Szczu­pień­czyk Dage­ta (Epi­pla­tys dageti)

Views: 395

Wystę­po­wa­nie: Afry­ka Zachod­nia: Gha­na i Liberia
Wiel­kość: do 6 cm.
Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Samiec bar­dziej kolo­ro­wy, smu­klej­szy, ma mały mie­czyk na płe­twie ogo­no­wej i zaostrzo­ne płe­twy nie­pa­rzy­ste. Płe­twy sami­cy są bez­barw­ne i zaokrąglone.
Zacho­wa­nie: Powierzch­nio­wy dra­pież­nik polu­ją­cy z zasadz­ki. Spo­koj­ny i towa­rzy­ski wobec ryb, któ­rych nie może zjeść. Sam­ce mogą wyka­zy­wać agre­sję wobec współplemieńców.
Wychów mło­dych: Skła­da­ją ikrę wśród gęstych roślin pły­wa­ją­cych, rodzi­ce nie inte­re­su­ją się przy­kle­jo­ną ikrą. Po 8–10 dniach wylę­ga­ją się mło­de, któ­re kar­mi­my żywy­mi pier­wot­nia­ka­mi, nicie­nia­mi micro, a póź­niej drob­nym plank­to­nem. Tar­ło odby­wa się w mięk­kiej, lek­ko kwa­śnej wodzie o tem­pe­ra­tu­rze 24–26o C. Nary­bek szyb­ko rośnie i nie cofa się przed kani­ba­li­zmem. Jeśli chce­my uzy­skać zna­czą­cy wynik 200–300 mło­dych trze­ba ikrę oddzie­lić od rodzi­ców, a mło­de sor­to­wać według wielkości.
Woda: mięk­ka do śred­nio twar­dej, pH 6,5−7, o tem­pe­ra­tu­rze od 21–23oC. Dłuż­sze prze­trzy­my­wa­nie w pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­rze skra­ca życie rybek.
Akwa­rium: od 50 l, poro­śnię­te roślin­no­ścią, z czę­ścio­wo zaro­śnię­tą powierzch­nią. Wśród roślin pły­wa­ją­cych skła­da ikrę i zasa­dza się na zdobycz.
Pokarm: Naj­le­piej żywy lub mro­żo­ny, lar­wy owa­dów, plank­ton, mały nary­bek żyworodnych.
Uwa­gi: Ryb­ka god­na uwa­gi w sprzy­ja­ją­cych warun­kach w odpo­wied­nio dużym zbior­ni­ku moż­na poku­sić się o roz­mno­że­nie tej ryby w spo­sób natu­ral­ny. Naj­spryt­niej­sze mło­de potra­fią uciec przed żar­łocz­no­ścią rodzi­ców i innych współ­miesz­kań­ców akwa­rium. U mnie w akwa­rium stad­ko tych ryb utrzy­mu­je w ryzach popu­la­cję ryb żyworodnych.
Wyska­ku­je ze zbyt małych zbior­ni­ków, zatem każ­dy zbior­nik przez nie zasie­dlo­ny nale­ży przykrywać.