Kąsa­czo­wa­te

Views: 1011

Wystę­po­wa­nie: Wody słod­kie obu Ame­ryk i Afryki.

Wiel­kość: Zwy­kle nie­du­że do kil­ku­na­stu cen­ty­me­trów, ale bywa­ją wśród nich rów­nież gatun­ki większe.

Dymor­fizm płcio­wy: Nie ma ogól­nej pew­nej meto­dy na odróż­nie­nie sam­ca od samicy.

Zacho­wa­nie: Zwy­kle żywe, stad­ne ryb­ki, mogą­ce ata­ko­wać współ­miesz­kań­ców w akwa­rium. Więk­szość gatun­ków jed­nak nada­je się do wspól­nych zbior­ni­ków towa­rzy­skich, gdzie niko­mu nie robią krzywdy.

Wychów mło­dych: Zwy­kle trud­ne do roz­mno­że­nia. Wyma­ga­ją odpo­wied­niej wody, pokar­mu i postę­po­wa­nia z tar­la­ka­mi. Więk­szość gatun­ków roz­rzu­ca swo­ją ikrę wśród roślin, sta­no­wiąc póź­niej jeśli pozo­sta­ną w akwa­rium zagro­że­nie dla ikry i naryb­ku. Są jed­nak wśród kąsa­czo­wa­tych gatun­ki skła­da­ją­ce ikrę na liściach nad wodą, gatun­ki o zapłod­nie­niu wewnętrz­nym, jak i opie­ku­ją­ce się ikrą i naryb­kiem podob­nie jak to robią pielęgnice.

Woda: Więk­szość gatun­ków do roz­mna­ża­nia wyma­ga wody mięk­kiej i kwa­śnej z dodat­kiem garb­ni­ków. Trzy­mać moż­na je, jeśli zre­zy­gnu­je się z roz­mna­ża­nia, zwy­kle każ­dej dostęp­nej, czy­stej wodzie, któ­ra nie będzie zasa­do­wa i bar­dzo twarda.

Akwa­rium: Wyma­ga­ją spo­ro prze­strze­ni do wypły­wa­nia się i kry­jó­wek wśród roślin na brze­gach akwarium.

Pokarm: Żywy lub suchy, nie­któ­re gatun­ki wyma­ga­ją dodat­ku pokar­mu roślinnego.

Przed­sta­wi­cie­le opi­sa­ni na stronie: