Bła­ze­nek oko­nio­wy (Amphi­prion ocellaris)

Views: 341

Wystę­po­wa­nie: Oce­an Indyj­ski, Pacy­fik, od Austra­lii po Japo­nię. Two­rzy sze­reg form geo­gra­ficz­nych.

Wiel­kość: 8 cm

Dymor­fizm płcio­wy: sami­ce są więk­sze

Zacho­wa­nie: Jak na razie spo­koj­ne, ale moje egzem­pla­rze są jesz­cze bar­dzo mło­de i zna­la­zły się w zbior­ni­ku zdo­mi­no­wa­nym przez Zebra­so­ma fla­ve­scens. Zde­cy­do­wa­nie spo­koj­niej­sze niż inne opi­sa­ne na stro­nie bła­zen­ki.

Wychów mło­dych: Para skła­da ikrę u pod­sta­wy ukwia­łu, samiec opie­ku­je się ikrą i lar­wa­mi. Bła­zen­ki są roz­mna­ża­ne w nie­wo­li i wyho­do­wa­no sze­reg odmian barw­nych i hybryd z inny­mi gatun­ka­mi z tej rodzi­ny. Pole­cam jak wie­lu innych akwa­ry­stów osob­ni­ki pocho­dzą­ce z hodow­li, jako odpor­niej­sze na warun­ki hodow­la­ne i łatwiej­sze w akli­ma­ty­za­cji.

Woda: Czy­sta, mor­ska jak do akwa­rium rafo­we­go,  24–28oC

Akwa­rium: Mogą żyć bez ukwia­ła, ale war­to wte­dy zadbać by mia­ły jego sub­sty­tut, w posta­ci np. Xenii lub Sar­co­py­tho­na. Nie nale­ży ich hodo­wać z kora­low­ca­mi o nazwie sło­nio­we ucho, gdyż bła­zen­ki spę­dza­jąc noc na takim kora­low­cu nara­ża­ją się na zje­dze­nie.

Pokarm: Drob­ny plank­ton, kawał­ki kre­we­tek, solowiec.