Bab­ka tęczo­wa (Sti­pho­don ornatus)

Views: 1837

 

Wystę­po­wa­nie: Stru­mie­nie Azji południowo-wschodniej.

Wiel­kość: mak­sy­mal­nie 10 cm

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Sami­ce więk­sze i pasia­ste, sam­ce barwniejsze.

Zacho­wa­nie: łagod­ne, ale mogą wyska­ki­wać (wycho­dzić z akwa­rium). Ponie­waż są rośli­no­żer­ne (glo­no­żer­ne) nada­ją się na towa­rzy­stwo dla łagod­nych kre­we­tek i drob­ni­cy. Pły­wa­ją sko­ka­mi po dnie, czę­sto zawi­sa­ją na szybach.

Wychów mło­dych: Do roz­mna­ża­nia podob­no potrze­bu­ją wody słonawej.

Woda: śred­nio twar­da, pH 6.5−7.5, tem­pe­ra­tu­ra 22–28o C

Akwa­rium: mini­mum 100 l z dużą powierzch­nią dna. sam­ce mogą prze­ga­niać inne ze swo­je­go terytorium. 

Pokarm: Glo­ny, tablet­ki dla ryb den­nych z prze­wa­gą pokar­mu roślin­ne­go. Dosko­na­le tępią okrzemki.