Kar­pio­wa­te (Cypri­ni­dae)

Visits: 997

Wystę­po­wa­nie: Wody Ame­ry­ki Pół­noc­nej, Euro­py, Azji i Afryki.

Wiel­kość: W zależ­no­ści od gatun­ku od kil­ku cen­ty­me­trów do metra i wię­cej, te ostat­nie raczej nie nada­ją się do akwarium.

Dymor­fizm płcio­wy: Nie ma ogól­nej meto­dy na odróż­nie­nie sam­ca od sami­cy. W okre­sie godo­wym sam­ce mie­wa­ją zazwy­czaj wysyp­kę tar­ło­wą na pokry­wach skrze­lo­wych. Sami­ce są zwy­kle peł­niej­szej budowy.

Zacho­wa­nie: Zwy­kle spo­koj­ne, stad­ne ryb­ki, wyjąt­kiem są gru­bo­war­gi, któ­re nie zno­szą swo­je­go towa­rzy­stwa, pozo­sta­wia­jąc w spo­ko­ju ina­czej ubar­wio­ne ryby.

Wychów mło­dych: Więk­szość gatun­ków skła­da ikrę wśród gęstych roślin i nie trosz­czy się już wię­cej o nią i mło­de. Zda­rza­ją się czę­sto przy­pad­ki kani­ba­li­zmu wobec ikry i młodych.

Woda: Zwy­kle nie mają wygó­ro­wa­nych wyma­gań co do twar­do­ści i pH wody. Tyl­ko razbo­ry wyma­ga­ją mięk­kiej, lek­ko kwa­śnej, boga­tej w garb­ni­ki, ale świe­żej wody.

Akwa­rium: Więk­szość gatun­ków jest ruchli­wa i wyma­ga by część akwa­rium była wol­na od roślin, by stad­ko rybek mogło się swo­bod­nie wypły­wać. Rośli­ny mogą być posa­dzo­ne kępa­mi, dno moż­na obsa­dzić niski­mi gatun­ka­mi a na powierzch­ni mogą pły­wać rośli­ny pły­wa­ją­ce. Tak obsa­dzo­ne akwa­rium pozwo­li rybom się wypły­wać i jed­no­cze­śnie stwo­rzy dogod­ne kry­jów­ki dla rybek, któ­re potrze­bu­ją chwi­lo­we­go odosob­nie­nia. Obsa­dze­nie akwa­rium rośli­na­mi drob­no­list­ny­mi stwo­rzy dodat­ko­wo dosko­na­łe miej­sca do odby­cia tar­ła  przez więk­szość gatunków.

Pokarm: W więk­szo­ści rośli­no­żer­ne i wszyst­ko­żer­ne. Więk­szość gatun­ków obgry­za deli­kat­ne roślin­ki w akwarium.

Przed­sta­wi­cie­le opi­sa­ni na stronie: