Gębacz wie­lo­barw­ny (Pseu­do­cre­ni­la­brus multicolor)

Views: 643

Wystę­po­wa­nie: Dorze­cze Nilu.

Wiel­kość: samiec do 8 cm, sami­ca nie­co mniejsza.

Dymor­fizm płcio­wy: Samiec barw­niej­szy, jeśli dobrze się przyj­rzy to na płe­twie odby­to­wej są widocz­ne atra­py jajo­we. Sami­ca sza­ra, niepozorna.

Zacho­wa­nie: Moż­na trzy­mać sam­ca z kil­ko­ma sami­ca­mi lub kil­ka sam­ców i kil­ka samic w jed­nym akwa­rium. Sami­ce noszą zapłod­nio­ną ikrę w pysku, pod­czas gdy wypusz­cza­ją mło­de robią się agre­syw­ne i mogą potur­bo­wać prze­pły­wa­ją­ce w pobli­żu ryby.

Wychów mło­dych: Po 2–3 tygo­dniach od tar­ła mło­de są wypusz­cza­ne przez sami­cę z pyska, kar­mi­my je drob­nym żywym pokar­mem, nie­któ­re sami­ce nie potra­fią zaj­mo­wać się mło­dy­mi i zja­da­ją wylęg, inne opie­ku­ją się nimi jesz­cze przez kil­ka dni udzie­la­jąc im w razie nie­bez­pie­czeń­stwa schro­nie­nia w pysku i wodząc je po akwa­rium podob­nie jak to czy­nią inne pie­lę­gni­ce. Samiec nie bie­rze udzia­łu w wycho­wie mło­dych. Sami­cę pod­czas nosze­nia ikry nale­ży kar­mić drob­nym żywym pokar­mem, z moich obser­wa­cji wyni­ka, że zja­da ona w tym cza­sie nie­du­że ilo­ści drob­ne­go żywe­go pokar­mu. Gdy mia­łem te ryby w swo­im akwa­rium, to zda­rzy­ło się, że 2 sami­ce jed­no­cze­śnie mia­ły wypu­ścić swo­je mło­de. Nie mia­łem dosyć akwa­riów, więc podzie­li­łem szy­bą 40l zbior­nik i odda­łem go moim 2 ryb­ciom. Następ­ne­go dnia jed­na z nich już nie żyła, roz­bi­ła się o szy­bę ata­ku­jąc rywal­kę z dru­giej stro­ny:(. Mło­de oca­la­ły, ale samicz­ka nie­ste­ty padła.

Woda: tem­pe­ra­tu­ra 20–24oC.

Akwa­rium: nie mniej­sze niż 60–70 litrów z kry­jów­ka­mi na dnie, ale pły­wa­ją w całej toni wodnej.

Pokarm: Jedzą wszyst­kie rodza­je pokar­mu, moje ryby prze­pa­da­ły za mały­mi 3–4 cm dżdżownicami.