczął prze­cie­kać po wyłą­cze­niu prą­du i zastą­pił go nasz rodzi­my pro­dukt) Aqu­ael Ultra 1200 zała­do­wa­ny wkła­da­mi z cera­mi­ki gąbek i waty per­lo­no­wej (na wlot zało­ży­łem gąb­kę od pre­fil­tra Ehe­ima), wspo­ma­ga­ny przez Ehe­im 2013 z cera­mi­ką oraz Aqu­ael tur­bo 1500 z gąb­ką jako głów­nym medium fil­tra­cyj­nym  , oświe­tlo­ny bel­ką 2xT8 36 W świe­tlów­ką T5 54W i 2 naświe­tla­cza­mi LED po 10 W każ­dy (ze wzglę­du na rośli­ny chy­ba doło­żę jesz­cze jeden). Dodat­ko­wo dzia­ła­ją 2 kost­ki napo­wie­trza­ją­ce, gdyż oka­zu­je się, że zbior­nik o takich wymia­rach jest wyjąt­ko­wo wraż­li­wy na tzw. przyduchę.

Pły­wa w nim 6 pale­tek, 6 ska­la­rów Rio Nanay, 6 bocji kar­ło­wa­tych, 2 bocje wspa­nia­łe i 5 sumi­ków szkli­stych, dno patro­lu­ją piskor­ki Myer­sa albo Kuh­la (kto je tam wie), 3 zbroj­ni­ki L029 (nie­któ­rzy twier­dzą że LDA 31) i 2 Cha­esto­my L183 (?). Do tego wszyst­kie­go wrzu­ci­łem 4 gatun­ki ławi­co­we po 15 sztuk hoke­jó­wek ama­zoń­skich, neo­nów czer­wo­nych, zwin­ni­ków Ble­che­ra i bystrzy­ków Aman­dy.  Para­me­try wody dążą do 30oC, wody mięk­kiej i lek­ko kwaśnej.

Mój zbior­nik wyglą­da teraz tak:

Akwa­rium 325l , 18 mar­ca 2021 r.
Akwarium 09-07-2020r.
Akwa­rium 09–07-2020r.
20 czerw­ca 2020 r.
10 listopada 2019
10 listo­pa­da 2019
Aktualny wygląd mojego akwarium.
20 II 2017 (zbior­nik główny)
akwarium 28 VIII 2018
Akwa­rium 28 VIII 2018

Akwa­rium 30 VIII 2018

logo_rejsclub_color olkusz