Kiry­sek trój­prę­gi (Cory­do­ras tri­li­ne­atus syn. Cory­do­ras julii)

Views: 285

Wystę­po­wa­nie:  Peru i Ekwa­dor, rze­ki Rio Ampiy­acu, Uca­ja­li, Yari­na Cocha, Rio Pastaza.

Wiel­ko­ść: ok. 5.5 cm.

Dymor­fi­zm płcio­wy:  Sam­ce smu­klej­sze, jaskraw­sze, z wyż­szą płe­twą grzbie­to­wą, sami­ce peł­niej­sze, nie­co większe.

Zacho­wa­nie: Stad­ne, ruchli­we, towarzyskie.

Wychów mło­dy­ch: Ikra przy­kle­ja­na do szyb, roślin i kamie­ni. Doro­słe nie opie­ku­ją się nią ani naryb­kiem. Tar­ło moż­na indu­ko­wać pod­mia­ną chłod­niej­szej niż w akwa­rium, mięk­kiej wody.

Woda: 18–25o C, raczej mięk­ka ale zno­szą tward­szą 5–20 DgH, pH 5.8−7.2.

Akwa­rium: Wyma­ga wol­nej przestrzen,i w któ­rej może swo­bod­nie kopać nie uszka­dza­jąc sobie deli­kat­ne­go pyska i wąsi­ków. W dobrych warun­kach ryb­ka bar­dzo ruchli­wa pły­wa­ją­ca rów­nież w środ­ko­wej czę­ści zbiornika.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu opa­da­ją­ce na dno. Swo­je kar­mię róż­ne­go rodza­ju mro­żo­ny­mi orga­ni­zma­mi plank­to­no­wy­mi i ochotką.