Gupik Endle­ra (Poeci­lia win­gei)

Hits: 373

Wystę­po­wa­nie: Lagu­na de Patos w Wene­zu­eli. Ende­mit.

Wiel­kość: sam­ce 2 cm, sami­ce do 4 cm.

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: samiec mniej­szy, kolo­ro­wy, ma gono­po­dium

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, stad­na, towa­rzy­ska ryb­ka.

Wychów mło­dych: Uwa­ga łatwo krzy­żu­je się z gupi­kiem!!!!!! Sami­ca po 4 tygo­dnio­wej cią­ży rodzi od 5 do 15 mło­dych, któ­ry­mi się dalej nie opie­ku­je.

Woda: kry­sta­licz­nie czy­sta, raczej twar­da lek­ko zasa­do­wa.

Akwa­rium: może być nie­du­że 30–40l, poro­śnię­te rośli­na­mi z dobrą fil­tra­cją, gdyż ryb­ki są wraż­li­we na nad­miar związ­ków azo­tu.

Pokarm: wszyst­ko­żer­ne.

Uwa­gi: Łatwo pomy­lić z gupi­kiem (Poeci­lia reti­cu­la­ta). W akwa­riach czę­sto nie­ste­ty spo­ty­ka się mie­szań­ce mię­dzy­ga­tun­ko­we.