Pie­lę­gni­ca Meeka (Tho­rich­thys meeki syn. Cichla­so­ma meeki)

Views: 692

Wystę­po­wa­nie: Gwa­te­ma­la, Jukatan.

Wiel­kość: sami­ce do 10 cm, a sam­ce do 15 cm, doj­rza­łość płcio­wą osią­ga­ją już mając 5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce bar­dziej oka­za­łe, czer­wień na pod­gar­dlu wyraź­niej­sza, płe­wa grzbie­to­wa i odby­to­wa bar­dziej szpi­cza­sta niż u samicy.

Zacho­wa­nie: Para musi dobrać się sama ze stad­ka mło­dych rybek. Ma opi­nię ryb­ki kłó­tli­wej i zadzior­nej, na któ­rą jak uwa­żam wca­le nie zasłu­gu­je. W moich akwa­riach była rybą spo­koj­ną nie kopa­ła ani tym bar­dziej nie mor­do­wa­ła współ­miesz­kań­ców. W okre­sie godo­wym para zacie­kle bro­ni swe­go tery­to­rium przed inny­mi zwie­rzę­ta­mi w akwa­rium i cza­sa­mi kopie małe doł­ki, ale odpo­wied­nio duży zbior­nik i nie­zbyt licz­ne towa­rzy­stwo innych sil­nych ryb roz­wią­zu­je pro­blem strat wywo­ła­nych nad­mier­ną agre­sją ryb wobec sie­bie. Jeśli para nie dobie­rze się sama, a będzie­my pró­bo­wa­li narzu­cić rybom swo­je towa­rzy­stwo według wła­sne­go widzi­mi­się gro­żą nam kło­po­ty zwią­za­ne z róż­ni­cą cha­rak­te­rów i siły naszych ryb. Cią­głe kłót­nie jakie w takiej sytu­acji czę­sto się zda­rza­ją źle wpły­wa­ją na zdro­wie i samo­po­czu­cie ryb. Dobra­na para może nawet prze­by­wać w małym dobrze zaro­śnię­tym zbior­ni­ku. W cza­sie stu­diów, gdy miesz­ka­łem w aka­de­mi­ku mia­łem taką parę w 40 l zbior­ni­ku. Ryby skła­da­ły ikrę i wypro­wa­dza­ły mło­de. Akwa­rium to było dobrze zaro­śnię­te nurzawcam,i były tam rów­nież kry­jów­ki zro­bio­ne z pustych doni­czek, wte­dy jesz­cze nie było tanich i łatwo dostęp­nych kokosów.

Wychów mło­dych: Ikra jest skła­da­na na oczysz­czo­nej przez tar­la­ki pła­skiej powierzch­ni kamie­nia lub liściu, a po 48–56 godzi­nach wyklu­wa­ją się lar­wy, któ­re gdy zaczną pły­wać moż­na kar­mić drob­nym plank­to­nem (pyłem) lub węgor­ka­mi mikro. Ikrę i mło­de lepiej jest pozo­sta­wić pod opie­ką rodzi­ców, któ­rzy tro­skli­wie się nimi opie­ku­ją i dba­ją by im nicze­go nie zabrakło.

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra 22–28oC, czę­sto pod­mie­nia­na, twar­dość i odczyn nie odgry­wa­ją więk­szej roli.

Akwa­rium: Nie mniej­sze niż 70 litrów z kry­jów­ka­mi na dnie i wśród roślin.

Pokarm: Jedzą wszyst­kie rodza­je pokar­mu. Oswo­jo­ne dają się kar­mić więk­szy­mi kawał­ka­mi jedze­nia (np. dżdżow­ni­ca­mi) z ręki opiekuna.