Drew­niak (Dys­ich­thys cora­co­ideus, syn. Buno­ce­pha­lus coracoideus)

Views: 341

drewniakWystę­po­wa­nie: Ame­ry­ka Płd. od Ama­zon­ki po La Plata.

Wiel­kość: 10 cm. a cza­sa­mi nie­co więcej.

Dymor­fizm płcio­wy: Nie­zna­ny. Wyda­je się, że sami­ce są masyw­niej­sze od samców.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­na, noc­na zako­pu­ją­ca się w pod­ło­żu ryba. Wyła­wiać z akwa­rium nale­ży z pew­ną ostroż­no­ścią gdyż bro­niąc się zada­je głę­bo­kie i bole­sne rany za pomo­cą twar­dych pro­mie­ni płe­twa­mi pier­sio­wy­mi. Naj­lep­szym spo­so­bem na wyło­wie­nie drew­nia­ków z akwa­rium wyda­je się być powy­cią­ga­nie ich za wysta­ją­ce z pod­ło­ża ogo­ny do przy­go­to­wa­nej siatki.

Wychów mło­dych: Nie­zna­ny w niewoli.

Woda: 20–27oC, pH 6,0−7,2, TwO 4–18 DgH, wraż­li­wy na zbyt wyso­ką tem­pe­ra­tu­rę wody.

Akwa­rium: Nada­je się do akwa­rium towa­rzy­skie­go, war­to zadbać by miał moż­li­wość ukry­cia się w cią­gu dnia w pia­sku, popra­wia to jego ogól­ne samopoczucie.

Pokarm: Wszyst­ko­żer­ny, pobie­ra wszyst­kie rodza­je pokar­mu dostęp­ne­go w han­dlu. Pod­czas kar­mie­nia pamię­tać nale­ży, że ryba jest rybą żeru­ją­cą w nocy.

Uwa­gi: U kole­gi w akwa­rium zaob­ser­wo­wa­li­śmy, że ryb­ka ta co jakiś czas zrzu­ca wierzch­nią war­stwę naskór­ka, linieje.

drewniak3