Sumik szkli­sty (Kryp­top­te­rus bicirrhis)

Visits: 469

sumyszklisteWystę­po­wa­nie: Indo­chi­ny, Indonezja.

Wiel­kość: do 10 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Nie­zna­ny, podob­no u samic cza­sa­mi widać doj­rza­łe ziar­na ikry.

Zacho­wa­nie: Łagod­na, żywa, pły­wa­ją­ca swo­bod­nie stad­na ryba o bar­dzo nie­ty­po­wym ubar­wie­nu. (Moja mał­żon­ka do dzi­siaj mówi, że są strasz­ne i wyglą­da­ją jak pozo­sta­ło­ści po wigi­lij­nej rybie). Stad­ko tych ryb lubi prze­by­wać w stru­mie­niu wody wydo­by­wa­ją­cej się z fil­tra. Lubi towa­rzy­stwo innych spo­koj­nych ryb. W peł­nym świe­tle kry­je się wśród gęstych roślin w ciem­nych czę­ściach akwa­rium. Nie nale­ży trzy­mać z nim ryb obsku­bu­ją­cych płetwy.

Wychów mło­dych: Wg. lite­ra­tu­ry, dotych­czas nie uda­ło się go roz­mno­żyć w akwa­rium. Są zna­ne donie­sie­nia o zwięk­sze­niu się liczeb­no­ści sta­da hodo­wa­nych ryb. Ale roz­ród nie był w żaden spo­sób kon­tro­lo­wa­ny. Odby­wał się zazwy­czaj w miej­sca­mi gęsto zaro­śnię­tym akwa­rium ogól­nym z małą obsa­dą innych ryb.

Woda: tem­pe­ra­tu­ra 24–30oC, twar­dość więk­sza niż 8 DGH, pH 6,8 do 7,8, w kwa­śnej i mięk­kiej wodzie łapią wszel­kie infekcje.

Akwa­rium: Miej­sca­mi gęsto poro­śnię­te rośli­na­mi, ale i z miej­scem do pływania.

Pokarm: Drob­ny żywy i suchy, wyso­kiej jako­ści pokarm. Oso­bi­ście poda­ję w zimie pokarm mro­żo­ny i praw­dę mówiąc ryb­ki go jedzą bez entu­zja­zmu. Żeru­ją o świ­cie i zmro­ku, pod­czas kar­mie­nia gaszę świa­tło w akwa­rium z nimi symu­lu­jąc świt lub zmrok.

Uwa­ga: Ryb­ki są wraż­li­we na pre­pa­ra­ty zawie­ra­ją­ce zie­leń mala­chi­to­wą i błę­kit mety­le­no­wy. Daw­ki lecz­ni­cze dla innych ryb, zabi­ja­ją sumi­ki. 🙁 Zresz­ta w przy­pad­ku tego gatun­ku nale­ży zacho­wać szcze­gól­ną ostroż­ność przy sto­so­wa­niu jakiej­kol­wiek chemii.