Oto­cinc­lus affinis

Views: 303

otosWystę­po­wa­nie: Amazonia.

Wiel­kość: do 5 cm (?)

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce są pełniejsze.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, stad­na, oży­wia­ją­ca się wie­czo­rem rybka.

Wychów mło­dych: Nie­zna­ny auto­ro­wi tej strony.

Woda: Raczej mięk­ka i lek­ko kwa­śna, świe­ża, podob­na do tej któ­rą ryb­ki mają w natu­rze, ale widzia­łem zdro­we ryb­ki pły­wa­ją­ce w wodzie śred­nio­twar­dej, tem­pe­ra­tu­ra 18–25oC.

Akwa­rium: Dobrze zaro­śnię­te z kry­jów­ka­mi wśród korze­ni i roślin. Jako towa­rzy­stwo dobie­ra­my raczej ryb­ki podob­nej wiel­ko­ści i o łagod­nym uspo­so­bie­niu np.: neo­n­ki Inne­sa, zwin­ni­ki jarzeń­ce, neo­ny czar­ne, pie­lę­gnicz­ki Rami­re­za, róż­ne kiryski.

Pokarm: Wszyst­ko­żer­na, wska­za­ny duży pro­cent pokar­mów pocho­dze­nia roślin­ne­go, chęt­nie tępi nie­któ­re rodza­je glo­nów i okrzemki.