Bystrzyk ozdob­ny (Hyphes­so­bry­con ben­to­si bentosi)

Views: 385

Wystę­po­wa­nie: Guja­na.

Wiel­kość: ok. 5 cm.

Dymor­fizm płcio­wy:  Sam­ce są barw­niej­sze i mają więk­szą niż sami­ce płe­twę grzbie­to­wą. Sam­czy­ki w moim akwa­rium co jakiś czas urzą­dza­ją sobie tur­nie­je prę­żąc przed sobą i samicz­ka­mi swo­je płetwy.

Zacho­wa­nie: W moim akwa­rium oprócz szarż sam­ców nie zauwa­ży­łem żad­nych agre­syw­nych zacho­wań. Ryb­ki two­rzą ławi­cę, któ­ra stoi w prą­dzie wody wyła­pu­jąc pły­wa­ją­ce cząst­ki pokar­mu. W akwa­rium, w któ­rym nie ma sil­ne­go prze­pły­wu wody ryb­ki “sto­ją” w toni two­rząc bar­dzo deko­ra­cyj­ny widok.

Wychów mło­dych: W moim akwa­rium odby­wa­ły tar­ło w wodzie mięk­kiej, lek­ko kwa­śnej (pH=6), świe­żo po pod­mia­nie, o tem­pe­ra­tu­rze 26oC, wśród liści Micro­zo­rum. Doro­słe nie opie­ku­ją się mło­dy­mi i po tar­le wyja­da­ją ikrę.

Woda: 22–28oC, raczej mięk­ka, lek­ko kwa­śna, regu­lar­nie odświeżana.

Akwa­rium: Duże z miej­scem do pły­wa­nia. Lubi akwa­rium nie­zbyt jasno oświe­tlo­ne z kępa­mi roślin w oko­li­cach, któ­rych sam­ce zaj­mu­ją swo­je rewiry.

Pokarm: Wszyst­kie rodza­je pokar­mu dostęp­ne w han­dlu, war­to poda­wać co jakiś czas żywe sko­ru­pia­ki i lar­wy owadów.