Kre­wet­ka fil­tru­ją­ca (Aty­op­sis moluccensis)

Views: 1634

Wystę­po­wa­nie: Azja południowo-wschodnia.

Wiel­kość: Rośnie powo­li, moje mają już oko­ło 5–6 cm i mimo odby­tych wyli­nek nie widać zna­czą­cej zmia­ny ich wiel­ko­ści, jed­nak powo­li rosną. Sam­ce dora­sta­ją do 10 cm a sami­ce do 6 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają grub­szą pierw­szą parę odnó­ży i są więk­sze od samic.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, skry­ta, grze­bie w pod­ło­żu poszu­ku­jąc resz­tek pokar­mo­wych lub roz­cza­pie­rza przed­nie odnó­ża i łapie zawie­si­nę z toni wod­nej. Moż­na trzy­mać poje­dyn­czo, ale lepiej się pre­zen­tu­je w nie­wiel­kim stadku.

Wychów mło­dych: Wylę­ga­ją się pela­gicz­ne lar­wy, trud­ne do utrzy­ma­nia przy życiu, roz­ród raczej rzad­ki w akwa­rium. Według opi­sów po 3 tygo­dniach wylę­ga­ją się z jaj noszo­nych pod odwło­kiem przez sami­cę. Mło­de kar­mi się pier­wot­nia­ka­mi i świe­żo wylę­gły­mi lar­wa­mi solow­ca. Mło­de podob­nie jak i mło­de kre­wet­ki Ama­no potrze­bu­ją do swe­go roz­wo­ju wody słonawej.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra wody od 24 do 30oC, dobrze natle­nio­na, lubi prąd wody, z któ­re­go za pomo­cą swo­ich odnó­ży wyła­pu­je dro­bi­ny orga­nicz­ne. Uwa­ga bar­dzo wraż­li­wa na nie­do­tle­nie­nie i obec­ność zanie­czysz­czeń w wodzie. Swo­je kre­wet­ki stra­ci­łem z powo­du przy­du­chy spo­wo­do­wa­nej mię­dzy inny­mi nad­mier­nym nawie­zie­niem akwarium.

Akwa­rium: Prze­stron­ne, może być z nie­du­ży­mi i spo­koj­ny­mi ryb­ka­mi, któ­re nie będą pró­bo­wa­ły na nie polo­wać pod­czas wyli­nek. Koniecz­ne są kry­jów­ki dla zwie­rząt, któ­re wła­śnie prze­szły wylin­kę. Sta­no­wią one wte­dy nad­zwy­czaj kuszą­cy łup dla zwie­rząt mię­so­żer­nych. Swo­je kre­wet­ki trzy­ma­łem w dobrze zaro­śnię­tym 100 l akwa­rium ze stad­kiem Botia stria­ta i sumi­ków szkli­stych, piskor­ków, kre­we­tek Amano.

Pokarm: Poda­ję drob­ny pokarm taki jak dla naryb­ku i tablet­ki pokar­mo­we Sery.