Brzan­ka pię­cio­prę­ga (Systo­mus pen­ta­zo­na syn. Pun­tius pen­ta­zo­na syn. Bar­bus pentazona)

Views: 795

Wystę­po­wa­nie: Pół­wy­sep Malaj­ski, Suma­tra, Borneo.

Wiel­kość: 5 cm.

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce barw­niej­sze, smu­klej­sze, mniej­sze od samic.

Zacho­wa­nie: Towa­rzy­skie, stad­ne, łagod­ne, ruchli­we, cza­sem two­rzy ławi­cę. War­to w akwa­rium obsa­dzić tył i boki roślin­no­ścią zosta­wia­jąc wol­ne miej­sce do pły­wa­nia na środ­ku zbior­ni­ka. Nie ata­ku­ją innych ryb w akwa­rium jak to czę­sto robią np. brzan­ki sumatrzańskie.

Wychów mło­dych: Tar­ło wśród drob­no­list­nych roślin, w tem­pe­ra­tu­rze od 27–30o C, o twar­do­ści poni­żej 10 DgH i pH 6−6,5. Ikrę i mło­de nale­ży chro­nić przed tar­la­ka­mi, któ­re chęt­nie ją zja­da­ją. Wylęg nastę­pu­je po 30 do 36 godzin po tar­le, a mło­de zaczy­na­ją żero­wać po 5 dniach. Poda­je się wte­dy pier­wot­nia­ki, a póź­niej lar­wy solow­ca i stop­nio­wo coraz grub­szy pokarm.

Woda: od 6–12 DgH, pH  6−7,5 o tem­pe­ra­tu­rze 22–26o C

Akwa­rium: Obszer­ne, są to stad­ne ryby, któ­re lubią pły­wać, zatem zosta­wia­my wol­ną prze­strzeń do pły­wa­nia, lubią wodę prze­fil­tro­wa­ną przez torf.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu zwie­rzę­ce­go, płat­ki gra­nu­la­ty i mrożonki. 

Uwa­gi: Akwa­rium nie mniej­sze niż 100 l. Mimo małych roz­mia­rów, ryb­ka jest bar­dzo ruchli­wa i chęt­nie szyb­ko pły­wa, stąd to zale­ce­nie doty­czą­ce wiel­ko­ści zbior­ni­ka. Ryb­ka ide­al­na dla początkujących.