Pale­omon elegans

Views: 466

Wystę­po­wa­nie: Morze Śród­ziem­ne, Morze Pół­noc­ne, zawle­czo­na do Bał­ty­ku. Moż­na ją zło­wić wśród nad­brzeż­nych kamie­ni, np. w Gdy­ni na falo­chro­nie.

Wiel­kość: W Bał­ty­ku do oko­ło 5 cm

Dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce mają nie­co bar­dziej krę­pą budowę.

Zacho­wa­nie: Każ­da kre­wet­ka zaj­mu­je swój rewir pokar­mo­wy, nie są jed­nak zbyt agre­syw­ne wobec współ­ple­mień­ców ani wobec pozo­sta­łych miesz­kań­ców akwa­rium. Po akli­ma­ty­za­cji do peł­ne­go zaso­le­nia i tem­pe­ra­tur panu­ją­cych w akwa­rium tro­pi­kal­nym dosko­na­le nada­ją się na eki­pę oczysz­cza­ją­cą żywą ska­łę. Mają ten­den­cję do wyska­ki­wa­nia z akwarium.

Wychów mło­dych: Sami­ca nosi jaja pod odwło­kiem po wypusz­cze­niu larw, nie zaj­mu­je się już nimi. Podob­no dają się roz­mno­żyć w akwa­rium domo­wym, lar­wy żywią się fito­plank­to­nem, póź­niej prze­cho­dzą na pokarm przyj­mo­wa­ny przez doro­słe.

Woda: Tole­ru­ją sze­ro­ki zakres para­me­trów wody mor­skiej. Ide­al­ny zwie­rzak na począ­tek, pod­czas doj­rze­wa­nia akwa­rium, zwłasz­cza że jest poży­tecz­ny, polu­je na wie­losz­cze­ty i zja­da część glonów.

Akwa­rium: Towa­rzy­skie ze zwie­rza­ka­mi, któ­re ich nie zje­dzą. Nie­któ­rzy kole­dzy sto­su­ją te kre­wet­ki jako żywy pokarm dla więk­szych ryb drapieżnych.

Pokarm: Wszyst­ko­żer­ne, żeru­ją na glo­no­wych łąkach rosną­cych na kamie­niach omy­wa­nych fala­mi. W akwa­rium przyj­mu­ją wszyst­kie rodza­je pokar­mu, od mro­żo­nek po pokar­my suche dla kre­we­tek i ryb.