Badis błę­kit­no­płe­twy (Badis badis)

Views: 618

Wystę­po­wa­nie: Indie, Indochiny.

Wiel­kość: Samiec osią­ga 7 cm, a sami­ca 5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec więk­szy, i żywiej ubar­wio­ny, samicz­ki są brązowe.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, pło­chli­wa i deli­kat­na ryb­ka wyma­ga­ją­ca osob­ne­go akwa­rium z gęstym poro­stem roślin i kry­jów­ka­mi wśród korzeni.

Wychów mło­dych: Tar­ło odby­wa w mięk­kiej lek­ko kwa­śnej wodzie o tem­pe­ra­tu­rze 24–28oC. Po zło­że­niu na skle­pie­niu gro­ty ikry, samiec opie­ku­je się nią. Po wylę­gu odła­wia się sam­ca a mło­de kar­mi świe­żo wylę­gły­mi lar­wa­mi solowca.

Woda: Mięk­ka lek­ko kwa­śna o tem­pe­ra­tu­rze 23–26oC.

Akwa­rium: Osob­ne. Na dnie war­stwa tor­fu, gęsto poro­śnię­te z kry­jów­ka­mi wśród korze­ni a na powierzch­ni rośli­ny pły­wa­ją­ce. War­to zapew­nić rybom gro­ty w któ­rych będą mogły się ukry­wać i skła­dać ikrę.

Pokarm: Drob­ny żywy. W akwa­rium u kole­gi boją się nawet wyro­śnię­tych oczli­ków i zja­da­ją je “za dru­gim podej­ściem”. Badis ata­ku­je oczli­ka, wyco­fu­je się, a za dru­gim ata­kiem, gdy stwier­dza, że oczlik nic mu nie zro­bi, zja­da go.