Moje publi­ka­cje

Views: 629

akwa­rium “Jak zało­żyć i utrzy­mać mor­skie?”, refe­rat wygło­szo­ny na Zoo­bo­ta­ni­ce 2009 we Wrocławiu.

bez­kre- Arty­kuł uka­zał się w “Naszym Akwarium”.

azja – Arty­kuł uka­zał się w “Naszym Akwarium”.

skrz –  Arty­kuł uka­zał się w “Naszym Akwarium”.