Kiry­sek spi­żo­wy (Cory­do­ras aeneus)

Views: 499

Stad­ko (5) tych rybek pły­wa w 300l akwa­rium moje­go kole­gi Janu­sza Sękow­skie­go. Tam też wyko­na­łem zamiesz­czo­ne poni­żej zdjęcie.

Wystę­po­wa­nie: Małe cie­ki wod­ne od Wene­zu­eli i Try­ni­da­du do nizi­ny La Platy.

Wiel­kość: 6,5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec nie­co deli­kat­niej­szy i ma dłuż­sze pro­mie­nie w płe­twach pier­sio­wych, sami­ca więk­sza i pełniejsza.

Zacho­wa­nie: Żywa, nie wadzą­ca niko­mu, stad­na ryba, zaj­mu­ją­ca głów­nie dno akwarium.

Wychów mło­dych: Burz­li­we tar­ło w gru­pie z prze­wa­gą sam­ców nad sami­ca­mi, podob­ne do tar­ła kiry­ska pstre­go. Nie opie­ku­ją się ani ikrą, ani naryb­kiem. Tar­ło wywo­łu­je zwy­kle duża pod­mia­na wody na świe­żą, chłod­niej­szą od tej w któ­rej prze­by­wa­ły i inten­syw­niej­sze kar­mie­nie pokar­mem żywym (zwłasz­cza tubi­fe­xem). Tar­ło w akwa­rium Janu­sza Sękow­skie­go prze­bie­ga­ło w tem­pe­ra­tu­rze 24oC. W moim akwa­rium tar­ło jest wywo­ły­wa­ne przez okre­so­we obni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry wody do oko­ło 20oC i inten­syw­ne pod­kar­mia­nie tar­la­ków tubi­fe­xem i ochot­kš. Po pod­mia­nie oko­ło 20% wody na świe­żą i pod­nie­sie­niu jej tem­pe­ra­tu­ry do 24oC. Mło­de wylę­ga­ją się zależ­nie od tem­pe­ra­tu­ry po oko­ło 5 dniach. Mło­de są kar­mio­ne: nicie­nia­mi mikro, posie­ka­nym tubi­fe­xem i żywym plank­to­nem. W akwa­rium Janu­sza doszło rów­nież do jed­no­cze­sne­go tar­ła kiry­sków spi­żo­wych i pstrych. Ikra zosta­łą zabra­na z akwa­rium ogól­ne­go gdzie mia­ło miej­sce tar­ło do osob­ne­go zbior­ni­ka, zoba­czy­my co się wyklu­je, a przy oka­zji dowie­my się jak szyb­ko w porów­na­niu z pstrym rosną kiry­ski spi­żo­we. (Mam nadzie­ję, że się jakichś bastar­dów nie dochowa).

Woda: Tem­pe­ra­tu­ra 18–26oC, raczej mięk­ka z nie­wiel­kim dodat­kiem garbników.

Akwa­rium: Miej­sca­mi gęsto poro­śnię­te rośli­na­mi, ale z prze­strze­nią do wypły­wa­nia się.

Pokarm: Drob­ny żywy i suchy, wyso­kiej jako­ści pokarm zwie­rzę­cy. Janusz poda­je w zimie pokarm mro­żo­ny na prze­mian z suchym. Zauwa­ży­li­śmy, że podob­nie jak kiry­ski pstre prze­pa­da­ją za żywym tubifexem.