Neon Innes­sa (Para­che­iro­don innesi)

Views: 555

neonyin

 

Wystę­pu­je w cie­ni­stych leśnych wodach gór­nej Ama­zon­ki, w oko­li­cach miast Leti­cia i Taba­tin­ga. Osią­ga 3,5–4cm dłu­go­ści. Stad­na, chęt­nie pły­wa­ją­ca w całej toni ryb­ka, któ­rą moż­na trzy­mać w towa­rzy­stwie innych spo­koj­nych ryb podob­nej wiel­ko­ści. W akwa­rium nale­ży stwo­rzyć śro­do­wi­sko zbli­żo­ne do mrocz­ne­go stru­mie­nia w dżun­gli. Peł­nię swo­ich wspa­nia­łych barw neon poka­zu­je w zaro­śnię­tym akwa­rium z ciem­nym pod­ło­żem i mięk­ką kwa­śną wodą. Do roz­ro­du wyma­ga czy­stej bar­dzo mięk­kiej kwa­śnej wody o tem­pe­ra­tu­rze 19 – 21oC. W akwa­rium tar­li­sko­wym powin­ny być kęp­ki drob­no­list­nych roślin. Tar­la­ki dobrze jest przed tar­łem dokar­miać lar­wa­mi koma­ra. Ikra i mło­de są wraż­li­we na świa­tło, któ­re im szko­dzi. Sam­czy­ki są odro­bi­nę smu­klej­sze od samic.

Nada­ją się do akwa­rium towa­rzy­skie­go, gdy zakła­da­my, że nie będzie­my roz­mna­żać naszych pod­opiecz­nych, moż­na trzy­mać neo­ny w wodzie twar­dej w tem­pe­ra­tu­rze mię­dzy 23–24oC, wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra skra­ca życie naszych ryb. w moim akwa­rium nie­ste­ty nie roz­mna­żam neo­nów. W Pol­sce podob­no “zagłę­biem neo­no­wym” jest Śląsk gdzie wystę­pu­je w kra­nach mięk­ka woda.

Przyj­mu­je wszyst­kie rodza­je pokar­mów żywy, suchy i preparowany.