Kre­wet­ka tań­czą­ca (Rhyn­cho­ci­ne­tes durbanensis)

Views: 544

Wystę­po­wa­nie: Kara­iby

Wiel­kość: 3–4 cm

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają więk­sze i grub­sze szczypce.

Zacho­wa­nie: Pło­chli­wa, ale może pod­gry­zać nie­któ­re kora­low­ce. Wpusz­czo­ne do 100l akwa­rium z Pale­omon ele­gans w cią­gu jed­nej nocy wytrze­bi­ły całą ich  popu­la­cję. Wędru­ją grup­ka­mi po akwarium.

Wychów mło­dych: Moż­li­wy.

Woda: Mor­ska, czy­sta, boga­ta w tlen, o tem­pe­ra­tu­rze od 23–28oC.

Akwa­rium: Mini­mum 100 l.

Pokarm: Żywy, suchy i mro­żo­ny. Dosyć nie­śmia­łe w podej­mo­wa­niu pokarmu.

Uwa­gi:  Gatu­nek podob­ny do Rhyn­cho­ci­ne­tes uri­tai, z któ­rym czę­sto jest mylo­ny. Wyma­ga­nia i zacho­wa­nie bar­dzo podobne.