Brzesz­czo­tek czar­ny (Xeno­my­stus nigri)

Views: 481

Wystę­po­wa­nie: tro­pi­kal­na część Afry­ki do Nilu

Wiel­kość: do 30 cm

Dymor­fizm płcio­wy:  nieznany

Zacho­wa­nie: spo­koj­na, pło­chli­wa, może być kłó­tli­wa wobec ryb swo­je­go gatun­ku, zatem nale­ży trzy­mać je poje­dyn­czo lub w stad­kach. Oso­bi­ście pole­cam trzy­ma­nie stad­ka brzesz­czot­ków w obszer­nym akwarium.

Wychów mło­dych: Zna­ny przy­pad­ko­wy roz­ród w gęsto zaro­śnię­tych zacie­nio­nych akwa­riach, w któ­rych wystę­pu­je prąd wody. Samiec opie­ku­je się ikrą.

Woda: 23–28oC, raczej mięk­ka, kwa­śna, regu­lar­nie odświeżana.

Akwa­rium: obszer­ne, gęsto zaro­śnię­te z kry­jów­ka­mi dla słab­szych egzem­pla­rzy. Oso­bi­ście z uwa­gi na cha­rak­ter ryb­ki i jej roz­mia­ry pole­cam dłu­gie akwa­rium o pojem­no­ści nie mniej­szej niż 300 l. Nie nale­ży trzy­mać go z ryba­mi mniej­szy­mi, gdyż będzie na nie polował.

Pokarm: żywy, małe ryb­ki, nary­bek pięk­nicz­ko­wa­tych, lar­wy owa­dów. Jak widać na zdję­ciach neo­ny sta­no­wią w tym akwa­rium pokarm dla żeru­ją­cych nocą brzeszczotków.