Szczu­pień­czyk kar­ło­wa­ty (Epi­pla­tys annulatus)

Views: 424

Wystę­po­wa­nie: Afry­ka Zachod­nia: Gwi­nea i Libe­ria. Stru­mie­nie w dżungli.

Wiel­kość: do 4 cm.

Wygląd i dymor­fizm płcio­wy: Sam­ce mają kolo­ro­wą płe­twę ogo­no­wą, sami­ce przezroczystą.

Zacho­wa­nie: Spo­koj­ny, wręcz pło­chli­wy, cza­sa­mi ska­cze, pły­wa pod powierzch­nią wody, ukry­wa się przy pły­wa­ją­cych roślinach.

Wychów mło­dych: Doro­słe odby­wa­ją tar­ło w gąsz­czu pły­wa­ją­cych roślin wod­nych, w bar­dzo mięk­kiej, lek­ko kwa­śnej wodzie o tem­pe­ra­tu­rze  oko­ło 24oC. Ikra przy­kle­ja się do roślin i wyklu­wa po 10–14 dniach. Wylęg kar­mi się pier­wot­nia­ka­mi a potem drob­nym plank­to­nem lub nicie­nia­mi micro. Wylęg trze­ba sor­to­wać, ze wzglę­du na wielkość.

Woda: mięk­ka lek­ko kwa­śna o tem­pe­ra­tu­rze 23–24oC. W wodzie twar­dej ryb­ki cho­ru­ją i marnieją.

Akwa­rium: Może być nie­wiel­kie, ale trze­ba zadbać o kry­jów­ki wśród roślin, war­to zadbać o pew­ną ilość roślin pły­wa­ją­cych. Jako towa­rzy­stwo moż­na dać inne nie­wiel­kie, spo­koj­ne gatun­ki ryb i kre­we­tek, któ­re nie będą zbyt­nio stre­so­wa­ły tych pięk­nych rybek.

Pokarm: drob­ny plank­ton, naj­le­piej żywy, ale przyj­mu­je rów­nież mrożonki.

Uwa­gi: Ska­cze. Przy­kry­wać akwarium.