Lori­ca­ria sp. “red”

Views: 1243

lorikaria

Wystę­po­wa­nie: ?

Wiel­kość: 12 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec ma szcze­cin­ki na płe­twach pier­sio­wych, samicz­ka bar­dziej okrą­gła, zwłasz­cza przed tarłem.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, wio­dą­ca skry­ty tryb życia, aktyw­na o zmro­ku i nocą ryb­ka. Nada­je się dosko­na­le do akwa­rium towa­rzy­skie­go z ryba­mi kąsa­czo­wa­ty­mi. Chęt­nie ukry­wa się pod korze­nia­mi i wśród roślin.

Wychów mło­dych: Tar­ło podob­nie jak i innych sumi­ków moż­na spro­wo­ko­wać pod­mie­nia­jąc wodę, ale jeśli tar­la­ki nie będą doj­rza­łe to nic nie da. Doj­rza­ła do tar­ła sami­ca ma zaokrą­glo­ny brzu­szek. Ikra jest skła­da­na w kry­jów­kach, gro­ty, jaski­nie, rur­ka, sko­ru­pa orze­cha itp. Po tar­le samiec opie­ku­je się ikrą. Wylęg nastę­pu­je po ok. 8–9 dniach, samiec “poma­ga” mło­dym opu­ścić jajo. Mło­dym poda­je się głów­nie pokarm roślinny.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra 20–24oC, raczej mięk­ka, dobrze natle­nio­na. Temp. mini­mal­na 16oC.

Akwa­rium: Miej­sca­mi gęsto poro­śnię­te rośli­na­mi, z kry­jów­ka­mi pomię­dzy korze­nia­mi i wśród kamieni.

Pokarm: Pod­sta­wo­wym pokar­mem są glo­ny, spa­rzo­na sała­ta, pokar­my suche, rów­nież od cza­su do cza­su ryby chęt­nie pobie­ra­ją pokar­my pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go takie jak tubi­fex i wazon­kow­ce. Z pokar­ma­mi zwie­rzę­cy­mi choć wyda­ją się one nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju nale­ży uwa­żać, gdyż prze­kar­mie­nie nimi może skoń­czyć się fatal­nym w skut­kach zapa­le­niem jelit. U kole­gów jedzą rów­nież, jak inne zbroj­ni­ki, spa­rzo­ne kabacz­ki, ogór­ka, mar­chew­kę, gro­szek zie­lo­ny, goto­wa­ne­go kalafiora.